czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIII/13/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2015-10-29

Ogłoszono dnia: 2015-11-04 10:42:53 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.

Treść

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r.: Dz. U. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978), art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: Dz. U. nr 849, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045), w związku z uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r., w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo.
§ 2
Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieranej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo w wysokości 2,18 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3
Osoby, podlegające opłacie miejscowej, zobowiązane są uiścić opłatę za każdą rozpoczętą dobę pobytu w następujący sposób:
1)
osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny,
2)
pozostałe osoby, przebywające na terenie Miasta, w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.
Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę na terenie Miasta Mrągowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
3.
Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
4.
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.
5.
Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 6
Traci moc uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2015 r., poz. 61).
§ 7
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-11-04 10:42:48
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-11-04 10:42:53
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 465
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2015-11-04 10:42:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij