czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXVI/9/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 26/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 2009-01-01

Data podpisania: 2008-10-23

Ogłoszono dnia: 2008-12-19 15:08:27 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23,         poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r.    nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203,  z 2005 r.   nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337: z 2007 r.  nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zmianami) Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2008 r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:
 
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:                                                530,00 zł
b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:                                                     700,00 zł
c)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:                                                              850,00 zł
 
  1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
      niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
      i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż:
mniej niż:
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12
15
1 200,00
1 300,00
15
 
1 350,00
1 500,00
Trzy osie jezdne
12
25
1 600,00
1 800,00
25
 
1 850,00
2 000,00
Cztery i więcej osi jezdnych
12
31
2 000,00
2 300,00
31
 
2 300,00
2 500,00
 
 
 
 
  1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
      z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
      od 3,5 tony i poniżej 12 ton
                                                                                                               850,00 zł
 
4.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
     z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
     lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
     i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa, ciągnik siodłowy + naczepa       (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż:
mniej niż:
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12
31
1 650,00
1 750,00
31
 
1 750,00
1 950,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12
40
1 900,00
1 950,00
40
 
2 300,00
2 500,00
 
 
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  
     masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych
     wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
                                                                                                                      700,00 zł
 
  1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż:
mniej niż:
oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś jezdna
12
25
700,00
750,00
25
 
750,00
850,00
Dwie osie jezdne
12
38
900,00
1 200,00
38
 
1 300,00
1 850,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12
38
1 000,00
1 250,00
38
 
1 300,00
1 500,00
 
 
 
  1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
      
a)       mniej niż 30 miejsc:                                                                               900,00 zł
b)     równej lub wyższej niż 30 miejsc:                                                       1 500,00 zł
 
 
§ 2. Traci moc Uchwała nr XV /16/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października
       2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
       (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 204, poz. 3019).
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                 
                                                                              Zbigniew Lubowidzki
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-12-19 15:08:01
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-12-19 15:08:27
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 683
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-12-19 15:08:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij