czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIII/9/2011

Status: Obowiązujący

Sesja: 13/2011

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2011-10-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-01

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2011-11-24 nr 177 pozycja 2666

Ogłoszono dnia: 2011-12-01 09:55:10 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777), art.19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2008 r., nr 17 poz. 495), wprowadza się następującą zmianę:.|§ 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w kwocie 60,00 zł od jednego i każdego kolejnego psa. |
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 09:55:05
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Tyczyński Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 09:55:10
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 796
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2011-12-01 10:27:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij