czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXIV/11/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2012

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dz.Urz. wchodzi w życie 01.01.2013 r.

Data podpisania: 2012-10-25

Ogłoszono dnia: 2012-10-30 13:32:19 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Treść

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777, Dz. U. nr 149, poz. 887, Dz. U. nr 217, poz. 1281, zm. z 2012 r.; Dz. U. z 2012 r., poz. 567), oraz art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz. 848 ze zm.) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej Mrągowo.
§ 2
Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) stawki odsetek za zwłokę.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2012-10-30 13:32:14
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2012-10-30 13:32:19
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 576
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2012-10-30 13:32:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij