czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIII/8/2011

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 13/2011

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2011-10-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-01

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2011-11-24 nr 177 pozycja 2665

Ogłoszono dnia: 2011-12-01 09:53:13 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany uchwały nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Treść

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777) i art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wprowadza się następującą zmianę: |§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały, |§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 -w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 09:53:08
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Tyczyński Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 09:53:13
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 1038
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2011-12-05 08:43:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij