czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

LII/12/2010

Status: Obowiązujący

Sesja: 52/2010

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2010-10-28

Ogłoszono dnia: 2010-12-06 13:05:31 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Treść

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz.1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420, Dz. U. nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1.
od gruntów:|1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni, |2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni, |3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m² powierzchni.
2.
od budynków lub ich części: |1) mieszkalnych – 0,57 zł od 1m² powierzchni użytkowej,| 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,78 zł od 1m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m² przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością), dla których stosuje się następujące stawki:| a) dla powierzchni ponad 500 m² do 1000 m² - 17,89 zł od 1m² powierzchni, |b) dla powierzchni ponad 1000 m²- 19,99 zł od 1m² powierzchni,|3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,|4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – |3,62 zł od 1m² powierzchni użytkowej,|5) od pozostałych, w kwocie 6,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, w tym: |a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,|b) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, |c) przeznaczonych na garaże.
3.
od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3
Traci moc Uchwała nr XL/15/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2009 r., nr 195, poz. 2686) oraz Uchwała nr XLI/8/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XL/15/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 lutego 2010 r., nr 13, poz. 366).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2010-12-06 13:05:22
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2010-12-06 13:05:31
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 1058
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2010-12-06 13:05:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij