czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXXVIII/4/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII/2013

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2013-11-13

Ogłoszono dnia: 2013-11-25 09:43:34 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.

Treść

Na  podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zmianą: poz. 645), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 1027, poz. 1036), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016, Dz. U. nr 232, poz. 1378), w związku z uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r., w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w wysokości 2,19 zł od osoby za każdy dzień pobytu.
§ 2
Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.
§ 3
Osoby, podlegające opłacie miejscowej, zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu, w następujący sposób:
1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.
2) pozostałe osoby, przebywające na terenie Miasta, w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
3. Inkasenci, tytułem każdej pobranej kwoty opłaty miejscowej, wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej (nie dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznego systemu informatycznego).
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy i załącza kopie pokwitowań
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.
6. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, zm. z 2013 r., poz. 1027, poz. 1036).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 6
Traci moc uchwała Nr LII /16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2010 r., nr 196, poz. 2510), zmieniona uchwałą Nr XIII/10/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2011 r., w sprawie zmiany uchwały Nr LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r., w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2011 r., nr 177, poz. 2667), uchwałą Nr XXIV/10/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października 2012 r., w sprawie zmiany uchwały Nr LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r., w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 3087),
§ 7
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 09:43:28
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Wilk Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 09:43:34
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 627
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2013-11-25 09:43:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij