czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych

Ogłoszono: 2016-04-26 11:34:30 przez Kamil Rozberg

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XIII/8/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.05.2016 r. do 25.05.2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 04.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 12.00 – 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij