czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIII/7/2011

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 13/2011

Kadencja: 6

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2011-10-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-01-01

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2011-11-24 nr 177 pozycja 2664

Ogłoszono dnia: 2011-12-01 09:48:09 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia stawek w podatku od nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz.U. nr 134, poz. 777), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1.
od gruntów:
1)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1 m² powierzchni,
2)
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
3)
od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 m² powierzchni.
2.
od budynków lub ich części:
1)
mieszkalnych – 0,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
2)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m² przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością), dla których stosuje się następujące stawki:
a)
dla powierzchni powyżej 500 m² - 21,94 zł od 1m² powierzchni,
3)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
5)
od pozostałych, w kwocie 6,25 zł od 1m² powierzchni użytkowej, w tym:
a)
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
c)
przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
d)
przeznaczonych na garaże.
3.
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Traci moc Uchwała nr LII/12/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2010 r., nr 13 , poz. 366).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 09:48:03
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Tyczyński Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 09:48:09
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 1517
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2011-12-01 10:26:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij