czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-12 12:11:57

Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Mrągowo

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Miasto Mrągowo

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Mrągowo, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (Ref. EKZ), ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, tel.89 7419013.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Mrągowo.
1. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Mrągowo.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w Ref. EKZ.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony z kolei zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek (wzór wniosku w załączeniu) i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na konto o numerze 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 PKO BP Oddział Korporacyjny w Olsztynie.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Księga rejestrowa Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w formie elektronicznej i akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu instytucji kultury do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego są udostępniane w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Mrągowie (ul. Królewiecka 60 A pok. 28, tel. (89 741 9013).
Każdy ma prawo przeglądać księgę i akta rejestrowe w godzinach urzędowych (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2012-06-12 12:11:57
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2012-06-12 12:12:05
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5807
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2013-02-28 08:16:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-08-19 08:26:21

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Lech Gołębicki Data wytworzenia informacji: 2008-08-19 08:26:21
Osoba, która odpowiada za treść: Lech Gołębicki Data udostępnienia informacji: 2008-08-19 08:30:06
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 9069
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-09-08 08:59:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij