czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXVI/8/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 26/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 2009-01-01

Data podpisania: 2008-10-23

Ogłoszono dnia: 2008-12-19 15:05:35 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia stawek w podatku od nieruchomości

Treść

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128; nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz.1775, nr 249, poz.1828; Dz. U. z 2008 r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730)
Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,35 zł od 1 ha powierzchni
3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5. od pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 5,70 zł od m2 powierzchni użytkowej,
c) przeznaczonych na garaże – 5,35 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3 Traci moc Uchwała nr XV/15/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 190, poz. 2412).
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dala niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.)
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczane w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych typów aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-12-19 15:05:27
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-12-19 15:05:35
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 826
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-12-19 15:05:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij