czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XLVI/6/2014

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVI/2014

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2014-06-26

Ogłoszono dnia: 2014-07-01 11:11:56 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane w całości lub w części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umarzanie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty wpływu wniosku, do daty upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania zapłaty.
§ 3. 1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.);

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi;

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53, poz. 311 z późn. zm.), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 4. 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym, z urzędu mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ może udzielić określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

4. Przepisy § 6 ust. 1 – ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7. Do umarzania w całości lub części, odraczania terminów płatności, lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest:

1) kierownik jednostki podległej Gminie Miasta – jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzedzającym rok podjęcia decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2) Burmistrz Miasta – jeżeli wartość należności przekracza jednorazowo kwotę, o której mowa w pkt. 1.

§ 8. Kierownik jednostki podległej Gminie, przedstawia Burmistrzowi Miasta wykaz umorzonych należności, w terminie 10 dniu po zakończeniu każdego kwartału.

§ 9. Umarzanie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Miasta Mrągowo, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 10. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/3/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2014-07-01 11:11:50
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Nikonor Data udostępnienia informacji: 2014-07-01 11:11:56
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 519
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2014-07-01 11:12:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij