czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

Wyciąg z III/1/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: III/2014

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 01.01.2015

Data podpisania: 2014-12-22

Ogłoszono dnia: 2014-12-23 15:26:20 przez Agnieszka Markowska

Temat

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Na podstawie

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zm. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 18a ust. 1 i art.19 pkt.1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: Dz. U. nr 849), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Mrągowo opłatę od posiadania psów.

§ 2

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 60 zł od jednego psa.

§ 3

Opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4

Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca każdego roku za dany rok, a jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5

Od opłaty od posiadania psów zwalnia się posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa w schronisku poniosło Miasto Mrągowo.

§ 6

1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 7

Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru:

1. Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych posiadających swoje zasoby na terenie miasta Mrągowo,

2. Administratorów budynków,
3. Straż Miejską w Mrągowie.
§ 8

1. Inkasenci opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przekazują w całości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpływy z tytułu pobranej opłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.

§ 9

Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz.1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, zm. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915).

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 3489), zmieniona uchwałą Nr XL/10/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 styczna 2014 r., poz. 5).

§ 12

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Markowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-23 15:26:16
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Markowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-23 15:26:20
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 527
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-15 11:20:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij