czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

XIII/10/2011

Status: Obowiązujący

Sesja: 13/2011

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2011-10-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-01

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2011-11-24 nr 177 pozycja 2667

Ogłoszono dnia: 2011-12-01 09:57:42 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany uchwały NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Treść

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777 ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60, Dz. U. nr 85, poz. 727, Dz. U. nr 86 poz. 732,Dz. U. nr 93 poz. 894, Dz. U. nr 143, poz. 1199; zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 66, poz. 470, Dz. U. nr 104, poz. 708, Dz.U. nr 217, poz. 1590, Dz. U. nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 105, poz. 721, Dz. U. nr 112, poz. 769, Dz.U. nr 120, poz. 818, Dz. U. nr 192, poz.1378, Dz. U. nr 195, poz.1414, Dz. U. nr 225, poz. 1671, zm. z 2008 r.: Dz.U. nr 118, poz.745, Dz. U. nr 141, poz. 888, Dz. U. nr 180, poz. 1109, Dz. U. nr 209, poz. 1316, Dz. U. nr 209, poz. 1318, Dz. U. nr 209, poz. 1320, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 18, poz. 97, Dz. U. nr 44, poz. 362, Dz. U. nr 57, poz.466, Dz. U. nr 131, poz. 1075, Dz. U. 157, poz. 1241,Dz. U. nr 166, poz. 1317, Dz. U. nr 168, poz. 1323, Dz. U. nr 213, poz. 1652, Dz. U nr 216, poz. 1676, Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. nr 131, poz. 1075, Dz. U. nr 216, poz. 1676 zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 57, poz. 355, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 127, poz. 858, Dz. U. nr 142, poz. 961, Dz.U. nr 182, poz. 1228, Dz. U. nr 197, poz. 1306, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 34, poz. 173, Dz. U. nr 106, poz. 622, Dz. U. nr 134, poz. 781, Dz. U. nr 171, poz. 1016), art.19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016), w związku z Uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., nr 79, poz.1504), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2010 r, nr 196, poz. 2510), wprowadza się następujące zmiany: |§ 1 otrzymuje brzmienie: Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieraną od osób fizycznych przebywajacych dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w kwocie 2,00 zł od osoby, za każdy dzień pobytu. |§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustala się na osobach fizycznych i prawnych, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz na osobach prowadzących meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij