czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Gospodarka nieruchomościami
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha, stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50, zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha, zwanych dalej „Miasteczkiem”.

Ogłoszono: 2012-09-03 08:33:35 przez Cezary Radziszewski

W skład Miasteczka wchodzą:
- budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2,
- budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2,
- budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru,
- budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2,
- budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2
- budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2,
- budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2,
- 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy ),
- budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2,
- zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt
- parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2,
- estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62m2,
- domki letniskowe szt. 2 o pow. …. ( każdy )
- garaż magazynowy – stalowy z fundamentem,
- stajnia letnia dla koni,
- wiata dla zwierząt – Rancho Farmera,
- stajnia,
- strzelnica,
- torowisko wraz z lokomotywą,
- schody terenowe.


Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter westernowego Miasteczka, z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym.
Wszystkie koszty utrzymania Miasteczka ponosi Dzierżawca.
Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do wykupu wyposażenia Miasteczka wg załącznika nr 1, z którym można zapoznać się w Siedzibie Spółki. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności, za wyposażenie Miasteczka, na raty jednakże nie więcej, niż na 36 rat miesięcznych.
Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycję w Miasteczko będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy.
Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, rozliczane będą na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela na dzień zakończenia terminu dzierżawy.
Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy wpłacić przed podpisaniem umowy w ciągu 21 dni od dnia zakończenia przetargu.
Zabezpieczenie przepada w przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w umowie dzierżawy jak również w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. Ponadto wpłacone zabezpieczenie może stanowić pokrycie roszczeń Wydzierżawiającego, z tytułu dzierżawy Miasteczka. Wpłacenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka, na kwotę nie mniejszą niż 5000000 zł ( słowie: pięć milionów złotych 00/100 )

Dzierżawca przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy .

W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego.
Umowa poddzierżawy lub umowa podnajmu nie może być dłuższa, niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka.
W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
Porozumienie dotyczące oświetlenia drogi gminnej do Miasteczka Westernowego również pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.
Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu:
- dostarczenia energii elektrycznej i wody,
- korzystania z kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Do obowiązków Dzierżawcy należało będzie m. in. utrzymywać majątek w stanie nie pogorszonym w tym:
» utrzymywanie budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną w
Należytym stanie technicznym,
» zapewnienie przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
» minimum raz w roku przeprowadzanie pomiarów technicznych urządzeń
elektrycznych i całej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie,
» zapewnienia zabezpieczenia ppoż. – instrukcja przeciwpożarowa, legalizacja
gaśnic, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
» ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych
przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji,
» prowadzenia książek obiektów budowlanych.
» zawarcie umowy i ponoszenie kosztów wywozu nieczystości.
» utrzymania i bieżącej konserwacji oświetlenia zewnętrznego, poprzez m.in.
wymianę uszkodzonych opraw świetlnych, znajdujących się na terenie Miasteczka,
» usuwania wszelkich awarii oraz szkód powstałych na terenie Miasteczka,
» utrzymania zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasteczka,
» utrzymania i pielęgnacji trawników oraz skarp, znajdujących się na terenie
Miasteczka poprzez koszenie w zależności od wzrostu trawy – 1 raz w tygodniu
w okresie wegetacji,
» nawadnianie - w zależności od warunków atmosferycznych, szczególnie
w okresie suszy – 1-2 razy w tygodniu, nawożenie i odchwaszczanie – 1 – krotne
(lipiec-sierpień).
» utrzymania w należytym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenie
Miasteczka poprzez cięcia sanitarne 1 raz do roku oraz wykonywanie zabiegów
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych
objawów.
» utrzymania w należytym stanie ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-jezdnych,
poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych (butelek, puszek, papierów, gałęzi, itp.),
zamiatanie oraz odchwaszczanie – w sezonie wiosenno - letnim – według potrzeb
jednak nie mniej niż 1 raz, w tygodniu, a w okresie jesienno-zimowym 1 raz
w miesiącu.

Wydzierżawiającemu przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy,
2. Dzierżawca wykorzystuje teren niezgodnie z przeznaczeniem,
3. Dzierżawca nie zachowuje charakteru Miasteczka Westernowego,
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ).

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości, do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
12.500 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2014 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 233 , obręb nr 2 obciążona jest hipotekami.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2012 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1100.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić w terminie do 24 września 2012 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu oraz projektu umowy dzierżawy udziela z upoważnienia Dyrektora Spółki, Romanowska Aneta tel. 89 741 90 17.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij