czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XL/15/2009

Status: Obowiązujący

Sesja: 40/2009

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2009-10-29

Ogłoszono dnia: 2009-11-20 09:07:43 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Treść

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz.1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. nr 121, poz. 844, Dz. U. nr 220, poz. 1601, Dz. U. nr 225, poz. 1635, Dz. U. nr 245, poz. 1775, Dz. U. nr 249, poz. 1828, Dz. U. nr 251, poz.1847, zm. z 2008 r.; Dz. U. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730, Dz. U. nr 223, poz. 1463, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:


§ 1 Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni,
2)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,49 zł od 1 ha powierzchni
3)od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5)od pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 5,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) przeznaczonych na garaże – 5,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3 Traci moc Uchwała nr XXVI/8/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2008 r., nr 189, poz. 2832).
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2009-11-20 09:07:37
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2009-11-20 09:07:43
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 861
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2009-11-20 09:07:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij