czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-13 15:54:44

Komunikat o zapytaniu ofertowym na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla grupy 10 nowych beneficjentów oraz kursu dokształcającego z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 20 beneficjentów już uczestniczących w projekcie "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III".

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 15:54:44
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 15:57:08
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 7695
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-13 15:57:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-13 08:55:28

Wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej w Mrągowie”

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej w Mrągowie”.

Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży od dnia 10 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 6 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 08:55:28
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-04-13 08:55:33
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 7104
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-04-13 08:55:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-03 09:03:10

Komunikat o wyborze wykonawcy

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy oferenta wyłonionego w drodze zapytania ofertowego na ,,Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych i 10 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo uczestniczących w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, wybrano kolejną najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: Firmę "Matcom" Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12 - 100 Szczytno Łączna cena oferty: 15 757,00 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-03 09:03:10
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-03 09:03:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 7434
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-03 09:03:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:57:36

Zapytanie ofertowe na na usługę serwisowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-04-02 14:57:36
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-02 15:02:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 7001
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-02 15:02:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-01 15:26:28

OBWIESZCZENIE w związku z przygotowaniem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

 

W związku z przygotowaniem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” na podstawie z art. 39 w związku z art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 1235 z 2013 roku ze zm.) jako organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46  ww. ustawy, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” i przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

1.       Z projektem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Ponadto projekt dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu umieszczone są w Biuletynach Informacji Publicznej następujących samorządów: Gminy Mikołajki, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Ryn, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego.

2.       Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dniowym tj. od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2015 roku.

3.       Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: joannawrobel@mikolajki.pl

4.       Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 2 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

5.       Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Przewodniczący Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

                   Piotr Jakubowski

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 15:26:28
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 15:26:32
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 7025
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-04-01 15:30:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-01 12:45:12

Komunikat - wynik zapytania ofertowego na ,,Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych i 10 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo uczestniczących w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” .

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na ,,Zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych i 10 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo uczestniczących w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, wpłynęły 3 oferty:

Wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez:
Firmę Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.

Łączna cena oferty: 10 392,00 

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 12:45:12
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 12:45:16
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6869
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-04-01 12:45:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:25:03

komunikat o komisji konkursowe

 

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo pn.: ,,Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe”. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIX/11/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłaszając konkurs, powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. Skład komisji konkursowej : 1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, 2/ dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo. Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wzór zgłoszenia - w załączeniu. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej. W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, bądź osoby te będą podlegały wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. Zasady pracy komisji: Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa: 1/ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę, 2/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 3/ ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków. 2. Ocena merytoryczna będzie dokonana na Karcie Oceny Merytorycznej Oferty, której wzór określi Burmistrz. 3.Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób. 4.Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. 5. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 6. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności: 1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej, 2/ organizowanie prac komisji konkursowej, 3/występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty. 7. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 8. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący 9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 10. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa. Mrągowo, 23.03.2015r. NK/NK Załącznik nr 1 do Komunikatu .......................................... Burmistrza Miasta Mrągowo (pieczęć organizacji) z dnia …………………… FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 1. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2. Nazwa zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie 3. Imię i nazwisko kandydata do komisji konkursowej 4. Funkcja kandydata w organizacji pozarządowej lub podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Załącznik : - upoważnienie do reprezentacji - aktualny wyciąg z KRS* (*niepotrzebne skreślić) ..................................................... ............................................................ (miejscowość, data) (podpis osób upoważnionych)
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-03-23 15:25:03
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-03-23 15:25:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6684
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-23 15:25:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:54:01

Komunikat o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póz. zm) oraz Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2015 rok. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2015 I. Przedmiot konkursu: 1/Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania pn ,,Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe”: Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje: - opracowanie programu animacji sportowej skierowanego do mieszkańców Mrągowa (min. trzech grup spośród: dziewcząt, kobiet, osób niepełnosprawnych, rodzin i seniorów oraz dzieci i młodzieży niebędących uczestnikami zajęć prowadzonych przez kluby sportowe), - w ramach programu powinno odbyć się minimum 60 godzin animacji sportowych w skali miesiąca. Zajęcia w ramach programu powinny być: - zorganizowane w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulujące aktywność fizyczną uczestników. Oferta zajęć uwzględniać powinna wykorzystanie lokalnej bezpłatnej infrastruktury sportowej, w szczególności obiektów Orlik, - prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2015 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację w/w zadania w roku 2015: do 8 000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku 2014: 24 999,60 zł. Informacji udziela: Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel 89 741 9013. II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania : 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają. 3. ZADANIA BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE NIE MOGĄ BYĆ JEDNOCZEŚNIE DOFINANSOWANE INNĄ DOTACJĄ UDZIELANĄ Z BUDŻETU GMNINY MIASTO MRĄGOWO NA ZASADACH I W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 221 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5. Dotacja nie może być udzielona na: 1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 3/ zobowiązania powstałe przed datą realizacji zadania. 4/ budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp. 5/ najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania), 6/ prace remontowo-budowlane, 7/ zadania inwestycyjne, 8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 9/ działalność gospodarczą , polityczną i religijną , 10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów. 11/ koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych, 12/ działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem. 6. Dotacja może być udzielona m.in. na : 1/ wynagrodzenie osób realizujących zadanie, 2/ promocję realizowanego zadania ( plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, itp.), 3/ zakup DROBNEGO sprzętu do realizacji zadania, 4/ koszty transportu, dojazdu, wynajmu sal, konsumpcji, itp. 7. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług pocztowych, internetowych, opłat za media oraz sprzątanie pomieszczeń, amortyzacja nie mogą przekroczyć 5 % całości kosztu realizacji zadania, z pominięciem wkładu osobowego , w tym pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy. 8. WYMAGANY JEST MINIMUM 50 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY PODMIOTU LUB POCHODZĄCY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z INNYCH ZRÓDEŁ (Z WYŁĄCZENIEM WPŁAT i OPŁAT ADRESATÓW ZADANIA), UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. Za WKŁAD FINANSOWY nie będzie uznawany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Finansowy wkład własny podmiotu liczony będzie z pominięciem kosztów pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy !!! 9. Szczegółowy podział kosztów, zgodnie ze wzorem oferty, może przedstawiać się następująco : 1/ Koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu): - wynagrodzenie osób realizujących zadanie (trenerów, wykładowców, ratowników, opiekunów, itd.) - wynajem obiektów, sal, pomieszczeń, itd. dla celów realizacji zadania, - transport uczestników zadania, catering, itd. 2/ Koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu) : - koordynacja projektu, - obsługa księgowa projektu, - obsługa techniczna działań realizowanych w ramach projektu, - materiały biurowe, - ubezpieczenia, media, itd. 3/ inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji : - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, - promocja i usługi promocyjne, itd. 10. Zastrzega się możliwość udzielenia dotacji jedynie na wytypowane przez komisję konkursową rodzaje kosztów. 11. Przy rozpatrywaniu ofert promowany będzie w szczególności udział WOLONTARIUSZY w realizacji zadania. Należy jednak pamiętać, iż wolontariat nie jest tożsamy z pracą społeczną członków organizacji pozarządowej. Ponadto udział wolontariuszy w zadaniu będzie musiał być udokumentowany (umowa z wolontariuszem, wycena pracy, karty pracy, itd.) 12. W otwartym konkursie ofert na dane zadanie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Przy czym przy wyborze obowiązuje zasada niepowielania tych samych działań, zajęć, wydarzeń, dyscyplin sportowych, itd. 13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania, może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę . 14. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowo a podmiotem, którego oferta została wybrana. III. Termin i warunki realizacji zadania : 1. Zadanie winno być wykonane w 2015 roku w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2015 r. 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta Mrągowa. 3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania. 4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, baza lokalowa, sprzęt, itd.). 5. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera. 6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 7. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej. 8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. IV. Termin i warunki składania ofert : 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2015 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2015 – Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestnictwie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. 2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 6, poz. 25). 3. Oferta powinna zawierać : 1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego, 3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizacje danego zadania, pochodzących z innych źródeł, 5/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne. 4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną. 5. Oferta wspólna musi jasno wskazywać : - jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania publicznego, - sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Gminy Miasto Mrągowo. 6. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 1/ aktualny odpis z KRS, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany. 2/ statut lub wyciąg ze statutu podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega, 3/ kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania, jeżeli dotyczy. 4/ umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta, 5/ umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej. 6/ upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione. 8. Informacja dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przy składaniu oferty na realizację zadania publicznego w/w podmioty są obowiązane do załączenia dokumentów analogicznych, jak pozostałe podmioty uprawnione do udziału w konkursie, tj.: 1/ dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (np. dla parafii kościoła rzymsko-katolickiego dokumentem takim jest powołanie na proboszcza danej parafii, stanowiące podstawę do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych, wydawane przez Kurię Metropolitarną. Dla parafii innych wyznań wymagany jest dokument porównywalny). 2/ dokument określający strukturę, zadania, zakres i sposób działania instytucji lub organizacji np. statut lub inny akt wewnętrzny (dokument taki należy załączyć jeżeli został utworzony przez dany podmiot), 3/ sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych w ostatnim roku zadań ze sfery pożytku publicznego, 4/ pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt. 3, 4 i 5. 9. Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 7 i 8, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 10. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. V. Termin i kryteria wyboru ofert oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej : 1.Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert planowane jest do dnia 24.04.2015 r., przy czym praca komisji konkursowej powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu. 2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Burmistrza Miasta Mrągowo, którymi są członkowie komisji konkursowej, o której mowa w pkt.6. 3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej, której wzór określi Burmistrz. 4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 5. Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Mrągowa. 6. W skład komisji konkursowej wejdzie : 1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, 2/ dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. 7. W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych zadań publicznych, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo. 8. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 2672 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 9. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 10. Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt 9. 11. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). 12. W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Mrągowo, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej. 13. W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. 14. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa : 1/ ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę, 2/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 3/ ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, 4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 5/ uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia, otrzymanych na ten cel środków. 15. Ocena merytoryczna może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz. 16. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób. 17. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. 18. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 19. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności : 1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej, 2/ organizowanie prac komisji konkursowej, 3/ występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty. 20. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 21. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący 22. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 23. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa. 24. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 25. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 26. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej Miasta Mrągowo. 27. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 28. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-03-20 14:54:01
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-03-20 14:54:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6897
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-20 14:54:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-17 13:11:14

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych i 10 gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn. Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 15.04.2014 r. Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych i 10 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). I. Specyfikacja: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla trzech samorządowych placówek oświatowych (łącznie 49 punktów) i 10 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach projektu „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w okresie od 1 maja do 31 października 2015 r. 2. Lokalizacja gospodarstw domowych wyznaczonych do instalacji Internetu. Lp. Lokalizacja 1. ul. Bohaterów Warszawy 2. ul. Dziękczynna 3. ul. Królewiecka 4. ul. Moniuszki 5. os. Parkowe 6. ul. Rynkowa 7. ul. Wojska Polskiego UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów oraz zmianę lokalizacji pomiędzy budynkami szkół wymienionymi w pkt. I.3. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca. 3. Placówki oświatowe, ich lokalizacja oraz ilość stanowisk komputerowych, wyznaczonych do instalacji Internetu Lp. Placówka Lokalizacja Ilość stanowisk komputerowych 1. Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 2 18 ul. Kopernika 2c 2 ul. Bohaterów Warszawy 4 10 2. Zespół Szkół Nr 4 os. Mazurskie 12 15 3. Gimnazjum Nr 1 OHP ul. Przemysłowa 11 4 1 4. Wymagany termin podłączenia sygnału do lokalizacji docelowych: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. 5. Usługa dostępu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w punkcie I.2 i I.3 powinna być ostatecznie odebrana przez Zamawiającego do dnia 30 kwietnia 2015 r. 6. Gwarantowana przepustowość dostępu do sieci Internet musi wynosić co najmniej: Beneficjent końcowy Ilość punktów Ilość zestawów na punkt Pobieranie (download) – minimum/punkt Wysyłanie (upload) – minimum/punkt Gospodarstwa domowe i placówki oświatowe 59 1 4 Mb/s 1 Mb/s 7. Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem za wyjątkiem działania „siły wyższej”. Parametry mogą być niższe przy pogorszeniu warunków technicznych niezależnych od Wykonawcy. 8. Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu oraz transferu danych. 9. Zamawiający wymaga blokowania dodatkowych usług typu SMS, połączeń głosowych na aktywnych kartach i innych, które generują dodatkowe koszty – większe niż określone w treści umowy. 10. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca musi zainstalować (o ile jest niezbędne) własne urządzenia odbiorczo/nadawcze w gospodarstwach domowych lub placówkach oświatowych (lokalizacji komputera). Urządzenia te pozostają własnością Wykonawcy i zostaną przekazane gospodarstwom domowym i placówkom oświatowym na podstawie protokołu podpisanego pomiędzy Wykonawcą a beneficjentami biorącymi udział w projekcie. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zdemontować i zabrać zainstalowane przez siebie urządzenia. 11. Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń, Wykonawca musi uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń. 12. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić: a) doprowadzenie sygnału internetowego do 10 gospodarstw domowych i 49 stanowisk komputerowych – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakończone wtyczką RJ45 lub modemem (Internet będzie wykorzystywany w komputerach stacjonarnych oraz przenośnych), b) 24 godzinny telefoniczny serwis techniczny (Call Center) – możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, c) 24 godzinny czas reakcji na awarię po zgłoszeniu przez gospodarstwo domowe lub Zamawiającego oraz 48 godzinny czas powiadomienia Zamawiającego o podjętych działaniach w sytuacji awaryjnej. Warunki naprawy sprzętu regulują warunki określone w karcie gwarancyjnej producenta. 13. Doprowadzenie i podłączenie sygnału internetowego do zestawów komputerowych w przewidywanym terminie, tj. najpóźniej do dnia 01.05.2015 r. II. Sposób przygotowania oferty : 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 2 2. Wykonawca, wraz z ofertą, złoży : 1/ oświadczenie, iż zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w pkt. I, zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia. 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej. 4. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : promocja@mragowo.um.gov.pl lub pocztą na adres : Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11 – 700 Mrągowo. Decyduje data wpływu do Urzędu. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert do godz. 15.30 w dniu 24 marca 2015 r. Informacje udzielają : 1/ Cezary Radziszewski pod numerem tel. 89 741 9007 2/ Anna Jakubowicz pod numerem tel. 89 741 9013 III. Kryteria oceny oferty : Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami : Cena – 100 % stanowiąca całkowitą wartość zamówienia. IV. Uwagi końcowe : 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). 5. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny. 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie II nie zostaną rozpatrzone. 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 3 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 13:11:14
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 13:12:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 7043
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-03-17 13:13:31
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij