czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych

Ogłoszono: 2015-06-24 12:02:00 przez Kamil Rozberg

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mrągowie uchwały Nr XXVIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych. Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego objętego zmianą oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pokój nr 17 w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mrągowo.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij