czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXVI/7/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 26/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 2009-01-01

Data podpisania: 2008-10-23

Ogłoszono dnia: 2008-12-19 15:01:04 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984 i nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr. 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz.1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218), art.19 pkt.1 lit. f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz.1601, nr 225, poz.1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, z 2008 r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2008 r., nr 17 poz. 495), wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIX/7/2008
z dnia 23.10.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 18 a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 1828), Rada Miasta ustala wysokość opłaty od posiadania psów. Proponuję przyjęcie projektu uchwały, w którym stawka opłaty na rok 2009 wynosi 50,00 zł od jednego psa.
Graniczne stawki ustawowe corocznie są waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów konsumpcyjnych. Proponowana stawka mieści się w granicach stawek maksymalnych, określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i stanowi 47 % wartości stawki maksymalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-12-19 15:00:19
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-12-19 15:01:04
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 649
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-12-19 15:01:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij