czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Podatki i opłaty
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Podatki i opłaty

Ogłoszono: 2008-08-19 08:52:08 przez Cezary Radziszewski

KOMUNIKAT

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

UCHWAŁA NR XVII/11/07
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
Z DNIA 28.12.2007 r.


w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z Dz U. z2001r., Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr. 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 18a, art. 19 pkt.1 lit. f i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska w Mrągowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Mrągowo opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł od jednego psa.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4. Opłata płatna jest do 30 czerwca każdego roku za dany rok, a jeżeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca, w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby, które wejdą w posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa w schronisku ponosiło Miasto Mrągowo.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty od posiadania psów dokonuje się na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych.

§ 7. Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru :

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o. o. w Mrągowie,
2. Straż Miejska w Mrągowie.

§ 8. 1. Inkasenci opłaty od posiadania psów przekazują w całości na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego Mrągowo, wpływy z tytułu pobranej opłaty, w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % kwoty pobranej opłaty, płatne
w terminie 14 dni od przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w ust.1.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki
UCHWAŁA NR XV/15/07/ 2007 r
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 25.10.2007 r.

w sprawie : określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004r.Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) z 2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz 1635, Nr 245 poz 1775, Nr 249 poz 1828, Nr 251 poz 1847)
Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§1
Określa roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,25 zł od 1 ha powierzchni
3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych – 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,58zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej z tego:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne ( domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 5,50 zł od m2 powierzchni użytkowej,
b) przeznaczonych na garaże – 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
§3
Traci moc Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 204, poz. 3020)
§4
Uchwała uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki

Uchwała nr XV/16/2007
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 25.10.2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r.nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 151, poz. 1596, nr 167, poz. 1759, nr 254, poz. 2533; z 2005 r. nr 33, poz. 290, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337: z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zmianami Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz. 1775), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 500,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 600,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 750,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12 15 1 000,00 1 200,00
15 1 200,00 1 400,00
Trzy osie jezdne
12 25 1 500,00 1 700,00
25 1 700,00 1 900,00
Cztery i więcej osi jezdnych
12 31 1 900,00 2 300,00
31 2 300,00 2 500,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 650,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 700,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton: 800,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + przyczepa, ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie jezdne
12 31 1 600,00 1 750,00
31 1 750,00 1 950,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12 40 1 900,00 1 950,00
40 2 300,00 2 500,00


5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 600,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż: mniej niż: oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne za pneumatyczne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś jezdna
12 25 500,00 650,00
25 650,00 800,00
Dwie osie jezdne
12 38 800,00 1 160,00
38 1 250,00 1 850,00
Trzy i więcej osi jezdnych
12 38 900,00 1 200,00
38 1 200,00 1 400,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc: 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1 400,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała nr III /7/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 204, poz. 3019.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mrągowie Zbigniew Lubowidzki
UCHWAŁA NR XXXVI/6/2005
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 01.12. 2005r.
 
w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
 
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U.z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr. 172, poz. 1441 ) art.19 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 200, poz.1683, Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.874 i Dz.U z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) uwzględniając Rozporządzenie Wojewody Olsztyńskiego Nr 84 z dnia 4 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę mejscową (Dz.Urz. Nr 16, poz. 203 ze zm.) Rada Miejska w Mrągowie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Mrągowo w wysokości 1,60zł od osoby za każdy dzień pobytu.
§2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od młodzieży szkolnej i akademickiej nie wymienionej w art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy, w wysokości 0,80zł.
§3
Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miasta Mrągowo.
§4
Opłata miejscowa pobierana jest z góry, za cały okres w pierwszym dniu pobytu przy dokonaniu czynności meldunkowych.
a) osoby przebywające w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach, kempingach, kwaterach prywatnych u osoby wyznaczonej przez podmiot gospodarczy prowadzący obiekt
b) pozostałe osoby przebywające na terenie miasta w Urzędzie Miejskim
1.      W razie przedłużenia pobytu, opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużaniu pobytu.
§5
1.      Zarządza sie pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2.      Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne świadczące usługi w zakresie zakwaterowania według wykazu:
1.      “Panoramic – Oscar” , Jaszczurcza Góra 16,18; 11-700 Mrągowo
2.      Charabin Marzena, Pokoje gościnne, ul.Laskowa 31, 11-700 Mrągowo
3.      Wynajem pokoi “POD LIPĄ” Zofia Dąbkowska, ul. Wileńska 10/1, 11-700 Mrągowo
4.      Dzierwa Zuzanna, Pokoje gościnne, ul. Łąkowa 4/1 11-700 Mrągowo
5.      Hotel “TO-TU”, ul. Jaszczurcza Góra 26, 11-700 Mrągowo
6.      Huszcza Stanisław,ul. Roosevelta 21, 11-700 Mrągowo
7.      Firma Handlowo-Usługowa Jankowski Marek, Pokoje gościnne, ul.. Sołtyska 27, 11-700 Mrągowo
8.      Cezar S.C., I. Jasińska, L. Jasiński, ul. Warszawska 39, 05-120 Legionowo
9.      Jeleniewska Adrianna, Pokoje gościnne, ul. Krzywa 96, 11-700 Mrągowo
10.  Wynajem Pokoi Joanna Klimaszewska-Konieczka, ul.. Na Ostrowiu 20, 11 – 700 Mrągowo
11.  Hotel “Kowalski”, ul. M.Curie – Skłodowskiej 1B, 11-700 Mrągowo
12.  Kozdroń Mirosław, Pokoje gościnne, ul.Widok 5a, 11-700 Mrągowo
13.  Usługi Hotelarskie Alicja Lubak, ul. Konopnickiej 6, 11-700 Mrągowo
14.  Łada Regina, Pokoje gościnne, ul.Łąkowa ¾, 11-700 Mrągowo
15.  Łebek Eugeniusz i Danuta, Pokoje gościnne, oś. Nikutowo 37, 11-700 Mrągowo
16.  Jarosław Majewski Julix, ul.Młodkowskiego 24, 11-700 Mrągowo
17.  Firma Handlowo- Usługowa Sebastian Majewski, ul. Krzywa 58, 11-700 Mrągowo
18.  Hotelik “ EVA” inż. Lech Najmoła, Jaszczurcza Góra 14, 11-700 Mrągowo
19.  Hotelux SOLAR Palace Lila Najmoła, Jaszczurcza Góra 24, 11-700 Mrągowo
20.  Gościniec Mazurski Pokoje-Restauracja, ul. Wolności 20, 11-700 Mrągowo
21.  Paderewski Adam, Pokoje gościnne, ul. Wileńska 8a, 11-700 Mrągowo
22.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Mega” Grażyna Parda, ul. Gen. W. Andersa 28, 11-700 Mrągowo
23.  Paśnikowska Regina, Pokoje gościnne, 11-700 Mrągowo
24.  Piszczatowska Teresa, Pensjonat “EDYTA” , ul. Laskowa 10, 11-700 Mrągowo
25.  Rynkowska Zofia, Pokoje gościnne, ul. Widok 1, 11-700 Mrągowo
26.  Sawicki Janusz i Halina, Pokoje gościnne, ul. Żurawia 1, 11-700 Mrągowo
27.  Skudelski Jerzy, Pokoje gościnne, ul. Nowogródzka 4, 11-700 Mrągowo
28.  Słaboszewska Ewa, Pokoje gościnne, ul. Roosevelta 33, 11-700 Mrągowo
29.  Tomczak Halina i Wiesław, Pole namiotowe, ul. Krakowska 3, 11-700 Mrągowo
30.  Trembowska Irena, Pokoje gościnne, ul.Krzywa 76, 11-700 Mrągowo
31.  Tych Zofia, Pokoje gościnne, ul.Widok 1, 11-700 Mrągowo
32.  Usługi Remontowo-Budowlane Wołodko Zdzisław, ul. Słoneczna 63, 11-700 Mrągowo
33.  Hotel Mazuria PRO-JEKS Sp. z o.o., ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo
34.  Hotel Mercure”Mrongovia”, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo
35.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ALEX Teresa Siwik i Alfred Siwik, ul. Mały Rynek 4, 11-700 Mrągowo
36.  Swik “Intertrade” Sp. Z o.o., ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo
37.  Klub “Mazury”, ul. Młynowa 51, 11-700 Mrągowo
38.  Wynajem Kwater – Grzegorz Szulc, ul. Łąkowa 3/1, 11-700 Mrągowo,
39.  Domek nad Czosem Anna Orzepowska, ul. Roosevelta 35A, 11-700 Mrągowo,
40.  Młynarczyk Mirosław, pokoje gościnne, ul. Młodkowskiego 17A, 11-700 Mrągowo
oraz osoby prowadzące meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Mrągowie
3.      Zobowiązuje się inkasentów do:
a) obliczania wysokości i pobierania opłaty miejscowej od osób zobowiązanych:
- wydawania wpłacającemu pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej
- w przypadkach inkasentów korzystających ze specjalistycznego systemu informatycznego obsługującego świadczone przez podmiot usługi hotelarskie na opłatę miejscową nie musi być wystawiane pokwitowanie
- wpłacania zainkasowanej opłaty miejscowej do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na rachunek bankowy Urzędu do 10 dnia następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy i przekazania Urzędowi kopii pokwitowania (nie dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznych systemów informatycznych)
4.      Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z wyłączeniem pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 10% pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczania.
5.      Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.)
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Mrągowa.
§7
Traci moc uchwała Nr XXX/5/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej.
§8
Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Lubowidzki


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij