czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-20 10:54:21

Wynik przeprowadzonej procedury konkursowej, na realizację w 2016 r. zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, na realizację w 2016 r. zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa.
Na zadanie pn. „Ochrona osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa” przyznać dotacje: Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Oddział Miejsko-Powiatowy 11-700 Mrągowo ul. Oficerska 2A w wysokości wnioskowanej tj. 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych) na prowadzenie ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa w okresie 1 maj – 9 październik 2016.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Słomkowski Data wytworzenia informacji: 2016-01-20 10:54:21
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Słomkowski Data udostępnienia informacji: 2016-01-20 10:54:25
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4189
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-20 10:54:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:33:57

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, produkcję i emisję w lokalnej rozgłośni radiowej (na terenie powiatu mrągowskiego, w tym miasta Mrągowo) audycji informacyjno-promocyjnych pt. ,,Magazyn Mrągowski”, w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r

 

Nasz znak: 032.2.2016                                                                                             Mrągowo, 18.01.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.).
GMINA MIASTO MRĄGOWO
zaprasza do składania ofert na opracowanie, produkcję i emisję w lokalnej rozgłośni radiowej (na terenie powiatu mrągowskiego, w tym miasta Mrągowo) audycji informacyjno-promocyjnych pt. ,,Magazyn Mrągowski”, w terminie od  1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Opracowanie, produkcja i emisja w programie lokalnej rozgłośni radiowej czterech  audycji informacyjno-promocyjnych miesięcznie (4 minuty każda) pt. ,,Magazyn Mrągowski”.
2.    Audycje muszą zawierać odniesienie do finasowania ich ze środków Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
3.    Audycje będą emitowane w celu zobrazowania życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta Mrągowa, przedstawienia zasad jej funkcjonowania oraz bieżących spraw miasta.
4.    Każda z audycji pt. ,,Magazyn Mrągowski” obejmować będzie odrębny zestaw informacji.
5.    Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    przekazania każdorazowo informacji o planowanej emisji na min. 24 godziny przed na adres e-mail: promocja2@mragowo.um.gov.pl wraz z dołączoną audycją w formacie MP3,
b)    przedstawienia Zamawiającemu Media Planu – Harmonogramu emisji audycji pt. ,,Magazyn Mrągowski”, który określać będzie ilość emisji, czas ich emisji w rozgłośni oraz zasięg,
c)    Przekazania Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, raportu podsumowującego zawierającego:
- pisemną informację o ilości emisji audycji pt. ,,Magazyn Mrągowski” , treści w nich zawartych oraz dokładnym czasie ich emisji, potwierdzonym przez wskazaną rozgłośnię radiową,  
- opisaną płytę CD (tematyka, termin nagrania) z nagraniem w formacie MP3 wyemitowanych w danym miesiącu audycji pt. ,,Magazyn Mrągowski”,
- raz na trzy miesiące przekazywanie informacji w formie pisemnej, na temat słuchalności rozgłośni.
6.    Termin  realizacji zamówienia: 1 lutego 31 grudnia 2016.
7.    Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według kryterium- najniższa cena 100 %. Wygra oferta, która spełni wszystkie wymogi zapytania ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,
b)    oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej,
c)    cena oferty jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy,
d)    cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat,  
e)    w ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN za cały okres obowiązywania umowy oraz w podziale na każdy miesiąc obowiązywania umowy,
f)    płatność odbywać się będzie w miesięcznych ratach.
8.    Warunki udziału w postepowaniu:
a)    zasięg obejmujący teren powiatu mrągowskiego, w tym Miasto Mrągowo,
b)    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
c)    dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.
9.    W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 8 należy złożyć:
a) Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym i technicznym:
-    oświadczenie Oferenta, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
-    oświadczenie Oferenta, że wyraża on zgodę na umieszczanie we wszystkich wymaganych miejscach informacji o finansowaniu audycji przez Miasto Mrągowo, według zasad przekazanych przez Zamawiającego,
b) Oświadczenie oferenta potwierdzające, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu, tj.
- posiadają zasięg obejmujący teren powiatu mrągowskiego, w tym Miasto Mrągowo z dołączoną dokładna mapą zasięgu i informacją na temat liczby słuchaczy,
-    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-    nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

10.    UWAGI KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
2. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
3. Ostateczny wybór oferentów, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
4. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie 7 nie zostaną rozpatrzone.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Oferenta.
10. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.  
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście bądź drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Mrągowie,  11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub pocztą elektroniczną  w formacie pdf. opatrzoną podpisem na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl do dnia 26.01.2016 do godz. 12.00.  Oferta powinna być opatrzona tytułem: Oferta na opracowanie, produkcję i emisję w lokalnej rozgłośni radiowej (na terenie powiatu mrągowskiego, w tym Miasto Mrągowo) audycji informacyjno-promocyjnych pt. ,,Magazyn Mrągowski”

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest pracownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Marta Krasowska, tel. 89/741-90-41, 721 620 555, e-mail:  promocja2@mragowo.um.gov.pl

Załączniki:
Załącznik Nr 1 -  formularz ofertowy

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 14:33:57
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 14:38:01
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4110
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-01-18 14:39:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:25:36

Zaproszenie do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

 

Nasz znak: SRP.032.1.2016                                                                                                   Mrągowo, 18.01.2016
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
GMINA MIASTO MRĄGOWO
zaprasza do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”.

    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Produkcja pięciu materiałów filmowych (audiowizualnych) miesięcznie, o długości od 3 do 10 min, oraz zdjęciowych (minimum 5 zdjęć do każdego materiału filmowego), poświęconych tematyce związanej
z działalnością Gminy Miasto Mrągowo i jednostek jej podległych oraz ważnym dla społeczności lokalnej zagadnieniom.
2.    Publikacja (umieszczenie) materiałów filmowych wyłącznie na kanale Urzędu Miejskiego na http://www.youtube.com/mragowopl  
3.    Działania promocyjne, zmierzające do zwiększenia liczby odbiorców publikowanych filmów.
4.    Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i majątkowych do zdjęć i materiałów filmowych wyprodukowanych na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie praw majątkowych dotyczy:
a)    przeniesienia na Zamawiającego praw do korzystania z materiałów na wszystkich polach  eksploatacji,
b)    przeniesienia na Zamawiającego praw do rozporządzania materiałami na wszystkich polach eksploatacji.
5.    Każdy z materiałów filmowych  obejmować będzie odrębny zestaw informacji. Materiały filmowe zostaną:
a)    wykonane z odpowiednią starannością, profesjonalną kamerą telewizyjną HD,
b)    zamieszczone w jakości HD, na kanale Urzędu Miasta na www.youtube.com w ciągu 48 godzin od realizacji, po wcześniejszym powiadomieniu i  po zaakceptowaniu treści  przez Zamawiającego,
c)    osadzone w prowadzonym przez Wykonawcę serwisie informacyjnym w aktualnościach oraz utworzonej zakładce. Położenie i wygląd zakładki zostanie uzgodnione z Zamawiającym,
d)    publikowana, w celu promocji materiałów nazwa „Magazyn Mrągowski”, musi być oznaczona herbem Mrągowa.  
6.    Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    wykonania kilkusekundowego spotu (od 5 do 15 sekund), który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie emitowany przed i po każdym materiale filmowym,
b)    w każdy materiał filmowy, musi być opatrzony informacją ,,Materiał zrealizowany na zlecenie miasta Mrągowa”,
c)    oznakowania materiałów audiowizualnych herbem oraz logotypami, stosowanymi w komunikacji wizualnej Miasta (Sport Zmienia Mragowo i Mrągowo - the best country to invest). Oznakowanie powinno być adekwatne do tematyki materiałów,
d)    promocji strony www.mragowo.pl na stronie głównej portalu informacyjnego,
e)    w uzasadnionych okolicznościach niezwłocznego dostarczenia na życzenie Zamawiającego materiałów filmowych oraz materiałów źródłowych w postaci pliku cyfrowego na nośniku typu: płyta DVD, płyta CD lub pendrive,
f)    dostarczania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego płyty DVD z wyemitowanymi programami, zdjęciami oraz raportu, w którym znajdzie się m.in. zestawienie tematów, terminów emisji i oglądalności,
g)    dostarczania Zamawiającemu na koniec roku kalendarzowego zbiorczego raportu, w którym znajdzie się zestawienie oglądalności materiałów filmowych w minionym roku kalendarzowym.
7.    Termin  realizacji zamówienia: 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2016.
8.    Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według kryterium- najniższa cena 100 %. Wygra oferta, która spełni wszystkie wymogi zapytania ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,
b)    oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej,
c)    cena oferty jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy,
d)    cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat,  
e)    w ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN za cały okres obowiązywania umowy oraz w podziale na każdy miesiąc obowiązywania umowy,
f)    płatność odbywać się będzie w miesięcznych ratach.
9.    Warunki udziału w postepowaniu:
a)    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
b)    dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.
10.    W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 8 należy złożyć:
a)    oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
b)    oświadczenie, że zrealizował w ciągu ostatnich dwóch lat, licząc do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 30 filmów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Wskazanie stron, na których zostały zamieszczone w celu obejrzenia wskazanych materiałów,
c)    oświadczenie, że dysponuje na dzień składania ofert i oddeleguje do realizacji zamówienia zespół realizacyjny składający się z minimum 2 osób, które posiadają minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu materiałów filmowych i pracy dziennikarskiej,
d)    oświadczenie oferenta do gotowości zawarcia umowy z klauzulą przekazania praw autorskich do wykonanego zlecenia na wszystkich polach eksploatacji,
e)    oświadczenie o przestrzeganiu ogólnych Wytycznych dla społeczności YouTube, dostępnych na stronie https://www.youtube.com/t/community_guidelines ,
f)    szczegółową informację o prowadzonym internetowym serwisie informacyjnym (m.in.: adres strony; słowa kluczowe, na podstawie których pozycjonowana jest strona; zakres informacji i obszar, który obejmują itp.)
g)    statystyki o unikalnych wejściach oraz odsłonach internetowego portalu informacyjnego w ciągu ostatnich 6 miesiącach. Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie oferty, które posiadają średnie wyniki wejść z ostatnich 6 miesięcy na poziomie nie mniejszym niż 20 000 wejść miesięcznie.
11.    UWAGI KOŃCOWE:
•    Zastrzega się prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
•    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
•    Zastrzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
•    Zastrzega się prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
•    Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione
w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
•    Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
•    Oferty złożone po terminie, lub w inny sposób niż określony w punkcie 8, nie zostaną rozpatrzone.
•    Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
•    Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
•    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
•    Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
•    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
•    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście bądź drogą korespondencyjną w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,  11-700 Mrągowo,   ul. Królewiecka 60 A lub pocztą elektroniczną  w formacie pdf. opatrzoną podpisem na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl do dnia 26.01.2016 r. do godz. 12.00 .  Oferta powinna być opatrzona tytułem: Oferta na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych pt. ,,Magazyn Mrągowski” w 2016 roku.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest pracownik
Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Marta Krasowska,
tel. 89/741-90-41, 721 620 555, e-mail:  promocja2@mragowo.um.gov.pl.


Załączniki:
Załącznik Nr 1 -  formularz ofertowy

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 14:25:36
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 14:28:53
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4161
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-01-25 08:47:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:12:06

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2164 z 2015 r.).
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

GMINA MIASTO MRĄGOWO
zaprasza do składania ofert
na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowego

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Komputer Fujitsu Esprimo P420 i3-4170, 4GB RAM, dysk SSD o pojemności mieszczącej się w zakresie 240-256GB, Windows 10 Pro 64bit PL lub możliwość aktualizacji do tej wersji, sztuk 8
2. Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV, sztuk 8
3. Monitor LG 23MP67VQ, sztuk 5
4. Klawiatura USB Logitech K120, sztuk 8
5. Mysz USB Logitech B100, sztuk 8
6. Podkładka pod mysz żelowa Esperanza EA137K czarna, sztuk 8
7. Zasilacz Tracer Highlander 400W Silent, sztuk 1
8. Kabel sieciowy kat 5e 2m, szt. 4
9. Kabel sieciowy kat 5e 3m, szt. 4
10. Kabel sieciowy kat 5e 5m, szt. 2
11. Notebook Dell Vostro 3559 i5-6200U, 4GB RAM, dysk SSD o pojemności mieszczącej się w zakresie 240-256GB, Windows 10 Pro 64bit PL lub możliwość aktualizacji do tej wersji, sztuk 1

II. Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od udzielenia zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert: zamawiający ocenia oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny - 100 %.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo do dnia 27.01.2016 r., do godziny 10:00. Oferta powinna być opatrzona tytułem: „Oferta na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego”.
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest Cezary Radziszewski, tel. 89 741-90-45, e-mail: asi małpa mragowo.um.gov.pl
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Radziszewski Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 14:12:06
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Radziszewski Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 14:12:40
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4153
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-18 14:12:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:37:00

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Mrągowa.”

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Olchowik Data wytworzenia informacji: 2016-01-13 10:37:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Olchowik Data udostępnienia informacji: 2016-01-13 10:37:04
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4241
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-13 10:38:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:06:28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w roku 2016, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Komunikat

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2016, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego:
Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie Miasta Mrągowo
w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” wpłynęło 7 ofert.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 103.000 zł – Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie,
2/ 50.000 zł - Klub Sportowy „Baza Mrągowo”,
3/ 20.00 zł - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,OMEGA”,
4/ 20.000 zł - Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,
5/ 15.000 zł - Klub Sportowy ,,AS” Mrągowo,
6/ 7 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo,
7/ 0 zł - Mrągowska Grupa Regatowa.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 12:06:28
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 12:06:35
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4893
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-30 12:06:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-29 15:03:08

Komunikat o wyborze Wykonawcy serwisu sprzętu komputerowego w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II i III.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy oferenta wyłonionego w drodze zapytania ofertowego na ,,Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”, wybrano kolejną najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: Firmę "Matcom" Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12 - 100 Szczytno Łączna cena oferty: 37.224,72 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 15:03:08
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 15:03:19
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 4904
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-12-29 15:03:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-29 13:17:02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w roku 2016, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2016, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego:
I. ,,Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, strzelnicowo sportowe, bilard sportowy, piłka nożna, żeglarstwo)” wpłynęło sześć ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:
1/ 3.000 zł – Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego ,,Zawisza”,
2/ 5 000 zł - Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo,
3/ 9 000 zł - Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony,
4/ 5 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy,
5/ 0 zł – Fundacja Inkubator Kreatywności.
6/ Mrągowski Klub Kyokushin Karate wycofał swoją ofertę na realizację zadania publicznego.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 13:17:02
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 13:17:10
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4876
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-29 13:17:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-24 11:48:46

Wynik zapytania ofertowego na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla samorządowej placówki oświatowej (łącznie 35 punktów) i 85 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo w związku z utrzymaniem trwałości projektów pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla samorządowej placówki oświatowej (łącznie 35 punktów) i 85 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo w związku z utrzymaniem trwałości projektów pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” oraz „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”, wpłynęły cztery oferty:
1/ E-BINAR.PL Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 52, 12-200 Pisz,
2/ Matcom Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno,
3/ T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
4/ Sukurs Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy Matcom Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno. Łączna wartość oferty: 44 280 zł brutto.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-24 11:48:46
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-24 11:48:50
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5155
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-24 11:48:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-23 15:46:30

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działalności wspierającej rozwój społeczności lokalnej

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację, w roku 2016, zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację zadania publicznego : 1. "Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym" wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Mrągowie. Kwota udzielonej dotacji wynosi 22.000 zł. 2. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej wpłynęły cztery oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie: 1/ 4.000 zł - Fundacja Fructus, 2/ 2.000 zł - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, 3/ 4.000 zł - Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy "Remedium" w Mrągowie, 4/ 4.000 zł - Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. 3. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie: 1/ 10 000 zł – Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2/ 0 zł – Fundacja Inkubator Kreatywności.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-12-23 15:46:30
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-12-23 15:46:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5141
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-12-23 15:46:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij