czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-02 11:23:07

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWO

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo,

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

1. Termin konsultacji: od 9 maja 2016 r. do 24 maja 2016 r.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Mrągowa, posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie miasta Mrągowo.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) wyrażenie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego,
b) poprzez wyłożenie projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,
c) poprzez otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, którego termin i miejsce zostaną podane w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
d) poprzez przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym drogą e-mailową instytucjom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na terenie miasta Mrągowo.
5. Dokument oraz formularz konsultacji dostępne będą od dnia 9 maja 2016 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 24, I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl, temat wiadomości: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
7. Formularze mogą być także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro pok. nr 18), lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie drukowanymi literami należy umieścić napis: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
8. Informacji udziela Aleksandra Lemańska, Biuro Projektów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod nr telefonu 89 741 90 42, e-mail: a.lemanska@mragowo.um.gov.pl
9. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Lemańska Data wytworzenia informacji: 2016-05-02 11:23:07
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lemańska Data udostępnienia informacji: 2016-05-02 11:23:10
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3752
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-02 11:23:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-27 07:54:23

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Motocrossowe Mistrzostwa Okręgu w Mrągowie”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży od dnia 6 maja do 30 czerwca 2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-04-27 07:54:23
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-04-27 07:54:28
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3651
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-27 07:54:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:18:48

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzania lasu (UPUL) należącego do Gminy Miasta Mrągowo, dla którego termin obowiązywania został zaplanowany na okres od 01.01.2017 do 31.12.2026 roku.

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Mellin Data wytworzenia informacji: 2016-04-18 11:18:48
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Mellin Data udostępnienia informacji: 2016-04-18 11:18:53
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4045
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-18 11:19:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-18 09:59:00

Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie drogi gminnej Nr 211021N na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą (przepust, zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, sieć kanalizacji deszczowej, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, oświetlenie uliczne).

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisława Rudawska Data wytworzenia informacji: 2016-04-18 09:59:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Rudawska Data udostępnienia informacji: 2016-04-18 09:59:05
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3883
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-18 10:01:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-13 13:25:27

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów uzależnień pt. „Motocrossowe Mistrzostwa Okręgu w Mrągowie”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 7.04.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Motocrossowe Mistrzostwa Okręgu w Mrągowie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 6 maja do 30 czerwca 2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4 000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy m.in. jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie
z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej: Mrągowskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Mrągowie realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Mrągowskim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-04-13 13:25:27
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-04-13 13:25:31
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3963
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-13 13:27:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-01 07:30:44

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie konkursie na stanowisko: inspektor do spraw rozliczeń i sprawozdawczości sekcji świadczeń rodzinnych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Grzejszczak, zamieszkała w Mrągowie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko inspektor do spraw rozliczeń i sprawozdawczości sekcji świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie swoją kandydaturę zgłosiła jedna osoba, która także spełniała wymagania formalne.
Dnia 30 marca 2016 r. z kandydatką przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustalono, że Pani Gabriela Grzejszczak posiada wykształcenie wyższe, posiada znajomości przepisów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku inspektora.

Wobec spełniania przez kandydatkę oczekiwań pracodawcy związanych z zatrudnieniem na w/w stanowisku pracy, wybrano kandydaturę Pani Gabrieli Grzejszczak.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: MOPS Data wytworzenia informacji: 2016-04-01 07:30:44
Osoba, która odpowiada za treść: MOPS Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 07:31:05
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4407
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-01 07:31:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:33:23

Komunikat o podpisaniu umowy

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. ,,Promocja i organizacja wolontariatu - szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1.04.2016 r. do 27.06.2016 r. przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 2.000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2016-03-21 13:33:23
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2016-03-21 13:33:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 4913
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-03-21 13:33:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-09 15:58:44

Komunikat o zleceniu zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 7 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Hospicjum Domowego im. Św. Wojciecha z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. ,,Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1339) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:  Biuletynie Informacji Publicznej  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”. Informacji udziela w Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 28 , tel. 89 741 90 13.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2016-03-09 15:58:44
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2016-03-09 15:58:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5562
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-03-10 14:43:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-29 16:32:59

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego Promocja miasta przez sport

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2016 r., zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Na realizację zadania publicznego:

Promocja miasta przez sport,

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Luz Grupa. Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 25 000 zł.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-02-29 16:32:59
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-29 16:38:49
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 5328
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-29 16:38:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij