czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Podatki i opłaty
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Podatki i opłaty

Ogłoszono: 2008-08-19 08:52:08 przez Cezary Radziszewski

KOMUNIKAT

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

Opłaty należnego podatku można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.


Informacja dla podatników podatku od nieruchomości.

W związku z pojawiającymi się pytaniami podatników podatku od nieruchomości, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych uprzejmie informuję, że w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu, współwłaścicielami są również małżonkowie.
W przypadku osób fizycznych, zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje Burmistrz Miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie, również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.
Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać doręczona każdemu z małżonków.
Nie wystarczającym jest wymienienie w decyzji obojga małżonków, natomiast koniecznym jest jej doręczenie każdemu z osobna.
W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z małżonków, jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny jest za zobowiązanie podatkowe, i powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie). W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie, jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

STAWKI PODATKOWE – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2015 

ROK 2015
 
PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

KWOTA STAWKI

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

0,75 zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

4,56 zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

0,38 zł

Od budynków lub ich części mieszkalnych.

0,64 zł

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m² przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością).

19,32 zł

Budynki lub ich części o powierzchni powyżej 500 m²przeznaczone na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z pow. magazynową związaną z tą działalnością). 

23,03 zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

10,75 zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń.

4,68 zł

Budynki pozostałe.

6,64 zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

6,64 zł

Budynki lub ich części przeznaczone na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

6,64 zł

Budynki lub ich części przeznaczone na garaże.

6,64 zł
Budowle
2%

PODATEK ROLNY W 2016 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku rolnym, w roku podatkowym 2016, podstawę obliczania podatku rolnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 tj. 53,75 zł za 1 dt.

PODATEK LEŚNY W 2016 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku leśnym w roku podatkowym 2016, podstawę obliczania podatku leśnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r.,  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., tj. 191,77 zł, za 1m³.

PODATEK ROLNY W 2015 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku rolnym, w roku podatkowym 2015, podstawę obliczania podatku rolnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 tj. 61,37 zł za 1 dt.

PODATEK LEŚNY W 2015 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku leśnym w roku podatkowym 2015, podstawę obliczania podatku leśnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., tj. 188,85 zł, za 1m³.

PODATEK ROLNY W 2014 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku rolnym, w roku podatkowym 2014, podstawę obliczania podatku rolnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r., tj. 69,28 zł, za 1dt.

PODATEK LEŚNY W 2014 ROKU
Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Miasto Mrągowo do celów podatkowych w podatku leśnym w roku podatkowym 2014, podstawę obliczania podatku leśnego, stanowi Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., tj. 171,05 zł, za 1m³.

Uchwała Rady Miejskiej nx XIII/15/2015
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2016
Uchwała Rady Miejskiej nx XIV/9/2015
sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Miejskiej nx XIV/8/2015
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Uchwała Rady Miejskiej nx XIV/7/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/14/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty
Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/14/2015
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty
Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/13/2015
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty
Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/14/2014
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/13/2014
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej nr III/4/2014
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Wyciąg z Uchwały Rady Miejskiej nr III/1/2014
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/6/2014
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/2/2013
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2014

Uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/3/2013
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/4/2013 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr XL/10/2013 
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 listopada 2013 r., w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/5/2013
ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miasta nr XXIV/12/2012
w sprawie zmiany uchwały nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlany

Uchwała Rady Miasta nr XXIV/11/2012
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Rady Miasta nr XXIV/10/2012
w sprawie zmiany uchwały NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr  XXIV/9/2012
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miasta nr XIII/8/2011
zmieniająca uchwałę nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Rady Miasta nr LII/13/2010
ustalenie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/7/2012
określenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujacych w roku 2013

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/7/2011
określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/9/2011
zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/10/2011
zmiany uchwały NR LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowiez dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/11/2011
określenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujacych w roku 2012

Uchwała Rady Miasta nr LII/16/2010
określenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr LII/15/2010
zmiana uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miasta nr LII/14/2010
określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych w roku 2011

Uchwała Rady Miasta nr LII/12/2010
określenie stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miasta nr XLI/9/2009
zmieniająca Uchwałę nr XL/8/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miasta nr XL/8/2009
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miasta nr XL/16/2009
w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała Rady Miasta nr XL/13/2009
zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Uchwała Rady Miasta nr XL/14/2009
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr  XLI/8/2009
zmieniająca Uchwałę Nr XL/15/2009 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2010

Uchwała Rady Miasta nr XL/15/2009
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2010

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/8/2008
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/9/2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/13/2008
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr XXIII/4/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/13/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru 

Uchwała Rady Miasta nr XXI/13/2008
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Rady Miasta nr XX/9/2008
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Uchwała Rady Miasta nr XXVI/7/2008
zmiana uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

UCHWAŁA NR XVII/11/07
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 28.12.2007 r.


w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z Dz U. z2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr. 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 18a, art. 19 pkt.1 lit. f i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska w Mrągowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Mrągowo opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł od jednego psa.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4. Opłata płatna jest do 30 czerwca każdego roku za dany rok, a jeżeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca, w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby, które wejdą w posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa w schronisku ponosiło Miasto Mrągowo.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty od posiadania psów dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych.

§ 7. Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru :

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o. o. w Mrągowie,
2. Straż Miejska w Mrągowie.

§ 8. 1. Inkasenci opłaty od posiadania psów przekazują w całości na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego Mrągowo, wpływy z tytułu pobranej opłaty, w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % kwoty pobranej opłaty, płatne
w terminie 14 dni od przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w ust.1.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki
UCHWAŁA NR XV/15/07/ 2007 r
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 25.10.2007 r.

w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) z 2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz 1635, Nr 245 poz 1775, Nr 249 poz 1828, Nr 251 poz 1847)
Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§1
Określa roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,25 zł od 1 ha powierzchni
3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych – 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,58zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej z tego:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne ( domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 5,50 zł od m2 powierzchni użytkowej,
b) przeznaczonych na garaże – 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§3
Traci moc Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 204, poz. 3020)
§4
Uchwała uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

Uchwała nr XV/16/2007
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25.10.2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r.nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 151, poz. 1596, nr 167, poz. 1759, nr 254, poz. 2533; z 2005 r. nr 33, poz. 290, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337: z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zmianami Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz. 1775), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 500,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 600,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 750,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12 15 1 000,00 1 200,00
15 1 200,00 1 400,00
Trzy osie jezdne
12 25 1 500,00 1 700,00
25 1 700,00 1 900,00
Cztery i więcej osi jezdnych
12 31 1 900,00 2 300,00
31 2 300,00 2 500,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 650,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 700,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton: 800,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa, ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12 31 1 600,00 1 750,00
31 1 750,00 1 950,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12 40 1 900,00 1 950,00
40 2 300,00 2 500,00


5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 600,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś jezdna
12 25 500,00 650,00
25 650,00 800,00
Dwie osie jezdne
12 38 800,00 1 160,00
38 1 250,00 1 850,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12 38 900,00 1 200,00
38 1 200,00 1 400,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1 400,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała nr III /7/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 204, poz. 3019.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mrągowie Zbigniew Lubowidzki
UCHWAŁA NR XXXVI/6/2005
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 01.12. 2005r.
 
w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
 
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U.z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr. 172, poz. 1441 ) art.19 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 200, poz.1683, Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.874 i Dz.U z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) uwzględniając Rozporządzenie Wojewody Olsztyńskiego Nr 84 z dnia 4 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę mejscową (Dz.Urz. Nr 16, poz. 203 ze zm.) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Mrągowo w wysokości 1,60zł od osoby za każdy dzień pobytu.
§2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od młodzieży szkolnej i akademickiej nie wymienionej w art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy, w wysokości 0,80zł.
§3
Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.
§4
Opłata miejscowa pobierana jest z góry, za cały okres w pierwszym dniu pobytu przy dokonaniu czynności meldunkowych.
a) osoby przebywające w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach, kempingach, kwaterach prywatnych u osoby wyznaczonej przez podmiot gospodarczy prowadzący obiekt
b) pozostałe osoby przebywające na terenie miasta w Urzędzie Miejskim
1.      W razie przedłużenia pobytu, opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużaniu pobytu.
§5
1.      Zarządza sie pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.      Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne świadczące usługi w zakresie zakwaterowania według wykazu:
1.      “Panoramic – Oscar” , Jaszczurcza Góra 16,18; 11-700 Mrągowo
2.      Charabin Marzena, Pokoje gościnne, ul.Laskowa 31, 11-700 Mrągowo
3.      Wynajem pokoi “POD LIPĄ” Zofia Dąbkowska, ul. Wileńska 10/1, 11-700 Mrągowo
4.      Dzierwa Zuzanna, Pokoje gościnne, ul. Łąkowa 4/1 11-700 Mrągowo
5.      Hotel “TO-TU”, ul. Jaszczurcza Góra 26, 11-700 Mrągowo
6.      Huszcza Stanisław,ul. Roosevelta 21, 11-700 Mrągowo
7.      Firma Handlowo-Usługowa Jankowski Marek, Pokoje gościnne, ul.. Sołtyska 27, 11-700 Mrągowo
8.      Cezar S.C., I. Jasińska, L. Jasiński, ul. Warszawska 39, 05-120 Legionowo
9.      Jeleniewska Adrianna, Pokoje gościnne, ul. Krzywa 96, 11-700 Mrągowo
10.  Wynajem Pokoi Joanna Klimaszewska-Konieczka, ul.. Na Ostrowiu 20, 11 – 700 Mrągowo
11.  Hotel “Kowalski”, ul. M.Curie – Skłodowskiej 1B, 11-700 Mrągowo
12.  Kozdroń Mirosław, Pokoje gościnne, ul.Widok 5a, 11-700 Mrągowo
13.  Usługi Hotelarskie Alicja Lubak, ul. Konopnickiej 6, 11-700 Mrągowo
14.  Łada Regina, Pokoje gościnne, ul.Łąkowa ¾, 11-700 Mrągowo
15.  Łebek Eugeniusz i Danuta, Pokoje gościnne, oś. Nikutowo 37, 11-700 Mrągowo
16.  Jarosław Majewski Julix, ul.Młodkowskiego 24, 11-700 Mrągowo
17.  Firma Handlowo- Usługowa Sebastian Majewski, ul. Krzywa 58, 11-700 Mrągowo
18.  Hotelik “ EVA” inż. Lech Najmoła, Jaszczurcza Góra 14, 11-700 Mrągowo
19.  Hotelux SOLAR Palace Lila Najmoła, Jaszczurcza Góra 24, 11-700 Mrągowo
20.  Gościniec Mazurski Pokoje-Restauracja, ul. Wolności 20, 11-700 Mrągowo
21.  Paderewski Adam, Pokoje gościnne, ul. Wileńska 8a, 11-700 Mrągowo
22.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Mega” Grażyna Parda, ul. Gen. W. Andersa 28, 11-700 Mrągowo
23.  Paśnikowska Regina, Pokoje gościnne, 11-700 Mrągowo
24.  Piszczatowska Teresa, Pensjonat “EDYTA” , ul. Laskowa 10, 11-700 Mrągowo
25.  Rynkowska Zofia, Pokoje gościnne, ul. Widok 1, 11-700 Mrągowo
26.  Sawicki Janusz i Halina, Pokoje gościnne, ul. Żurawia 1, 11-700 Mrągowo
27.  Skudelski Jerzy, Pokoje gościnne, ul. Nowogródzka 4, 11-700 Mrągowo
28.  Słaboszewska Ewa, Pokoje gościnne, ul. Roosevelta 33, 11-700 Mrągowo
29.  Tomczak Halina i Wiesław, Pole namiotowe, ul. Krakowska 3, 11-700 Mrągowo
30.  Trembowska Irena, Pokoje gościnne, ul.Krzywa 76, 11-700 Mrągowo
31.  Tych Zofia, Pokoje gościnne, ul.Widok 1, 11-700 Mrągowo
32.  Usługi Remontowo-Budowlane Wołodko Zdzisław, ul. Słoneczna 63, 11-700 Mrągowo
33.  Hotel Mazuria PRO-JEKS Sp. z o.o., ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo
34.  Hotel Mercure”Mrongovia”, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo
35.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ALEX Teresa Siwik i Alfred Siwik, ul. Mały Rynek 4, 11-700 Mrągowo
36.  Swik “Intertrade” Sp. Z o.o., ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo
37.  Klub “Mazury”, ul. Młynowa 51, 11-700 Mrągowo
38.  Wynajem Kwater – Grzegorz Szulc, ul. Łąkowa 3/1, 11-700 Mrągowo,
39.  Domek nad Czosem Anna Orzepowska, ul. Roosevelta 35A, 11-700 Mrągowo,
40.  Młynarczyk Mirosław, pokoje gościnne, ul. Młodkowskiego 17A, 11-700 Mrągowo
oraz osoby prowadzące meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie
3.      Zobowiązuje się inkasentów do:
a) obliczania wysokości i pobierania opłaty miejscowej od osób zobowiązanych:
- wydawania wpłacającemu pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej
- w przypadkach inkasentów korzystających ze specjalistycznego systemu informatycznego obsługującego świadczone przez podmiot usługi hotelarskie na opłatę miejscową nie musi być wystawiane pokwitowanie
- wpłacania zainkasowanej opłaty miejscowej do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na rachunek bankowy Urzędu do 10 dnia następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy i przekazania Urzędowi kopii pokwitowania (nie dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznych systemów informatycznych)
4.      Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 10% pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczania.
5.      Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Mrągowa.
§7
Traci moc uchwała Nr XXX/5/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej.
§8
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij