czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXXVIII/5/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII/2013

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2013-11-13

Ogłoszono dnia: 2013-11-25 09:46:44 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zmianami: poz. 645), art. 18a ust. 1 i art.19 pkt.1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016, Dz. U. nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Mrągowo opłatę od posiadania psów.
§ 2
Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 60 zł od jednego psa.
§ 3
Opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca każdego roku za dany rok, a jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 5
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby, które wejdą w posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa w schronisku ponosiło Miasto Mrągowo.
§ 6
1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty od posiadania psów dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych.
§ 7
Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru w osobach wskazanych przez:
1. Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych posiadających swoje zasoby na terenie miasta Mrągowo,
2. Administratorów budynków,
3. Straż Miejską w Mrągowie.
§ 8
1. Inkasenci opłaty od posiadania psów przekazują w całości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpływy z tytułu pobranej opłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.
§ 9
Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 1027, poz. 1036).
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 11
Traci moc uchwała Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2008 r., nr 17, poz. 495), zmieniona uchwałą Nr XXVI/7/08 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23 października 2008 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2008 r., nr 188, poz. 2800), uchwałą Nr XL/13/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2009 r., nr 186 poz. 2515), uchwałą Nr LII/15/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2010 r., nr 196, poz. 2509), uchwałą Nr XIII/9/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2011 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2011 r., nr 177, poz. 2666), uchwałą Nr XXIV/8/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października 2012 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/11/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 3085).
§ 12
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 09:46:37
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Wilk Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 09:46:44
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 652
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2013-11-25 09:46:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij