czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:11:37

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

 

Podsumowaliśmy współpracę z podmiotami III sektora działającymi na terenie Miasta. Łącznie na realizację zadań z budżetu miasta przyznano organizacjom 403 005,95 zł.
Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w załączniku.
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-24 10:11:37
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-05-24 10:13:48
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3730
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-24 10:13:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-18 15:08:10

Ogłoszenie wyników oceny ofert na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Parku wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, z elementami ogrodu hortiterapeutycznego.

 

Na zapytanie wpłynęły cztery oferty. Jedna oferta została odrzucona.

Oferty przyjęte:

 
Lp.

Nazwa firmy

Kwota brutto w zł

Doświadczenie
Wynik punktowy
1

Studio Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski-Bąk ul. Jodłowa 7A, 10-164 Olsztyn

59 040,00
1 zadanie podobnego typu
33,3 pkt.
2

OLGREEN Aleksandra Jasiulewicz, ul. Karłowicza 21/7, 10-276 Olsztyn

19 680,00

8 zadań podobnego typu

90 pkt.
3

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe „VIRENS”, ul. Kopernika 12B/6, 10-511 Olsztyn

21 894,00

2 zadania podobnego typu

72,9 pkt.
 Oferta odrzucona:
 
Lp.

Nazwa firmy

Kwota brutto w zł

Doświadczenie
Wynik punktowy
4

EMSIDE Maciej Kolendowicz, ul. Pułku Baszta 4 lok.9, 02-649 Warszawa

2091,00

8 zadań podobnego typu

-
  
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
  1. Rażąco niska cena względem średniej cen pozostałych ofert, kwestionująca możliwość wykonania zadania.
 Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, oferta firmy OLGREEN Aleksandra Jasiulewicz, ul. Karłowicza 21/7, 10-276 Olsztyn jest najkorzystniejsza.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Lemańska Data wytworzenia informacji: 2016-05-18 15:08:10
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lemańska Data udostępnienia informacji: 2016-05-18 15:09:47
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3947
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-18 15:09:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:09:12

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego
i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2016”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, od 4.06. do 4.08.2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie
5 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 14:09:12
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 14:09:23
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3969
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-16 14:09:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:05:46

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargu ofertowego.

 

ZARZĄDZENIE NR 529/2016
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA
z dnia 10.05.2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargu ofertowego.

Na podstawie art.30, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami/
i art.35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Miasta Mrągowa
zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie przetargu ofertowego.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A.

§ 4. Informację o w/w wykazie zamieszcza się w Magazynie Mrągowskim i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Strategii Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


AJ/AJ

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jurek Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 15:05:46
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Witkowicz Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 15:05:51
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 4113
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-12 15:07:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-12 09:03:29

Komunikat dotyczący udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie „Promocji miasta ”

 

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 9.05.2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo pn.: ,,Promocja miasta”.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo  podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłaszając konkurs, powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej :
1.    dwóch przedstawicieli Burmistrza,
2.    dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo.

Zgłoszenia do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie. Wzór zgłoszenia - w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji wskazanych przez organizacje wyboru dokona Burmistrz, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej.

W przypadku braku chętnych osób wskazanych przez organizacje bądź w sytuacji, gdzie osoby te podlegają wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób.

Zasady pracy komisji
1.    Komisja konkursowa przy ocenie ofert pod względem merytorycznym:
a)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, która złożyła ofertę,
b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
d)    uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e)    uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich, realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2.    Ocena może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz.
3.    Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób.
4.    Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.
5.    Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.
6.    Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności :
a)    ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej,
b)    organizowanie prac komisji konkursowej,
c)    występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.
7.    Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.   
8.    Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący.
9.    Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi.
10.    Praca komisji powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
11.    Decyzję o wyborze oferty ostatecznie podejmuje Burmistrz.Mrągowo, 10.05.2016 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 09:03:29
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 09:06:16
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3936
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-12 09:06:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-12 08:40:09

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „II Mrągowski Festiwal Rowerowy”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 11.05.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – II Mrągowski Festiwal Rowerowy”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 23.05.2016 r. do 30.06.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 10 000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej: Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego w Mrągowie realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 08:40:09
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 08:40:23
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3729
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-12 08:41:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-10 15:44:46

ZAPROSZENIE do składania ofert

 

                                                                      Mrągowo, dn. 10.05.2016 r.

 

ZAPROSZENIE do składania ofert

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

 
GMINA MIASTO MRĄGOWO

zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Parku wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, z elementami ogrodu hortiterapeutycznego.                                                                                          

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Parku wokół Jeziora Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, z elementami ogrodu hortiterapeutycznego.

 II. Wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją, w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf i doc):

-        Koncepcja zagospodarowania terenu w dwóch wariantach

-        Opis do koncepcji

 Przedmiot niniejszego zamówienia powinien być wykonany z jak najwyższych jakościowo materiałów, z dbałością o jakość wykonania.
 III. Termin realizacji:  

-        rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy,

-        zakończenie – przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27 maja 2016r

IV. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według kryterium:

  1. najniższa cena 70 pkt./100pkt. - na podstawie zapisów w złożonej ofercie,
  2. doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, tj. koncepcji zagospodarowania zielonych terenów publicznych, 30 pkt./100 pkt.– na podstawie podpisanego przez Wykonawcę wykazu wykonanych zadań z podaniem dla każdego zadania zakresu, lokalizacji oraz nazwy inwestora.
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez oferenta – 100 pkt.
 
Kryterium 1: cena ofertowa – 70 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez oferenta – 70 pkt.

Maksymalna liczba punktów – najniższa cena.

 Pozostali Wykonawcy będą mieli przyznawane punkty wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = Cena brutto oferty najtańszej x 70 pkt / cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 1 miejsca po przecinku.
 
Kryterium 2: Doświadczenie będzie oceniane na podstawie ilości zrealizowanych zadań podobnego typu:

- do 5 zadań – 10 pkt,

- od 5 do 10 zadań – 20 pkt.

- powyżej 10 zadań – 30 pkt.

Ocena końcowa oferty – suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów będzie stanowić

      ocenę, jaką dany Wykonawca uzyska w tym zapytaniu ofertowym.

 V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.    Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej.

2.    Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto w PLN.

3.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty dostarczenia przedmiotu zlecenia do siedziby Zamawiającego.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)    Oświadczenie o dysponowaniu osobami certyfikowanymi w dziedzinie hortiterapii, uprawnionymi do wykonania elementów koncepcji opartych na ogrodach hortiterapii;

c)    Wykaz dotychczas wykonanych zadań podobnych do przedmiotu zamówienia, z podaniem dla każdego zadania zakresu, lokalizacji oraz nazwy inwestora.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1.    Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, do dnia 18.05.2015 r. do godziny 1000.

VIII. Płatność:

Po całkowitym zakończeniu zamówienia – w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonany i potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy.

UWAGI KOŃCOWE:

• Zastrzega się prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

• Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

• Zastrzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

• Zastrzega się prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).

• Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

• Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

• Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VII nie zostaną rozpatrzone.

• Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

• Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

• Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy oraz o udostępnienie informacji istotnych dla dokonania oceny oferty.

• Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniona jest Aleksandra Lemańska, Inspektor w Biurze Projektów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, tel.; 89 741 90 42,

e-mail: a.lemanska@mragowo.um.gov.pl

 
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Lemańska Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 15:44:46
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lemańska Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 15:48:15
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3701
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-11 07:46:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:44:28

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”
Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo,

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa na temat projektu dokumentu.  
2. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 09.05.2016 – 24.05.2016r.
3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Miasto Mrągowo.
4. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą mieszkańcy Miasta Mrągowo.
5. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
a) wyrażenie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego,
b) poprzez wyłożenie projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,
c) poprzez otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dnia 16 maja 2016r. o godz. 17:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie
d) poprzez przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym drogą e-mailową instytucjom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na terenie miasta Mrągowo.
6. Dokument oraz formularz konsultacji dostępne są od dnia 9 maja 2016 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 24, I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl, temat wiadomości: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
8. Formularze mogą być także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro pok. nr 17), lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie drukowanymi literami należy umieścić napis: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
9. Informacji udziela Aleksandra Lemańska, Biuro Projektów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod nr telefonu 89 741 90 42, e-mail: a.lemanska@mragowo.um.gov.pl
10. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Projektów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Lemańska Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 15:44:28
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lemańska Data udostępnienia informacji: 2016-05-09 15:49:47
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3853
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-09 15:49:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-09 15:34:25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie promocji miasta

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO


na podstawie Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku z Uchwałą Nr XIII/7/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 oraz Uchwały NR XV/2/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2016 w zakresie promocji miasta

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-05-09 15:34:25
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-05-09 15:36:59
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 3487
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-05-09 15:36:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-05 15:03:18

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2016”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 2.05.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje zrealizować w okresie od
4.06. do 4.08.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi
5000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Miasta Mrągowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej: Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos”, realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 15:03:18
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-05 15:03:34
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3573
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-05 15:04:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij