czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXXVIII/3/2013

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII/2013

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2013-11-13

Ogłoszono dnia: 2013-11-25 09:39:45 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia stawek w podatku od nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zmianą: poz. 645), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016, Dz. U. nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1.
od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m² powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,64 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m² przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością), dla których stosuje się następujące stawki:
a) dla powierzchni ponad 500 m² - 23,03 zł od 1m² powierzchni,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w kwocie 6,64 zł od 1m² powierzchni użytkowej, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
c) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
d) przeznaczonych na garaże.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Traci moc Uchwała NR XXIV/9/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r., poz. 3086).
§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 09:39:36
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Wilk Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 09:39:45
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 1400
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2013-11-25 09:39:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij