czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXIV/10/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2012

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dz.Urz. wchodzi w życie 01.01.2013 r.

Data podpisania: 2012-10-25

Ogłoszono dnia: 2012-10-30 13:30:43 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

w sprawie zmiany uchwały NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Treść

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777, Dz. U. nr 149, poz. 887, Dz. U. nr 217, poz. 1281, zm. z 2012 r.; Dz. U. z 2012 r., poz. 567), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. z 2012 r., poz.848 ), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016, Dz. U. nr 232, poz. 1378), w związku z Uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2010 r, nr 196, poz. 2510), wprowadza się następujące zmiany: |§ 1 otrzymuje brzmienie: Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieraną od osób fizycznych przebywajacych dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w kwocie 2,00 zł od osoby, za każdy dzień pobytu. |§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustala się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne, przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych, oraz na osobach prowadzących meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2012-10-30 13:30:39
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2012-10-30 13:30:43
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 689
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2012-10-30 13:30:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij