czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:39:30

Wynik przetargu na wydzierżawienie na okres 15 lat Miasteczka Westernowgo "Mrongoville".

 

W dniu 9 stycznia 2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na wydzierżawienie na okres 15 lat Miasteczka Westernowgo "Mrongoville". Do przetargu została dopuszczona Firma "Apanachi" Paulina Osowska, która zaproponowała miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie 6312,50 zł netto + vat 23%. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 14 dni licząc od dnia przetargu.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Małyszko Data wytworzenia informacji: 2015-01-09 13:39:30
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Małyszko Data udostępnienia informacji: 2015-01-09 13:39:33
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 9930
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-01-09 13:39:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-16 10:12:22

Przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” zwanej w dalszej treści „Miasteczkiem".

 

Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” zwanej w dalszej treści „Miasteczkiem”, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50 zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha.

W skład Miasteczka wchodzą:
- budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2
- budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2
- budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru
- budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2
- budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2
- budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2
- budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2
- 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy )
- budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2
- zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt.
- parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2
- estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62,17m2
- domki letniskowe szt. 2 o pow. 22,5 m2 (każdy)
- garaż magazynowy – stalowy na fundamencie
- stajnia letnia dla koni
- wiata dla zwierząt – Rancho Farmera
- stajnia
- strzelnica
- torowisko wraz z lokomotywą
- schody terenowe.

Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter Miasteczka rozrywki z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym. Inwestycje Dzierżawcy w rozwój Miasteczka wymagają zgody Wydzierżawiającego.
Wszystkie koszty utrzymania, w tym całodobowej ochrony Miasteczka ponosi Dzierżawca.
Wydzierżawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycje w rozwój Miasteczka będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy.
Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę, na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, po upływie 15 lat dzierżawy, zostaną rozliczone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela. Jeżeli Dzierżawca rozwiąże umowę przed okresem 15 lat to wówczas, według swojej decyzji, usunie poczynione nakłady przywracając przedmiot dzierżawy do stanu pierwotnego i przekaże go w stanie niepogorszonym, bądź przekaże te nakłady Wydzierżawiającemu nieodpłatnie.
Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi Dzierżawca. Złożone zabezpieczenie stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego przysługujących mu względem Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy Miasteczka, związanych z realizacją tej umowy, a w szczególności o zapłatę czynszu dzierżawy i roszczeń o naprawę szkód w przedmiocie najmu i szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Dzierżawcę, a także roszczeń z tytułu kar umownych. Złożenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka na kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł ( słownie: pięć milionów złotych). Dzierżawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania w okresie dzierżawy ubezpieczeń, które zabezpieczą ewentualne odszkodowania Wydzierżawiającego, lub osób trzecich, wynikłe na skutek działań, lub zaniechania Dzierżawcy i przekazać kopie zawartych umów ubezpieczeń Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia.
Dzierżawca, przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy, obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc, co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy, w terminie 7 dni od wygaśnięcia, lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc, co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową, w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy.
Wszelkie zabezpieczenia związane z umową dzierżawy należy przedłożyć Dzierżawcy przed podpisaniem umowy dzierżawy.
W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki majątku Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego. Umowa poddzierżawy, lub umowa podnajmu, nie może być dłuższa niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka. Wszelkie nakłady poczynione przez Poddzierżawcę na przedmiocie poddzierżawy zostaną rozliczone wyłącznie pomiędzy Dzierżawcą a Poddzierżawcą.
W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
Dzierżawca zawrze porozumienie z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie zwrotu kosztów oświetlenia parkingu i drogi dojazdowej od ulicy Giżyckiej do bramy Miasteczka, leżących po stronie Gminy Miasto Mrągowo.
Dzierżawca zobowiązany jest do pokrywania kosztów dzierżawy wyposażenia ruchomego Miasteczka w wysokości 1600 zł netto za miesiąc + VAT.
W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel.
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.

Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu:
- dostarczenia energii elektrycznej i wody,
- korzystania z wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych.
Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymywania majątku w stanie niepogorszonym, w tym:
» budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną,
» wykonywania przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby,
» minimum raz w roku przeprowadzania pomiarów technicznych urządzeń
elektrycznych i całej instalacji elektrycznej,
» ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych
przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji,
» prowadzenia książek obiektów budowlanych,
» ponoszenia kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości,
» utrzymywania i konserwowania oświetlenia zewnętrznego,
» usuwania wszelkich awarii oraz szkód,
» utrzymywania zieleni oraz porządku i czystości,
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Dzierżawcą, w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Dzierżawca:
1. zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy,
2. wykorzystuje teren niezgodnie z jego przeznaczeniem,
3. nie zachowuje charakteru Miasteczka rozrywki,
4. nie ubezpieczy dzierżawionego Miasteczka,
5. rażąco naruszy obowiązki wynikające z umowy.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ).
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
6 250 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.
Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2016 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2015 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 19, o godzinie 1200.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w terminie do 7 stycznia 2015 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358.Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.

Ponadto oferent zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
2) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu.
Wadium wniesione przez osobę fizyczną, lub prawną, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dyrektor Zarządu Spółki Stanisław Małyszko tel. 89 741 90 10.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Romanowska Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 10:12:22
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Romanowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 10:12:28
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 10142
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-12-16 10:56:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:06:31

ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 10,7029 ha stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville”, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” zwanej w dalszej treści „Miasteczkiem”, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50 zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha. W skład Miasteczka wchodzą: - budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2 - budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 - budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru - budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2 - budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2 - budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2 - budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2 - 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy ) - budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2 - zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt. - parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2 - estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62,17m2 - domki letniskowe szt. 2 o pow. 22,5 m2 (każdy) - garaż magazynowy – stalowy na fundamencie - stajnia letnia dla koni - wiata dla zwierząt – Rancho Farmera - stajnia - strzelnica - torowisko wraz z lokomotywą - schody terenowe. Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter Miasteczka rozrywki z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym. Inwestycje Dzierżawcy w rozwój Miasteczka wymagają zgody Wydzierżawiającego. Wszystkie koszty utrzymania, w tym całodobowej ochrony Miasteczka ponosi Dzierżawca. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycje w rozwój Miasteczka będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy. Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę, na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, po upływie 15 lat dzierżawy, zostaną rozliczone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela. Jeżeli Dzierżawca rozwiąże umowę przed okresem 15 lat to wówczas, według swojej decyzji, usunie poczynione nakłady przywracając przedmiot dzierżawy do stanu pierwotnego i przekaże go w stanie niepogorszonym, bądź przekaże te nakłady Wydzierżawiającemu nieodpłatnie. Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi Dzierżawca. Złożone zabezpieczenie stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego przysługujących mu względem Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy Miasteczka, związanych z realizacją tej umowy, a w szczególności o zapłatę czynszu dzierżawy i roszczeń o naprawę szkód w przedmiocie najmu i szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Dzierżawcę, a także roszczeń z tytułu kar umownych. Złożenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego. Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka na kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł ( słownie: pięć milionów złotych). Dzierżawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania w okresie dzierżawy ubezpieczeń, które zabezpieczą ewentualne odszkodowania Wydzierżawiającego, lub osób trzecich, wynikłe na skutek działań, lub zaniechania Dzierżawcy i przekazać kopie zawartych umów ubezpieczeń Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia. Dzierżawca, przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy, obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc, co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy, w terminie 7 dni od wygaśnięcia, lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc, co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową, w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy. W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki majątku Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego. Umowa poddzierżawy, lub umowa podnajmu, nie może być dłuższa niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka. Wszelkie nakłady poczynione przez Poddzierżawcę na przedmiocie poddzierżawy zostaną rozliczone wyłącznie pomiędzy Dzierżawcą a Poddzierżawcą. W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego. Dzierżawca zawrze porozumienie z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie zwrotu kosztów oświetlenia parkingu i drogi dojazdowej od ulicy Giżyckiej do bramy Miasteczka, leżących po stronie Gminy Miasto Mrągowo. W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną. Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu: - dostarczenia energii elektrycznej i wody, - korzystania z wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - wywozu nieczystości stałych i płynnych. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymywania majątku w stanie niepogorszonym, w tym: » budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną, » wykonywania przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, » minimum raz w roku przeprowadzania pomiarów technicznych urządzeń elektrycznych i całej instalacji elektrycznej, » ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji, » prowadzenia książek obiektów budowlanych, » ponoszenia kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości, » utrzymywania i konserwowania oświetlenia zewnętrznego, » usuwania wszelkich awarii oraz szkód, » utrzymywania zieleni oraz porządku i czystości, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Dzierżawcą, w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Dzierżawca: 1. zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy, 2. wykorzystuje teren niezgodnie z jego przeznaczeniem, 3. nie zachowuje charakteru Miasteczka rozrywki, 4. nie ubezpieczy dzierżawionego Miasteczka, 5. rażąco naruszy obowiązki wynikające z umowy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ). Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 6 250 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2016 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2014 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 19, o godzinie 1100. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do 12 listopada 2014 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości. Wadium wniesione przez osobę fizyczną, lub prawną, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Bliższych informacji na temat przetargu udziela z upoważnienia Dyrektora Spółki, Romanowska Aneta tel. 89 741 90 17.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Romanowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-27 14:06:31
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Romanowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-27 14:06:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8229
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2014-10-27 14:06:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-18 09:08:37

I przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 10,7029 ha, stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville”, położonej w Mrągowie przy ul. Moniuszki 50.

 

Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” zwanej w dalszej treści „Miasteczkiem”, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50 zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha. W skład Miasteczka wchodzą: - budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2 - budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 - budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru - budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2 - budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2 - budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2 - budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2 - 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy ) - budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2 - zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt. - parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2 - estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62,17m2 - domki letniskowe szt. 2 o pow. 22,5 m2 (każdy) - garaż magazynowy – stalowy na fundamencie - stajnia letnia dla koni - wiata dla zwierząt – Rancho Farmera - stajnia - strzelnica - torowisko wraz z lokomotywą - schody terenowe. Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter Miasteczka rozrywki z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym. Inwestycje Dzierżawcy w rozwój Miasteczka wymagają zgody Wydzierżawiającego. Wszystkie koszty utrzymania, w tym całodobowej ochrony Miasteczka ponosi Dzierżawca. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycje w rozwój Miasteczka będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy. Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę, na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, po upływie 15 lat dzierżawy, zostaną rozliczone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela. Jeżeli Dzierżawca rozwiąże umowę przed okresem 15 lat to wówczas, według swojej decyzji, usunie poczynione nakłady przywracając przedmiot dzierżawy do stanu pierwotnego i przekaże go w stanie niepogorszonym, bądź przekaże te nakłady Wydzierżawiającemu nieodpłatnie. Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponosi Dzierżawca. Złożone zabezpieczenie stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Wydzierżawiającego przysługujących mu względem Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy Miasteczka, związanych z realizacją tej umowy, a w szczególności o zapłatę czynszu dzierżawy i roszczeń o naprawę szkód w przedmiocie najmu i szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Dzierżawcę, a także roszczeń z tytułu kar umownych. Złożenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego. Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka na kwotę nie mniejszą niż 5 mln zł ( słownie: pięć milionów złotych). Dzierżawca ma obowiązek zawarcia i utrzymywania w okresie dzierżawy ubezpieczeń, które zabezpieczą ewentualne odszkodowania Wydzierżawiającego, lub osób trzecich, wynikłe na skutek działań, lub zaniechania Dzierżawcy i przekazać kopie zawartych umów ubezpieczeń Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia. Dzierżawca, przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy, obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc, co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy, w terminie 7 dni od wygaśnięcia, lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc, co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową, w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy. W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki majątku Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego. Umowa poddzierżawy, lub umowa podnajmu, nie może być dłuższa niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka. Wszelkie nakłady poczynione przez Poddzierżawcę na przedmiocie poddzierżawy zostaną rozliczone wyłącznie pomiędzy Dzierżawcą a Poddzierżawcą. W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego. Dzierżawca zawrze porozumienie z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie zwrotu kosztów oświetlenia parkingu i drogi dojazdowej od ulicy Giżyckiej do bramy Miasteczka, leżących po stronie Gminy Miasto Mrągowo. W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną. Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu: - dostarczenia energii elektrycznej i wody, - korzystania z wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - wywozu nieczystości stałych i płynnych. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymywania majątku w stanie niepogorszonym, w tym: » budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną, » wykonywania przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, » minimum raz w roku przeprowadzania pomiarów technicznych urządzeń elektrycznych i całej instalacji elektrycznej, » ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji, » prowadzenia książek obiektów budowlanych, » ponoszenia kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości, » utrzymywania i konserwowania oświetlenia zewnętrznego, » usuwania wszelkich awarii oraz szkód, » utrzymywania zieleni oraz porządku i czystości, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Dzierżawcą, w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Dzierżawca: 1. zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy, 2. wykorzystuje teren niezgodnie z jego przeznaczeniem, 3. nie zachowuje charakteru Miasteczka rozrywki, 4. nie ubezpieczy dzierżawionego Miasteczka, 5. rażąco naruszy obowiązki wynikające z umowy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ). Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi: 12.500 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2016 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2014 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1100. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do 09 października 2014 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości. Wadium wniesione przez osobę fizyczną, lub prawną, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Bliższych informacji na temat przetargu udziela z upoważnienia Dyrektora Spółki, Romanowska Aneta tel. 89 741 90 17.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Romanowska Data wytworzenia informacji: 2014-09-18 09:08:37
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Romanowska Data udostępnienia informacji: 2014-09-18 09:09:05
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8138
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2014-09-18 09:10:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-09-03 08:32:57

Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha, stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50, zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha, zwanych dalej „Miasteczkiem”.

 

W skład Miasteczka wchodzą:
- budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2,
- budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2,
- budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru,
- budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2,
- budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2
- budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2,
- budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2,
- 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy ),
- budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2,
- zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt
- parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2,
- estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62m2,
- domki letniskowe szt. 2 o pow. …. ( każdy )
- garaż magazynowy – stalowy z fundamentem,
- stajnia letnia dla koni,
- wiata dla zwierząt – Rancho Farmera,
- stajnia,
- strzelnica,
- torowisko wraz z lokomotywą,
- schody terenowe.


Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter westernowego Miasteczka, z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym.
Wszystkie koszty utrzymania Miasteczka ponosi Dzierżawca.
Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do wykupu wyposażenia Miasteczka wg załącznika nr 1, z którym można zapoznać się w Siedzibie Spółki. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności, za wyposażenie Miasteczka, na raty jednakże nie więcej, niż na 36 rat miesięcznych.
Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycję w Miasteczko będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy.
Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, rozliczane będą na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela na dzień zakończenia terminu dzierżawy.
Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy wpłacić przed podpisaniem umowy w ciągu 21 dni od dnia zakończenia przetargu.
Zabezpieczenie przepada w przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w umowie dzierżawy jak również w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. Ponadto wpłacone zabezpieczenie może stanowić pokrycie roszczeń Wydzierżawiającego, z tytułu dzierżawy Miasteczka. Wpłacenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka, na kwotę nie mniejszą niż 5000000 zł ( słowie: pięć milionów złotych 00/100 )

Dzierżawca przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy .

W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego.
Umowa poddzierżawy lub umowa podnajmu nie może być dłuższa, niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka.
W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
Porozumienie dotyczące oświetlenia drogi gminnej do Miasteczka Westernowego również pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.
Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu:
- dostarczenia energii elektrycznej i wody,
- korzystania z kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Do obowiązków Dzierżawcy należało będzie m. in. utrzymywać majątek w stanie nie pogorszonym w tym:
» utrzymywanie budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną w
Należytym stanie technicznym,
» zapewnienie przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
» minimum raz w roku przeprowadzanie pomiarów technicznych urządzeń
elektrycznych i całej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie,
» zapewnienia zabezpieczenia ppoż. – instrukcja przeciwpożarowa, legalizacja
gaśnic, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
» ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych
przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji,
» prowadzenia książek obiektów budowlanych.
» zawarcie umowy i ponoszenie kosztów wywozu nieczystości.
» utrzymania i bieżącej konserwacji oświetlenia zewnętrznego, poprzez m.in.
wymianę uszkodzonych opraw świetlnych, znajdujących się na terenie Miasteczka,
» usuwania wszelkich awarii oraz szkód powstałych na terenie Miasteczka,
» utrzymania zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasteczka,
» utrzymania i pielęgnacji trawników oraz skarp, znajdujących się na terenie
Miasteczka poprzez koszenie w zależności od wzrostu trawy – 1 raz w tygodniu
w okresie wegetacji,
» nawadnianie - w zależności od warunków atmosferycznych, szczególnie
w okresie suszy – 1-2 razy w tygodniu, nawożenie i odchwaszczanie – 1 – krotne
(lipiec-sierpień).
» utrzymania w należytym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenie
Miasteczka poprzez cięcia sanitarne 1 raz do roku oraz wykonywanie zabiegów
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych
objawów.
» utrzymania w należytym stanie ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-jezdnych,
poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych (butelek, puszek, papierów, gałęzi, itp.),
zamiatanie oraz odchwaszczanie – w sezonie wiosenno - letnim – według potrzeb
jednak nie mniej niż 1 raz, w tygodniu, a w okresie jesienno-zimowym 1 raz
w miesiącu.

Wydzierżawiającemu przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy,
2. Dzierżawca wykorzystuje teren niezgodnie z przeznaczeniem,
3. Dzierżawca nie zachowuje charakteru Miasteczka Westernowego,
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ).

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości, do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
12.500 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2014 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 233 , obręb nr 2 obciążona jest hipotekami.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2012 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1100.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić w terminie do 24 września 2012 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu oraz projektu umowy dzierżawy udziela z upoważnienia Dyrektora Spółki, Romanowska Aneta tel. 89 741 90 17.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Romanowska Data wytworzenia informacji: 2012-09-03 08:32:57
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Romanowska Data udostępnienia informacji: 2012-09-03 08:33:35
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 13207
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2012-09-03 08:33:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-02-09 10:44:21

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości lokalowej przeznaczonych do sprzedaży

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości lokalowej, położonej w Mrągowie przy ul. Roosevelta nr 20/6, przeznaczonej do sprzedaży na własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 5790/51094 części udziału w działce gruntu nr 178/2, obr. nr 5, o pow. 227m2, zapisanej w KW Nr OL1M/00012945/4, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kachnowicz Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 10:44:21
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kachnowicz Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 10:44:33
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kachnowicz Artykuł był wyświetlony: 13454
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kachnowicz Data aktualizacji informacji: 2012-02-17 14:35:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij