czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

Wyciąg z III/4/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: III/2014

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 01.01.2015

Data podpisania: 2014-12-22

Ogłoszono dnia: 2014-12-23 15:21:27 przez Agnieszka Markowska

Temat

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zm. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz.1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, zm. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: Dz. U. nr 849), w związku z uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r., w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1

Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w wysokości 2,20 zł od osoby za każdy dzień pobytu.

§ 2

Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.

§ 3

Osoby, podlegające opłacie miejscowej, zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu, w następujący sposób:

1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.

2) pozostałe osoby, przebywające na terenie Miasta, w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.

6. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz.1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, zm. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

 
 
§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2013 r., poz. 3276).

§ 7

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Markowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-23 15:21:24
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Markowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-23 15:21:27
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 473
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-07-15 11:23:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij