czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

LII/15/2010

Status: Obowiązujący

Sesja: 52/2010

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2010-10-28

Ogłoszono dnia: 2010-12-06 13:11:41 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty.

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz.1218, zm.z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 106, poz. 675), art.19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Mrągowie
[]uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2008 r., nr 17 poz. 495), wprowadza się następującą zmianę:| § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się stawkę roczną opłty od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2010-12-06 13:11:37
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2010-12-06 13:11:41
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 653
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2010-12-06 13:11:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij