czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:46:04

Zaproszenie do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowy i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

 

Nasz znak: SRP.032.1.2016                                                                                                   Mrągowo, 9.02.2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
GMINA MIASTO MRĄGOWO
zaprasza do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowy
i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”.
 
Niniejsze zaproszenie, skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność w zakresie telewizji internetowej oraz lokalnego internetowego portalu informacyjnego, których odbiorcami są głównie mieszkańcy Mrągowa i powiatu mrągowskiego.
Zamówienie ma na celu budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami i turystami, angażowanie ich wokół spraw lokalnych, poprawienie komunikacji oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Miasta.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Produkcja średnio pięciu materiałów filmowych (audiowizualnych) miesięcznie, o długości od 3 do 10 min, oraz zdjęciowych (minimum 5 zdjęć do każdego materiału filmowego), poświęconych tematyce związanej
z działalnością Gminy Miasto Mrągowo i jednostek jej podległych oraz ważnym dla społeczności lokalnej zagadnieniom.
2.    Publikacja (umieszczenie) materiałów filmowych wyłącznie na kanale Urzędu Miejskiego na http://www.youtube.com/mragowopl  oraz promocja tych materiałów, na prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
3.    Działania promocyjne, zmierzające do zwiększenia liczby odbiorców publikowanych materiałów.
4.    Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i majątkowych do zdjęć i materiałów filmowych wyprodukowanych na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie praw majątkowych dotyczy:
a)    przeniesienia na Zamawiającego praw do korzystania z materiałów na wszystkich polach  eksploatacji,
b)    przeniesienia na Zamawiającego praw do rozporządzania materiałami na wszystkich polach eksploatacji.
5.    Każdy z materiałów filmowych  obejmować będzie odrębny zestaw informacji. Materiały filmowe zostaną:
a)    wykonane z odpowiednią starannością, profesjonalną kamerą telewizyjną fullHD,
b)    zamieszczone w jakości fullHD, na kanale Urzędu Miasta na www.youtube.com oraz przygotowanie artykułu promocyjnego na lokalnym internetowym portalu informacyjnym w ciągu 48 godzin od realizacji, po wcześniejszym powiadomieniu i  po zaakceptowaniu treści  przez Zamawiającego,
c)    osadzone w prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym w aktualnościach oraz utworzonej zakładce. Położenie i wygląd zakładki zostanie uzgodnione z Zamawiającym,
d)    publikowana, w celu promocji materiałów nazwa „Magazyn Mrągowski”, musi być oznaczona herbem Mrągowa.  
6.    Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    wykonania kilkusekundowego spotu (od 5 do 15 sekund), który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie emitowany przed i po każdym materiale filmowym,
b)    w każdy materiał filmowy, musi być opatrzony informacją ,,Materiał zrealizowany na zlecenie miasta Mrągowa”,
c)    oznakowania materiałów audiowizualnych herbem oraz logotypami, stosowanymi w komunikacji wizualnej Miasta (Sport Zmienia Mragowo i Mrągowo - the best country to invest). Oznakowanie powinno być adekwatne do tematyki materiałów,
d)    promocji strony www.mragowo.pl na stronie głównej portalu informacyjnego,
e)    w uzasadnionych okolicznościach niezwłocznego dostarczenia na życzenie Zamawiającego materiałów filmowych oraz materiałów źródłowych w postaci pliku cyfrowego na nośniku typu: płyta DVD, płyta CD lub pendrive,
f)    dostarczania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego płyty DVD z wyemitowanymi programami, zdjęciami oraz raportu, w którym znajdzie się m.in. zestawienie tematów, terminów emisji
i oglądalności,
g)    dostarczania Zamawiającemu na koniec roku kalendarzowego zbiorczego raportu, w którym znajdzie się zestawienie oglądalności materiałów filmowych w minionym roku kalendarzowym.
7.    Termin  realizacji zamówienia: 15 lutego 2016 – 31 grudnia 2016.
8.    Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według kryterium- najniższa cena 100 %. Wygra oferta, która spełni wszystkie wymogi zapytania ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,
b)    oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej,
c)    cena oferty jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy,
d)    cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat,  
e)    w ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN za cały okres obowiązywania umowy oraz w podziale na każdy miesiąc obowiązywania umowy,
f)    płatność odbywać się będzie w miesięcznych ratach.
9.    Warunki udziału w postepowaniu:
a)    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
b)    dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.
10.    W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 8 należy złożyć:
a)    oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
b)    oświadczenie, że zrealizował w ciągu ostatnich dwóch lat, licząc do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 30 filmów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Wskazanie stron, na których zostały zamieszczone w celu obejrzenia wskazanych materiałów,
c)    oświadczenie, że dysponuje na dzień składania ofert i oddeleguje do realizacji zamówienia zespół realizacyjny składający się z minimum 2 osób, które posiadają minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie
w przygotowaniu materiałów filmowych i pracy dziennikarskiej oraz znajomość specyfiki lokalnego środowiska i tematyki związanej z działalnością Gminy Miasto Mrągowo i jednostek jej podległych oraz ważnych dla społeczności lokalnej zagadnień.
d)    oświadczenie oferenta do gotowości zawarcia umowy z klauzulą przekazania praw autorskich do wykonanego zlecenia na wszystkich polach eksploatacji,
e)    oświadczenie o przestrzeganiu ogólnych Wytycznych dla społeczności YouTube, dostępnych na stronie https://www.youtube.com/t/community_guidelines ,
f)    szczegółową informację o prowadzonym internetowym serwisie informacyjnym (m.in.: adres strony; słowa kluczowe, na podstawie których pozycjonowana jest strona; zakres informacji i obszar, który obejmują itp.)
g)    statystyki o unikalnych wejściach oraz odsłonach internetowego portalu informacyjnego w ciągu ostatnich
6 miesiącach. Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie oferty, które posiadają średnie wyniki wejść
z ostatnich 6 miesięcy na poziomie nie mniejszym niż 20 000 wejść miesięcznie, w tym 10 000 wejść miesięcznie przez użytkowników z terenu Mrągowa.
 
11.    UWAGI KOŃCOWE:
•    Zastrzega się prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
•    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
•    Zastrzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
•    Zastrzega się prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
•    Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione
w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
•    Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
•    Oferty złożone po terminie, lub w inny sposób niż określony w punkcie 8, nie zostaną rozpatrzone.
•    Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
•    Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
•    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
•    Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
•    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
•    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście bądź drogą korespondencyjną w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,  11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub pocztą elektroniczną  w formacie pdf. opatrzoną podpisem na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl do dnia 12.02.2016 r. do godz. 14.00 .  Oferta powinna być opatrzona tytułem: Oferta na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych pt. ,,Magazyn Mrągowski” w 2016 roku.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Donata Kobylińska-Durka, tel. 89/741-90-42, e-mail:  ddurka@mragowo.um.gov.pl .

Załączniki:
Załącznik Nr 1 -  formularz ofertowy
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Donata Kobylińska-Durka Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 12:46:04
Osoba, która odpowiada za treść: Donata Kobylińska-Durka Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:49:44
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4299
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-11 09:26:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:59:14

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pt. „Puchar Mazur 3”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 4.02.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Kaliniak Team Mrągowo”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych- Puchar Mazur 3”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 1.03. do 30.04.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi
8650 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej „Kaliniak Team Mrągowo” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze stowarzyszeniem „Kaliniak Team Mrągowo”.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-04 14:59:14
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-04 14:59:18
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4291
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-04 15:00:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:35:10

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

SRP 032.1.2016                                                                                                                              Mrągowo, 03.02.2016


Gmina Miasto Mrągowo unieważnia Zaproszenie do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”.
Zgodnie z pkt. 1 UWAGI KOŃCOWE w zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 14:35:10
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 14:35:26
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4240
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-03 14:38:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-03 13:29:25

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 3.02.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Sport jako alternatywa dla zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 25.02.2016 r. do 31.03.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1600 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Fight Club Mrągowo realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 12.02.2016 r. do godz. 12.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego
w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z UKS Fight Club Mrągowo.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 13:29:25
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 13:29:36
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4170
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-03 13:31:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-01 09:35:44

Wynik zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, wpłynęło 18 ofert:

Lp.

Nazwa firmy

Wartość brutto zł

1

ComtelIT, Mrągowo – nie spełnia opisu zamówienia

13 595,00

2

CADevent Łukasz Ziółkowski, Gdańsk

36 244,57

3

YAMO Sp. z o.o., Katowice

36 247,61

4

Maruszczyk Artur "A-Z KOMP", Radzionków

36 528,98

5

Polsoft Engineering Sp. z o.o., Katowice

36 669,99

6

IT Complete Solutions Kamil Majewski, Radomyśl n.S

36 672,45

7

CPU Zeto Sp. z o.o., Jelenia Góra

36 755,38

8

Demo Marek Makowicz, Gdynia

36 860,64

9

InfoLOGIC s.c. A. Olszar, J. Olszar, Cieszyn

36 936,00

10

MX Solutions Sp. z o.o., Wrocław

37 131,24

11

econnect Sp. z o.o., Warszawa

37 635,54

12

Actiwa, Suwałki

37 914,75

13

Prime Computers, Wrocław

38 238,24

14

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, Wrocław

38 646,60

15

Bit Komputer s.j., Mrągowo

38 893,19

16

FHU Yatech Janusz Bartniczak, Mrągowo

38 999,00

17

ATURI Hubert Ciepluch, Mrągowo

39 483,00

18

F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Koszalin

40 223,08

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy CADevent Łukasz Ziółkowski, Jabłonowa 20/511, 80-175 Gdańsk. Wartość oferty: 36 244,57 zł brutto.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Radziszewski Data wytworzenia informacji: 2016-02-01 09:35:44
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Radziszewski Data udostępnienia informacji: 2016-02-01 09:35:48
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4150
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-01 09:39:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-29 13:29:49

Zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 13:29:49
Osoba, która odpowiada za treść: Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 13:29:53
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4332
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-29 13:34:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-29 09:19:45

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.

 

Burmistrz Mrągowa poddaje do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie:
projekt uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 lutego 2016 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w ww. terminie, na adres: straz@mragowo.um.gov.pl lub przekazać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A .
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miasto Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Haczykowski Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 09:19:45
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Haczykowski Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 09:19:49
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4224
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-29 09:21:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-28 15:28:58

Wynik zapytania ofertowego na opracowanie, produkcję i emisję w lokalnej rozgłośni radiowej (na terenie powiatu mrągowskiego, w tym miasta Mrągowo) audycji informacyjno-promocyjnych pt. ,,Magazyn Mrągowski”, w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na opracowanie, produkcję i emisję w lokalnej rozgłośni radiowej (na terenie powiatu mrągowskiego, w tym miasta Mrągowo) audycji informacyjno-promocyjnych pt. ,,Magazyn Mrągowski”, w terminie od  1 lutego do 31 grudnia 2016 r., wpłynęła jedna oferta:
Eurozet Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa – cena 13 276,98 zł brutto

W wyniku postepowania została przyjęta oferta:

Nazwa firmy: Eurozet Sp. z o.o..
Adres:. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa
Cena oferty: 13 276,98 zł brutto
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 15:28:58
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 15:29:15
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4141
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-01-28 15:29:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-28 15:27:17

Wynik zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”, wpłynęły dwie oferty:
1.    Oferta nr 1 – IQ CONNECT Sp. z o.o., ul. 8 maja 25/4, 11-700 Mrągowo, cena – 45 731,40 zł brutto
2.    Oferta nr 2 - Grupa Etendard Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, cena – 81 180 zł brutto

Po przeprowadzonych dodatkowych negocjacjach przyjęta została oferta:
Nazwa firmy: IQ Connect Sp. z o.o.
Adres: ul. 8-go Maja 25/4, 11-700 Mrągowo.
Cena oferty: 44 270,16 zł brutto.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-01-28 15:27:17
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-01-28 15:27:31
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4099
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-01-28 15:27:31
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-26 12:24:42

Informacja o wszczęciu postępowania na odprowadzanie wód opadowych i wód z basenu kąpielowego WOSZK

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Olchowik Data wytworzenia informacji: 2016-01-26 12:24:42
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Olchowik Data udostępnienia informacji: 2016-01-26 12:24:45
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4217
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-26 12:28:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij