czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXVI/13 /2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 26/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 2009-01-01

Data podpisania: 2008-10-23

Ogłoszono dnia: 2008-12-19 15:26:21 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Treść

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz.1218), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60, Dz. U. nr 85, poz. 727, Dz. U. nr 86 poz. 732, Dz. U. nr 93 poz. 894, Dz. U. nr 143, poz. 1199; zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 66, poz. 470, Dz. U. nr 104, poz. 708, Dz. U. nr 217, poz. 1590, Dz. U. nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 105, poz. 721, Dz. U. nr 112, poz. 769, Dz. U. nr 120, poz. 818, Dz. U. nr 195, poz.1414, Dz. U. nr 225, poz. 1671, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 118, poz.745, Dz. U. nr 141, poz. 888, Dz. U. nr 192, poz.1378), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 121, poz. 844, Dz. U. nr 220, poz. 1601, Dz. U. nr 225, poz. 1635, Dz. U. nr 245, poz. 1775, Dz. U. nr 249, poz. 1828, Dz. U. nr 251, poz.1847, zm. z 2008 r.; Dz. U. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730), w związku z Uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w wysokości 1,86 zł od osoby za każdy dzień pobytu.

§ 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od młodzieży szkolnej i akademickiej, nie wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt. 5 ustawy, w wysokości 0,93 zł.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.

§ 4. Osoby, podlegające opłacie miejscowej, zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu:
1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.
2) pozostałe osoby, przebywające na terenie Miasta, w Urzędzie Miejskim.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa:
2. Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz na osobach prowadzących meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
3. Inkasenci, na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej, wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej (nie dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznego systemu informatycznego),
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, lub wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy i załącza kopie pokwitowań.
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.
6. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.).§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.


§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/13/08, z dnia 29 maja 2008 r. Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2008 r., nr 114, poz. 1914), oraz uchwała nr XXIII/4/08, z dnia 31 lipca 2008 r. Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/13/08 z dnia 29 maja 2008 r., w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2008 r., nr 151, poz. 2220).


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Lubowidzki
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/13/2008 r.
Rady Miasta Mrągowo
z dnia 23.10.2008 r.


Wykaz inkasentów opłaty miejscowej :

1. Hotel Mercure Mrongovia Resort & Spa Mrągowo ul. Giżycka 6
2. Hotel Huszcza Maria i Stanisław Huszcza Mrągowo ul. Roosevelta 21
3. Hotel Panoramic-Oskar A.D.W.E.K. Bielscy Mrągowo ul.Jaszczurcza Góra 16/18/20
4. Hotel Mazuria Pro Jeks Sp zo.o. Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 28
5. Hotelux Solar Palace Lilia Nojmoła Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 24
6. Hotel TO TU- Jolanta Gerwat Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 26
7. Hotelik EVA – Ewa i Lech Najmoła Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 14
8. Hotel Mazury – Klub Wakacyjny Sp. zo.o. w Warszawie Mrągowo ul. Młynowa 51
9. Pensjonat Edyta - Teresa Piszczatowska Mrągowo ul. Laskowa 10
10. Rybaczówka - Zielony Domek i Pole namiotowe – Zofia
i Jarosław Majewscy Mrągowo ul. Młodkowskiego 24
11. Gościniec Mazurski Stanisław Nysztal Mrągowo ul. Wolności 10
12. Zajazd –Restauracja Venus Mrągowo ul. Krzywa 82
13. Pensjonat – Iwona i Krzysztof Dogoda Mrągowo ul. Dziękczynna 55
14. Gościniec Molo – Andrzej Wądołowski Mrągowo ul. Jeziorna 1B
15. Willa u Joli – Jolanta Sternicka Mrągowo ul. Laskowa 17
16. Pensjonat Villa Adriana - Adriana Jeleniewska Mrągowo ul. Krzywa 96
17. Domek do wynajęcia - Krystyna Lech Mrągowo ul. Krzywa 57
18. Pokoje Gościnne i pole namiotowe - Andrzej Myszka Mrągowo ul. Krzywa 32
19. Wynajem pokoi – Mirosław Młynarczyk Mrągowo ul. Młodkowskiego 17A
20. Wynajem pokoi - Regina - Regina Paśnikowska Mrągowo ul. Młodkowskiego 32
21. Pokoje gościnne - Jolanta Klimaszewska Mrągowo ul. Na Ostrowiu 20
22. Wynajem pokoi - Zofia i Henryk Dąbkowscy Mrągowo ul. Wileńska 10/1
23. Pokoje do wynajęcia - Grażyna Woźnicka Mrągowo ul. Wiejska 15
24. Domek do wynajęcia - Franciszek Idziak Mrągowo ul. Wiejska 5
25. Wynajem pokoi – Elżbieta Kołakowska-Szulc Mrągowo ul. Łąkowa 3/1
26. Wynajem pokoi – Regina Łada Mrągowo ul. Łąkowa 3/4
27. Wynajem pokoi - Zuzanna Dzierwa Mrągowo ul. Łąkowa 6/2
28. Wynajem pokoi - Felicjan Wilbik Mrągowo ul. Łąkowa 6/3
29. Wynajem pokoi - Jerzy Rostkowski Mrągowo ul. Łabędzia 32
30. Wynajem pokoi - Halina i Janusz Sawiccy Mrągowo ul. Żurawia 1
31. Wynajem pokoi - Irena Trembowska Mrągowo ul. Krzywa 76
32. Apartament i domek letniskowy – Halina Zapała Mrągowo ul. Krzywa 84
33. Wynajem pokoi - Eugeniusz Łebek Mrągowo Osiedle Nikutowo 37
34. Wynajem pokoi - Grażyna Parda Mrągowo ul. Gen. Andersa 28
35. Wynajem pokoi - Zofia Tych Mrągowo ul. Widok 1
36. Wynajem pokoi i pole namiotowe – Tadeusz Jurowski Mrągowo ul. Mrongowiusza 95
37. Apartament - Bożena Śniadała Mrągowo Osiedle Nikutowo 41
38. Pokoje do wynajęcia - Mirosław Kozdroń Mrągowo ul. Widok 5B
39. Mieszkanie do wynajęcia – Dariusza Boguski Mrągowo ul. Nadbrzeżna 7/6
40. Mieszkanie do wynajęcia - Irena Ciechanowicz Mrągowo ul. Wiejska 7
41. Domek letniskowy - Sławoj Szczech Mrągowo ul. Mrongowiusza 22B
42. Pensjonat Wileński Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.
w Wawszawie ul. Zgrupowanie Żmija 19A Mrągowo ul. Wileńska 8A
43. Bursa Międzyszkolna Mrągowo ul. Mrongowiusza 65B
44. Camping Cezar Irena Jasińska Mariusz Rosiek Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 1
45. Pokoje gościnne - Paweł Dudek Mrągowo ul. Konopnicka 6
46. Wynajem pokoi – IVA – Ewa Słaboszewska Mrągowo ul.Roosevelta 33
47. Wynajem pokoi – Biały Dworek Mieczysław Wenta Mrągowo ul. Giżycka 9
48. Pokoje gościnne – Wiesław Łysiuk Mrągowo ul. Młodkowskiego 34
49. Pokoje gościnne - Zdzisław J. Wołodko Mrągowo ul. Słoneczna 63
50. Pokoje gościnne - Marzena Charabin Mrągowo ul. Laskowa 31
51. Pokoje gościnne – Jerzy Skudelski Mrągowo ul. Nowogródzka 4
52. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Mrągowo ul. Młodkowskiego 40A
53. Pokoje gościnne - Marzena Dymerska Mrągowo ul. Młynowa 40
54. Pokoje gościnne - Czesław Szyrmer Mrągowo ul. Gen.L. Okulickiego 10/4
55. Apartament Czos Hubert Łusiak Mrągowo ul. Dziękczynna 8/1
56. Pokoje gościnne – Maciej Ponikowski Mrągowo ul. Wolności 45
57. Hotel Kowalski - Henryk Kowalski Mrągowo ul. M.C. Skłodowskiej 1
58. ANEK-TUR Sp. Jawna Warszawa ul. Krasnobrodzka 13/224 Mrągowo ul. Roosevelta 25
59. Pokoje gościnne- Sebastian Majewski Mrągowo ul. Krzywa 58
60. Pokoje gościnne Józef Filipkowski Mrągowo ul. Plutonowa 12
61. Pokoje do wynajęcia –Joanna Skorupska Mrągowo ul. Krzywa 59
62. Pokoje do wynajęcia – Monika łukowska Mrągowo ul. Klonowa 8
63. Pokoje do wynajęcia – Mirosław Turek Mrągowo ul. Widok 4
64. Pokoje do wynajęcia – Wanda Kuchta Mrągowo ul. Krzywa 7
65. Apartament u Anity Mrągowo ul. Krzywa 55
66. Pokoje gościnne Domek nad Czosem Mrągowo ul. Roosevelta 35A
67. Domek letniskowy- Alina Łobacz Mrągowo ul. Nowogródzka 6/1


Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-12-19 15:12:42
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-12-19 15:26:21
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2349
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-12-19 15:26:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij