czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XX/9/2008

Status: Obowiązujący

Sesja: 20/2008

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2008-04-24

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2008-04-24

Ogłoszono dnia: 2008-08-22 10:38:25 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Treść

UCHWAŁA NR XX/9/2008
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie : ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

Na podstawie art.17 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobrać opłatę miejscową ( Dz.U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się , że miasto Mrągowo jest miejscowością spełniającą warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
§ 2. 1. Na terenie miasta Mrągowo (nazwa strefy: powiat mrągowski) zachowane są określone w przepisach o ochronie środowiska, minimalne warunki klimatyczne, tj. dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.
2. Dane źródłowe, określone w ust. 1, zawarte są w Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006 roku, sporządzonym w roku 2007 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

§ 3. 1. Na terenie miasta Mrągowo zachowane są minimalne warunki krajobrazowe, tj. występują następujące elementy środowiska przyrodniczego, istotne dla wypoczynku: śródlądowe wody powierzchniowe w rozumieniu przepisów prawa wodnego (rzeka Dajna, jeziora: Czos, Czarne, Juno, Sutapie Małe, Sołtysko, Magistrackie) oraz urozmaicona rzeźba terenu (wysoczyzna polodowcowa, rynna polodowcowa zwana „mrągowską”).

2. Na terenie miasta Mrągowo zachowane są walory krajoznawcze : Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiega granica otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zabytki architektury i budownictwa : Zespół Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. św. Wojciecha z XIX w., zabytkowy ratusz z 1824 roku, Kościół Ewangelicko-Augsburski z XIX w., budynek „Wartowni Bośniackiej”, wieża widokowa „Bismarcka” i inne.
3. Na terenie miasta Mrągowo są organizowane imprezy kulturalne: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Country „Piknik Country”, Festiwal Kultury Kresowej, Mazurska Noc Kabaretowa i inne.

§ 4. Na terenie miasta Mrągowo zachowane są minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, tj. istnieje baza noclegowa w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XX/9/2008
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
W obecnym stanie prawnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku, które stanowi wykonanie delegacji dla Rady Ministrów, zawartej w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jest możliwe przez Radę Miejską w Mrągowie nadanie statusu miejscowości, w której można pobierać opłatę miejscową .
W związku ze zmianą przepisów w zakresie nadania statusu takiej miejscowości, miasto Mrągowo spełnia minimalne warunki:
• klimatyczne - określone w rozporządzeniu, Ministra Środowiska, z dnia 6 czerwca 2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U.Nr 87, poz.796), jako gwarancji czystości powietrza, przynajmniej w stopniu, w jakim nie są przekroczone dopuszczalne poziomy w tym powietrzu substancji szkodliwych dla zdrowia, co do których prowadzony jest monitoring oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektomagnetycznych i sposobu ich dotrzymania,
• krajobrazowe - zdefiniowane jako obiekty materialne lub przejawy kultury duchowej, stanowiące przedmiot zainteresowania turystów, które mogą mieć formę przyrodniczą pochodzenia naturalnego, bądź antropogeniczną, będącą wynikiem działalności człowieka,
• turystyczne, wypoczynkowe lub szkoleniowe, które polegają na posiadaniu bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm).
Wobec powyższego, przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie, w sprawie nadania statusu miejscowości, w której będzie można pobierać opłatę miejscową, jest zasadne. Umożliwi to miastu Mrągowo wprowadzenie opłaty miejscowej, w celu pozyskania dodatkowych środków na dalszy rozwój „przemysłu” turystycznego.
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.

MA/MA

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2008-08-22 10:38:18
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2008-08-22 10:38:25
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 914
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2008-09-16 12:52:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij