czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXIII/4/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 23/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2008-07-31

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-07-31

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 13:33:16 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany Uchwały Nr XXI/13/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Treść

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717,Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974,Dz. U. Nr 173, poz.1218), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz. 60, Dz. U. Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U. Nr 93 poz. 894, Dz. U. Nr 143, poz. 1199; zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 195, poz.1414, Dz. U. Nr 225, poz. 1671), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz.1847zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 47, poz. 557, Dz. U. Nr 76, poz. 813) uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobrać opłatę miejscową ( Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:


§ 1 W uchwale Nr XXI/13/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru, wprowadza się następującą zmianę :

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczania.”

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Lubowidzki
UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/4/2008
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie : zmiany uchwały Nr XXI/13/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.


Rada Miejska w Mrągowie w dniu 29 maja 2008r. podjęła Uchwałę Nr XXI/13/2008 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
W dniu 4 czerwca 2008r. uchwałę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2008r. podjęło Uchwałę w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXI/13/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej pobrania. Stwierdzono, że § 5 pkt 5 badanej uchwały jest sprzeczny z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 121,poz.844, z późn. zm.), w tym miejscu należy wyjaśnić, że zapis § 5 pkt 5 wyłączający wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej pracownikom Urzędu Miejskiego był wprowadzony w poprzednich uchwałach dotyczących opłaty miejscowej i nie był kwestionowany przez organ nadzoru. Pracownicy Urzędu Miejskiego prowadzący ewidencję ludności w zakresie czynności mają przydzielone zadanie - inkaso opłaty miejscowej od osób dokonujących zameldowania w Urzędzie Miejskim na pobyt czasowy. Zadanie to jest wykonywane w ramach etatowego zatrudnienia, stąd w Uchwale Rady Miejskiej wprowadzono wyłączenie spod uprawnień inkasentów do osobnego wynagrodzenia. Przesłane w tej sprawie wyjaśnienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wpłynęło na zmianę stanowiska Izby.
W związku z powyższym unieważniono § 5 pkt 5 cytowanej Uchwały z powodu wyłączenia praw pracowników Urzędu Miejskiego do wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej.
Biorąc pod uwagę Uchwałę Nr XIX/204/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2008r. dokonano zmiany brzmienia § 5 pkt 5 uchwały Nr XXI/13/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , określając wynagrodzenie inkasentów wysokości jak poprzednio, ale bez wyłączenia pracowników Urzędu Miejskiego

Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-09-16 13:33:08
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-09-16 13:33:16
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 693
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-09-16 13:34:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij