czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XXI/13/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 21/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2008-05-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-05-29

Ogłoszono dnia: 2008-08-22 13:35:18 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Treść

UCHWAŁA NR XXI/13/2008
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 29.05.2008 r.

w sprawie : określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717,Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457 zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974,Dz. U. Nr 173, poz.1218), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz. 60, Dz. U. Nr 85, poz. 727, Dz. U. Nr 86 poz. 732, Dz. U. Nr 93 poz. 894, Dz. U. Nr 143, poz. 1199; zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 66, poz. 470, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 217, poz. 1590, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 105, poz. 721, Dz. U. Nr 112, poz. 769, Dz. U. Nr 120, poz. 818, Dz. U. Nr 195, poz.1414, Dz. U. Nr 225, poz. 1671), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. 249, poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz.1847zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 47, poz. 557, Dz. U. Nr 76, poz. 813) uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobrać opłatę miejscową ( Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo w wysokości 1,60 zł od osoby za każdy dzień pobytu.

§ 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, nie wymienionych w art. 17, ust. 2, pkt. 5 ustawy, w wysokości 0,80 zł.

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.

§ 4. Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu:
1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, kempingach, pokojach gościnnych, u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.
2) pozostałe osoby, przebywające na terenie miasta, w Urzędzie Miejskim.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa:
2. Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz na osobach prowadzących meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,
3. Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej (nie dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznego systemu informatycznego),
4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy i załącza kopie pokwitowań.
5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 10 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczania.
6. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/6/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 208, poz. 2234).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki


Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXI/13/2008 r.
Rady Miasta Mrągowo
z dnia 29.05.2008 r.

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej :

1. Hotel Mercure Mrongovia Resort&Spa Mrągowo ul. Giżycka 6
2. Hotel Huszcza Maria i Stanisław Huszcza Mrągowo ul. Roosevelta 21
3. Hotel Panoramic-Oskar A.D.W.E.K. Bielscy Mrągowo ul.Jaszczurcza Góra 16/18/20
4. Hotel Mazuria Pro Jeks Sp zo.o. Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 28
5. Hotelux Solar Palace Lilia Nojmoła Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 24
6. Hotel TO TU- Jolanta Gerwat Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 26
7. Hotelik EVA – Ewa i Lech Najmoła Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 14
8. Hotel Mazury – Klub Wakacyjny Sp. zo.o. w Warszawie
Mragowo ul. Młynowa 51
9. Pensjonat Edyta - Teresa Piszczatowska Mrągowo ul. Laskowa 10
10. Rybaczówka - Zielony Domek i Pole namiotowe – Zofia i Jarosław Majewscy
Mrągowo ul. Młodkowskiego 20
11. Gościniec Mazurski Stanisław Nysztal Mrągowo ul. Wolności 10
12. Zajazd –Restauracja Venus Mrągowo ul. Krzywa 82
13. Pensjonat – Iwona i Krzysztof Dogoda Mrągowo ul. Dziękczynna 55
14. Gościniec Molo – Andrzej Wądołowski Mrągowo ul. Jeziorna 1B
15. Willa u Joli – Jolanta Sternicka Mrągowo ul. Laskowa 17
16. Klub Kasyno – Mrągowo ul. Wojska Polskiego 6A
17. Pensjonat Villa Adriana - Adriana Jeleniewski Mrągowo ul. Krzywa 96
18. Domek do wynajęcia - Krystyna Lech Mrągowo ul. Krzywa 57
19. Pokoje Gościnne i pole namiotowe - Andrzej Myszka
Mrągowo ul. Krzywa 32
20. Wynajem pokoi – Mirosław Młynarczyk Mrągowo ul. Młodkowskiego 17A
21. Wynajem pokoi - Regina - Regina Paśnikowska Mrągowo ul. Młodkowskiego 32
22. Samodzielne Mieszkanie - Maria Artymiuk Mrągowo ul. Roosevelta 20/1
23. Wynajem pokoi Wodnik - Joanna Klimaszewska Mrągowo ul. Na Ostrowiu 20
24. Wynajem pokoi - Zofia i Henryk Dąbkowscy Mrągowo ul. Wileńska 10/1
25. Pokoje do wynajęcia - Grażyna Woźnicka Mrągowo ul. Wiejska 15
26. Domek do wynajęcia - Franciszek Idziak Mrągowo ul. Wiejska 5
27. Wynajem pokoi – Grzegorz Szulc Mrągowo ul. Łąkowa 3/1
28. Wynajem pokoi – Krystyna Łada Mrągowo ul. Łąkowa 3/4
29. Wynajem pokoi - Zuzanna Dzierwa Mrągowo ul. Łąkowa 6/2
30. Wynajem pokoi - Felicjan Wilbik Mrągowo ul. Łąkowa 6/3
31. Wynajem pokoi - Jerzy Rostkowski Mrągowo ul. Łabędzia 32
32. Wynajem pokoi - Halina i Janusz Sawiccy Mrągowo ul. Żurawia 1
33. Wynajem pokoi - Irena Trembowska Mrągowo ul. Krzywa 76
34. Apartament i domek letniskowy – Halina Zapała Mrągowo ul. Krzywa 84
35. Wynajem pokoi - Eugeniusz Łebek Mrągowo Osiedle Nikutowo 37
36. Wynajem pokoi - Irena Sierdzińska Mrągowo Osiedle Nikutowo 23
37. Wynajem pokoi - Grażyna Parda Mrągowo ul. Gen. Andersa 28
38. Wynajem pokoi - Zofia Tych Mrągowo ul. Widok 1
39. Pokoje Gościnne - Teresa Klein Mrągowo ul. Roosevelta 7
40. Wynajem pokoi i pole namiotowe – Tadeusz Jurowski
Mrągowo ul. Mrongowiusza 95

41. Apartament - Bożena Śniadała Mrągowo Osiedle Nikutowo 41
42. Pokoje do wynajęcia - Mirosław Kozdroń Mrągowo ul. Widok 5B
43. Mieszkanie do wynajęcia – Dariusza Boguski Mrągowo ul. Nadbrzeżna 7/6
44. Mieszkanie do wynajęcia - Irena Ciechanowicz Mrągowo ul. Wiejska 7
45. Domek letniskowy - Sławoj Szczech Mrągowo ul. Mrongowiusza 22B
46. Domek letniskowy - Czesław Szyrmer Mragowo Plac B. Prusa 4
47. Dom wczasowy Wileński z polem namiotowym - Adam Padarewski
Mrągowo ul. Wileńska 8A
48. Bursa Międzyszkolna Mrągowo ul. Mrongowiusza 65B
49. Camping Cezar Irena Jasińska Mariusz Rosiek Mrągowo ul. Jaszczurcza Góra 1
50. Pokoje gościnne - Paweł Dudek Mrągowo ul. Konopnicka 6
51. Wynajem pokoi – IVA – Ewa Słaboszewska Mrągowo ul.Roosevelta 33
52. Wynajem pokoi – Biały Dworek Mieczysław Wenta
Mrągowo ul. Giżycka 9
53. Pokoje gościnne – Wiesław Łysiuk Mrągowo ul. Młodkowskiego 34
54. Pokoje gościnne - Zdzisław J. Wołodko Mrągowo ul. Słoneczna 63
55. Pokoje gościnne - Marzena Charabin Mrągowo ul. Laskowa 31
56. Pensjonat u Artura – Agata Jankowska Mrągowo ul. Sołtyska 27
57. Pokoje gościnne – Jerzy Skudelski Mrągowo ul. Nowogródzka 4
58. Pokoje gościnne - Teresa i Alfred Siwik Mrągowo ul. Młodkowskiego 40
59. Pokoje gościnne - Marzena Dymerska Mrągowo ul. Młynowa 40
60. Pokoje gościnne - Czesław Szyrmer Mrągowo ul. Gen.L. Okulickiego 10/4
61. Apartament Czos Hubert Łusiak Mrągowo ul. Dziękczynna 8/1
62. Pokoje gościnne – Maciej Ponikowski Mrągowo ul. Wolności 45
63. Hotel Kowalski - Henryk Kowalski Mrągowo ul. M.C. Skłodowskiej 1B
64. Pole namiotowe Halina i Wiesław Tomczak Mrągowo ul. Krakowska 3
65. ANEK-TUR Sp.Jawna Warszawa ul. Krasnobrodzka 13/224
Mrągowo ul. Roosevelta 25Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew LubowidzkiUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/13/2008
z dnia 29.05.2008 r.

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 305 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), wojewoda, na wniosek rady gminy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ustala miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Dz. U. Nr 189, poz. 1604), dokonano zmiany art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. W wyniku zmienionych przepisów, uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, Rada Miejska w Mrągowie podjeła uchwałę, która ustala miasto Mrągowo miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
W związku z powyższym, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej.
Burmistrz Miasta Mrągowo uznał, że proponowane utrzymanie stawki opłaty miejscowej w wysokości 1,60 zł, za dzień pobytu osoby w mieście, jest adekwatne do warunków wypoczynkowych i turystycznych miasta. Proponowana stawka stanowi 89 % maksymalnej stawki określonej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Z uwagi na to, że uchwała Rady Miejskiej ustalająca miasto Mrągowo miejscowością, w której pobiera się opłatę miejscową została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 1504 Nr 79 z 2008 roku, konieczne staje się przyjęcie uchwały o określeniu wysokości stawki opłaty miejscowej .
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały
MA/MA

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-08-22 13:35:07
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-08-22 13:35:18
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1844
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-09-16 12:52:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij