czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

Wyciąg z XLIX/14/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX/2014

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

Data podpisania: 2014-10-30

Ogłoszono dnia: 2015-01-13 11:27:34 przez Agnieszka Markowska

Temat

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XLIX/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Treść

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle lub ich części wykorzystywane pod infrastrukturę ,,ostatniej mili".

2. Przez infrastrukturę ,,ostatniej mili'' rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym  w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

§ 2

1. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.,  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z 24.12.2013 r.).

§ 3

Niniejsza uchwała w zakresie warunków udzielania pomocy de minimis obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do infrastruktury ,,ostatniej mili'', dla której wydano pozwolenie na budowę po wejściu w życie niniejszej uchwały lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych po wejściu w życie niniejszej uchwały.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Markowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 11:27:29
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Markowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 11:27:34
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 602
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-01-13 11:27:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij