czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

Wyciąg z XLIX/13/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX/2014

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

Data podpisania: 2014-10-30

Ogłoszono dnia: 2015-01-13 11:21:33 przez Agnieszka Markowska

Temat

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XLIX/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Treść

 
§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane i rozbudowane (dotyczy części rozbudowanej) budynki wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Przez „nowo wybudowane i rozbudowane budynki” rozumie się budynki oddane do użytku albo budynki lub ich części, których użytkowanie rozpoczęto przed ich ostatecznym wykończeniem po dniu 1 stycznia 2014 roku.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości trwa od dnia powstania obowiązku podatkowego stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez okres prowadzenia działalności gospodarczej nie dłużej jednak niż 2 lata.

4. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części o powierzchni ponad 500 m², przeznaczone na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową, łącznie z powierzchnią magazynową, związaną z tą działalnością,

2) budynki lub ich części zajęte na stacje paliw,

3) budynki lub ich części związane z działalnością instytucji bankowych i instytucji finansowych,

4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż podatnik, na podstawie umowy: kupna-sprzedaży, dzierżawy, najmu, podnajmu, użyczenia, leasingu.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis a jej udzielenie następuje na warunkach i zasadach określonych na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z 24.12.2013 r.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 5

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez czas w niej przewidziany.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Markowska Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 11:21:28
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Markowska Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 11:21:33
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 553
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-01-13 11:21:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij