czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-24 08:28:03

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Żeromskiego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 5 jako działka nr 118/4 o powierzchni 88 m2.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./, wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Bliższych informacji na temat wykazu nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Goleń Data wytworzenia informacji: 2016-06-24 08:28:03
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Goleń Data udostępnienia informacji: 2016-06-24 08:28:10
Wprowadził informację do BIP: Hanna Goleń Artykuł był wyświetlony: 1483
Osoba, która zmieniła informację: Hanna Goleń Data aktualizacji informacji: 2016-06-24 08:28:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-15 10:09:07

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 14 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 566/2016 z dnia 13.06.2016r.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 14 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 14 w Mrągowie, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 38,88m2 wraz z udziałem wynoszącym 28/100 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,60m2, pomieszczenie na strychu o powierzchni 4,80m2 i pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 8,70m2,
- prawo własności udziału wynoszącego 28/100 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obr. nr 6, jako działka nr 195/2, o powierzchni 614m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00005622/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Mrągowie przy ul. Piaskowej 14.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem C13MNU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy zwolniona z podatku VAT jest wartość udziału gruntu związanego z lokalem.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 10.500zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych).
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.
Budynek, w którym mieści się sprzedawany jest podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty jest dachówką ceramiczną. Rynny z blachy ocynkowanej. Elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo-wapienną. Standard wykończenia lokalu nr 4 i jego stan techniczny określono jako średni, w elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny. Posadzki w pomieszczeniach są desek, na których miejscowo została ułożona wykładzina gumoleum. Okna są z PCV, drzwi drewniane. Ściany są otynkowane i pomalowane. W pokojach znajdują się piece kaflowe będące źródłem ogrzewania. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową.
Budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Piaskowej 14 w Mrągowie podlegają ochronie konserwatorskiej i znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, nie są wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z czym od ceny nabycia lokalu nie przysługuje bonifikata. Nabywcy lokalu w budynku objętym ochroną konserwatorską zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.). Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzić je po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2016r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 14 lipca 2016r. w godzinach 14.00 – 15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10.00.

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 204r. poz. 1490).
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741 90 21.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kachnowicz Data wytworzenia informacji: 2016-06-15 10:09:07
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kachnowicz Data udostępnienia informacji: 2016-06-15 10:09:20
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kachnowicz Artykuł był wyświetlony: 1648
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kachnowicz Data aktualizacji informacji: 2016-06-15 10:09:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-10 14:45:43

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykazy nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj.:

1. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 jako działka nr 218/2 o powierzchni 0,1099 ha wraz z udziałem 1/3 w działce nr 218/1;
2. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 10 jako działka nr 33/21 o powierzchni 0,4149 ha;
3. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 8 jako działka nr 284/74 o powierzchni 1,3929 ha;
4. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 10 jako działka nr 33/20 o powierzchni 0,4002 ha,
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./, wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Bliższych informacji na temat wykazów nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Goleń Data wytworzenia informacji: 2016-06-10 14:45:43
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Goleń Data udostępnienia informacji: 2016-06-10 14:45:50
Wprowadził informację do BIP: Hanna Goleń Artykuł był wyświetlony: 1582
Osoba, która zmieniła informację: Hanna Goleń Data aktualizacji informacji: 2016-06-10 14:45:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-08 15:13:40

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Mrągowie przy ulicy Krasińskiego

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 554/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku.


BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Krasińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 jako działka nr 219/1 o powierzchni 1029 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00000517/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 11.250 złotych (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Znajduje się ona na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną i energetyczną. Instalacje znajdują się w pobliżu nieruchomości.
Przez działkę przebiega gazociąg, kanalizacje sanitarne wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi, napowietrzna linia energetyczna, podziemny kabel energetyczny, sieć wodociągowa oraz sieci telekomunikacyjne.
Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem.
W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowo, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 roku poz. 627 ze zm.).
Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.
Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 32.MU czyli tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235 lub w kasie tut. Urzędu.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn.zm.).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.
Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Goleń Data wytworzenia informacji: 2016-06-08 15:13:40
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Goleń Data udostępnienia informacji: 2016-06-08 15:13:48
Wprowadził informację do BIP: Hanna Goleń Artykuł był wyświetlony: 1497
Osoba, która zmieniła informację: Hanna Goleń Data aktualizacji informacji: 2016-06-08 15:13:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-08 14:05:44

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

I.     wydzierżawienia:

1.      w trybie bezprzetargowym:

a)    część działki nr 32/11 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Gen. Wł. Andersa,  z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

b)   część działki nr 163 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Słonecznej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

c)    część działki nr 4/9 (obręb nr 7), położonej przy ulicy Przemysłowej, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową,

d)   część działki nr 178/66 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Moniuszki, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,

e)    część działki nr 92/21 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,

f)    część działki nr 92/44 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,

g)   część działki nr 220/1 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem pod kontener na odpady.

h)   część działki nr 202/8 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Żołnierskiej, z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.

II. wynajęcia:

1.      w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

     a) garaż, położony przy ulicy Królewieckiej 49, o powierzchni 17,85 m2.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741-90-23.

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Mrozicka Data wytworzenia informacji: 2016-06-08 14:05:44
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Mrozicka Data udostępnienia informacji: 2016-06-08 14:06:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Mrozicka Artykuł był wyświetlony: 1200
Osoba, która zmieniła informację: Monika Mrozicka Data aktualizacji informacji: 2016-06-08 14:06:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:18:28

Oferta inwestycyjna

 

I. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położone w Mrągowie przy ulicach:
1. Kormoranów, o powierzchni 11,9120 ha,
2. ulica Widok, o powierzchni 1103 m2,
3. ulica Widok, o powierzchni 1098 m2,
4. ulica Łabędzia, o powierzchni 1075 m2,
5. ulica Torowa 21 o powierzchni 2202 m2, cena: 155.000 zł + VAT,
6. ulica Torowa 19 o powierzchni 1985 m2,
7. ulica Torowa, o powierzchni 1099 m2,
8. ulica Torowa, o powierzchni 1008 m2, cena: 87.000 zł + VAT,
9. ulica Torowa, o powierzchni 1099 m2, cena: 80.000 zł + VAT.
II. cele mieszkaniowo-usługowe, położone w Mrągowie przy ulicach:
1. Moniuszki 14C, o powierzchni 670 m2,
2. Moniuszki 14D, o powierzchni 484 m2,
4. ul. Okulickiego 16, o powierzchni 1101 m2, cena: 96.000 zł + VAT,
5. ul. Okulickiego 18, o powierzchni 1149 m2,
9. ul. Okulickiego 22, o powierzchni 1077 m2,
10. ul. Okulickiego 20, o powierzchni 1244 m2,
11. ul. Okulickiego 24, o powierzchni 1099 m2,
12. ul. Wojska Polskiego 6C, zabudowana, działka o powierzchni 3953 m2, cena: 1.100.00 zł + VAT od części niezabudowanej;
13. ul. Roosevelta 5, zabudowana, działka o powierzchni 410 m2,
14. ul. Krasińskiego, o powierzchni 1029 m2, cena: 75.000 zł + VAT,
15. ul. Żeromskiego 2, zabudowana, działka o powierzchni 88 m2.
III. cele przemysłowo-składowe, położone w Mrągowie przy ulicach:
1. ul. Przemysłowa dz. nr 3/10 o powierzchni 0,5281 ha, cena: 150.000 zł + VAT,
2. ul. Przemysłowa dz. nr 3/11 o powierzchni 0,5015 ha,
3. ul. Przemysłowa dz. nr 3/13 o powierzchni 0,5385 ha,
4. ul. Przemysłowa dz. nr 36/2 o powierzchni 0,1651 ha,
5. ul. Przemysłowa dz. nr 36/3 o powierzchni 0,2055 ha,
6. ul. Przemysłowa dz. nr 36/4 o powierzchni 0,2967 ha,
7. ul. Przemysłowa dz. nr 36/5 o powierzchni 1,0463 ha,
8. ul. Towarowa dz. nr 37/7 o powierzchni 0,4184 ha,
9. ul. Leśna Droga o powierzchni 0,4824 ha, cena: 130.000 zł + VAT,
10. ul. Towarowa, dz. nr 214/4 i 214/3 o powierzchni ogólnej 0,6219 ha, cena: 150.000 zł + VAT.
IV. cele usługowe:
1. ul. Krótka, o powierzchni 1,3929 ha, cena: 450.000 zł + VAT,
2. ul. Okulickiego, dz. nr 33/25 o powierzchni 0,4383 ha,
3. ul. Okulickiego, dz. nr 33/24 o powierzchni 0,3574 ha,
4. ul. Okulickiego, dz. nr 33/23 o powierzchni 0,3302 ha,
5. ul. Okulickiego, dz. nr 33/22 o powierzchni 0,4799 ha, cena: 180.000 zł + VAT,
6. ul. Okulickiego, dz. nr 33/20 o powierzchni 0,4002 ha, cena: 150.000 zł + VAT,
7. ul. Okulickiego, dz. nr 33/21 o powierzchni 0,4149 ha, cena: 160.000 zł + VAT.
V. cele obsługi turystyki:
1. Brak
VI. cele mieszkaniowe wielorodzinne:
1. Brak.
VII. cele handlowe:
1. ul. Oficerska, o powierzchni 0,4456 ha.
Ponadto, do sprzedaży przygotowywane są następujące nieruchomości:
1. Działka położona przy ulicy Przemysłowej o powierzchni około 8950 m2;
2. Działka położona przy ulicy Młynowej o powierzchni około 1380 m2;
3. Działka położona przy ulicy Dolny Zaułek o powierzchni około 1155 m2,
4. Działka położona przy ulicy Łabędziej o powierzchni około 1000 m2,
5. Działka położona przy ulicy Krasińskiego o powierzchni 1410 m2,
6. Działka położona przy ulicy Torowej o powierzchni około 1412 m2,
7. Działka położona przy ulicy Torowej o powierzchni 2082 m2,
8. Nieruchomość położona przy ulicy Kormoranów o powierzchni około 0,1156 ha,
9. Nieruchomość położona przy ulicy Przemysłowej o powierzchni około 3,1832 ha,
10. Nieruchomość położona przy ulicy Towarowej o powierzchni 4,6480 ha,
11. Działka położona na osiedlu Mazurskim o powierzchni około 5000 m2.
Dodatkowych informacji na temat sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości udziela Referat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Goleń Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 11:18:28
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Goleń Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 11:18:34
Wprowadził informację do BIP: Hanna Goleń Artykuł był wyświetlony: 1316
Osoba, która zmieniła informację: Hanna Goleń Data aktualizacji informacji: 2016-06-06 11:18:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-03 08:27:39

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego 16

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 541/2016 z dnia 18 maja 2016 roku.


BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Okulickiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 1 jako działka nr 74/56 o powierzchni 1101 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00036736/0, wraz z udziałem wynoszącym 1/9 części udziału w działce nr 74/63 o powierzchni 1529 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00036743/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96.000 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.
W cenie wywoławczej wartość 1/9 części w działce nr 74/63 stanowi 11,46% ceny wywoławczej tj. 11.000 złotych.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 14.400 złotych (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych).
Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Znajduje się ona na terenie z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
Przez działkę nr 74/63, stanowiącą drogę dojazdową, przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, podziemny kabel energetyczny oraz znajduje się słup oświetleniowy (wyłączony ze sprzedaży), stanowiący własność Gminy Miasta Mrągowo.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrągowa działka nr 74/56 oznaczona jest symbolem 22MU czyli tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, natomiast działka nr 74/63 symbolem 17.KDW czyli tereny dróg wewnętrznych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2016 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział Centrum w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235 lub w kasie tut. Urzędu.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn.zm.).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.
Na zbycie nieruchomości odbył się już I przetarg w dniu 15 kwietnia 2016 roku.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./.
Burmistrzowi Miasta Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 z późn.zm./.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), telefon /89/ 741-90-23.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Goleń Data wytworzenia informacji: 2016-06-03 08:27:39
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Goleń Data udostępnienia informacji: 2016-06-03 08:27:46
Wprowadził informację do BIP: Hanna Goleń Artykuł był wyświetlony: 1430
Osoba, która zmieniła informację: Hanna Goleń Data aktualizacji informacji: 2016-06-03 08:27:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-31 13:22:56

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

I.     wydzierżawienia:

1.      w trybie bezprzetargowym:

a)    część działki nr 60/12 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Sołtyskiej, z przeznaczeniem na cele składowe, rekreacyjne oraz teren zielony,

b)   część działki nr 253/1 (obręb nr 9), położonej na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,

c)    część działki nr 23/28 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Wojska Polskiego,  z przeznaczeniem na teren zielony,

d)   część działki nr 64/1 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem pod kontener na odpady.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A  (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741-90-23.

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Mrozicka Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 13:22:56
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Mrozicka Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 13:23:07
Wprowadził informację do BIP: Monika Mrozicka Artykuł był wyświetlony: 1231
Osoba, która zmieniła informację: Monika Mrozicka Data aktualizacji informacji: 2016-05-31 13:23:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-31 08:38:34

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 75 w Mrągowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 544/2016 z dnia 23.05.2016r.
BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 75 w Mrągowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na parterze budynku przy ul. Mrongowiusza 75 w Mrągowie, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 63,25m2 wraz z udziałem wynoszącym 7137/43873 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 6,48m2, 0,35m2 i 1,29m2.
- prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 7137/43873 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obr. nr 4 jako działka nr 78/4, o powierzchni 1681m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00008077/7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterolokalowym, garażami i budynkami gospodarczymi, położonej w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 75, oddawanej w użytkowanie wieczyste do dnia 31.05.2077r.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem B2MNU tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w tym:
- wartość lokalu mieszkalnego stanowi 57,64% ceny wywoławczej tj. kwotę 57.640zł
(pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
- wartość udziału wynoszącego 7137/43873 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu stanowi 42,36% ceny wywoławczej tj. kwotę 42.360zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT. Opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% podlega pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych).
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia. W lokalu przy ul. Mrongowiusza 75/1 zameldowane są dwie osoby i toczy się postępowanie administracyjne o ich wymeldowanie.
Budynek przy ul. Mrongowiusza 75 jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy, naczółkowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Rynny z blachy ocynkowanej. Elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo-wapienną.
W lokalu mieszkalnym posadzki w pomieszczeniach są z desek, na których miejscowo została ułożona wykładzina gumoleum. W łazience na podłodze znajduje się terakota, a w jednym z pokoi panele. Okna są drewniane skrzynkowe, pojedyncze okno jest z PCV, drzwi drewniane, w łazience płycinowe. Ściany są otynkowane i pomalowane. W pokojach znajdują się piece kaflowe będące źródłem ogrzewania. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Standard wykończenia lokalu i jego stan techniczny określono jako średni, w elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z czym od ceny nabycia lokalu nie przysługuje bonifikata. Nabywca lokalu w budynku objętym ochroną konserwatorską zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.), a wszelkie inwestycje winien prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn.zm.).
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 23 czerwca 2016r. w godzinach 14.00 – 15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 10 00.

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 25% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wynoszą 1% wylicytowanej ceny udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Cena udziału w gruncie, będąca podstawą ustalania opłat, może być aktualizowana na skutek zmiany jego wartości nie częściej niż raz na trzy lata. Wraz z aktualizacją ceny gruntu ulegają zmianie opłaty roczne zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponoszą nabywcy.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490). Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kachnowicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 08:38:34
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kachnowicz Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 08:38:43
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kachnowicz Artykuł był wyświetlony: 1404
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kachnowicz Data aktualizacji informacji: 2016-05-31 08:40:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-31 08:32:59

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

 

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 204r. poz. 1490), zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 545/2016 z dnia 23.05.2016r.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 3 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo.

Przedmiotem sprzedaży jest:
- prawo własności wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na poddaszu (I piętrze) budynku mieszkalnego przy ul. Mrongowiusza 3 w Mrągowie, składającego się z jednego pokoju i kuchni, o powierzchni użytkowej 21,55m2 wraz z udziałem wynoszącym 81/1000 w częściach wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 5,54m2,
- prawo własności udziału wynoszącego 81/1000 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obr. nr 4 jako działka nr 126, o powierzchni 708m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00012743/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 5 lokali oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 3.
Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem B39MWU tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy zwolniona z podatku VAT jest wartość udziału gruntu związanego z lokalem.
Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej tj. kwotę 3.750zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie dotyczące prawidłowości jej nabycia.
Budynek, w którym mieści się sprzedawany jest podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty jest dachówką ceramiczną. Rynny z blachy ocynkowanej. Elewacja jest otynkowana zaprawą cementowo-wapienną. Standard wykończenia lokalu nr 5 i jego stan techniczny określono jako zły, wymagany jest kompleksowy remont kapitalny. Na posadzce w pokoju znajduje się płyta paździerzowa, w kuchni wykładzina gumoleum. Okna są drewniane skrzynkowe, drzwi do lokalu ze sklejki. Ściany są otynkowane – jest to częściowo zaprawa wapienna na matach trzcinowych, powłoki malarskie są brudne i zaniedbane. W pokoju znajduje się piec kaflowy będący źródłem ogrzewania. W lokalu brakuje łazienki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i gazową.
Budynek przy ul. Mrongowiusza 3 w Mrągowie podlega ochronie konserwatorskiej i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z czym od ceny nabycia lokalu nie przysługuje bonifikata. Nabywcy lokalu w budynku objętym ochroną konserwatorską zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.). Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzić je po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r. włącznie, w kasie Urzędu Miejskiego ul. Królewiecka nr 60A, pokój nr 56 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235.
Za dokonanie wniesienia wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Lokal przeznaczony do sprzedaży udostępniony będzie do oglądania dla zainteresowanych kupnem w dniu 22 czerwca 2016r. w godzinach 14.00 – 15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 lipca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, w sali nr 1 o godzinie 9.00.

Cena lokalu mieszkalnego osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca jest zobowiązany zwrócić Gminie Miasto Mrągowo, jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, kwotę niewykorzystanego funduszu remontowego zgromadzonego na lokalu. Dla sprzedawanego lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości, stan techniczny instalacji, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości ich podłączenia.
Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 204r. poz. 1490).
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 49A, tel. 89 741 90 21.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kachnowicz Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 08:32:59
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kachnowicz Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 08:33:19
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kachnowicz Artykuł był wyświetlony: 1376
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kachnowicz Data aktualizacji informacji: 2016-05-31 08:33:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij