czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXIV/7/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2012

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w Dz.Urz. wchodzi w życie 01.01.2013 r.

Data podpisania: 2012-10-25

Ogłoszono dnia: 2012-10-30 12:22:35 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowowiązujących w roku 2013.

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz.[]1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. nr 215, poz. 1674; z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1)
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: |a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 650,00 zł |b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1 080,00 zł |c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1 300,00 zł
2)
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi,dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
15
1 900
2 000
15
 
2 000
2 150
Trzy osie
12
25
2 150
2 300
25
 
2 300
2 450
Cztery osie i więcej
12
31
2 450
2 600
31
 
2 500
2 600

3)
Od ciągnikow siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponizej 12 ton:1 528,00 zł.
4)
Od ciagników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niz 12 ton, w zależnosci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
31
1 900
1 920
31
 
1 920
2 055
Trzy osie i więcej
12
36,001
2 050
2 050
36,001
 
2 470
2 700

5)
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnoscią rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego : 1 300 zł
6)
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależnosci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy w tonach
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym
Inne systemy zawieszenie osi jezdnych
Jedna oś
12
25
1 230
1 330
25
 
1 330
1 420
Dwie osie
12
36,001
1 420
1 520
36,001
 
1 820
1 920
Trzy osie i więcej
12
36,001
1 520
1 700
36,001
 
1 920
1 920

7)
Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:|a) mniej niż 30 miejsc: 1 520,00 zł|b) równej lub wyższej niz 30 miejsc: 1 920,00 zł
§ 2
Traci moc Uchwała nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia[] wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.
upowaznienie
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2012-10-30 12:22:29
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2012-10-30 12:22:35
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 672
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2013-02-11 09:37:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij