czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-08 12:47:47

Zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym (nie przekraczającym 30 000 euro), dotyczącym wykonania dostawy 5 zestawów „psich toalet”.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym (nie przekraczającym 30 000 euro), dotyczącym wykonania dostawy 5 zestawów „psich toalet”. Zestawy powinny mieć zwartą, kompaktową budowę, wykonaną z materiału typu Durapol, odpornego na korozję oraz zniszczenia przez wandali, w kolorze ciemny antracyt.
Każdy zestaw powinien składać się z:
• otworu wrzutowe z bocznymi uchwytami,
• wymiennego pojemnika na nieczystości,
• dozownika na worki z pierścieniem do przytrzymywania worków,
• dociskowej blokady drzwi, odpornej na nieuprawnione otwieranie,
• zestawu kotw do betonu
• kompletu woreczków oxo-degradowalnych.
Proszę o zapoznanie się z zamówieniem i dostarczenie oferty w formie elektronicznej do godziny 9:00 dnia 15.05.2015 r. na adres: sm@mragowo.um.gov.pl. Uzgodnienia dotyczące sposobu i zakresu dostawy w Straży Miejskiej w Mrągowie, tel. 89 741 9037 lub na podany wyżej e-mail.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Grądzki Data wytworzenia informacji: 2015-05-08 12:47:47
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Grądzki Data udostępnienia informacji: 2015-05-08 12:47:51
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 7891
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-05-08 12:49:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-07 14:28:47

Komunikat o wyborze oferty w zakresie promocji miasta

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2015, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego:

Promocja miasta,

wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Ruciane Nida, ul. Kolejowa 2B . Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 6 000 zł.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2015-05-07 14:28:47
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-07 15:31:05
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 7962
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2015-05-07 15:31:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:24:53

komunikat o wyborze Wykonawcy

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu – dla grupy 10 nowych beneficjentów oraz kursu dokształcającego z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 20 beneficjentów już uczestniczących w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013” , wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: SEKA S.A. Odział Olsztyn, ul. Augustowska 15, 10 – 683 Olsztyn Łączna wartość oferty: 7.050 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 14:24:53
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 14:24:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8536
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-30 14:26:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:59:32

INFORMACJA NA TEMAT STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE WCHODZĄCE W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO MRĄGOWO

 

Informuję, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki czynszów za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Mrągowo.
Obecna stawka bazowa (najwyższa) czynszu wynosi 4,80 zł za 1 m2, co stanowi 1,81% obowiązującego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 3 188,00 zł (na okres od 1.04.2015 r. do 30.09.2015 r.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnie stawka czynszu nie może przekroczyć 3% wskaźnika przeliczeniowego tj. kwoty 7,97 zł/m2.
Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 lutego 2012 r. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Mrągowo na lata 2012-2016” (uchwała nr XVII/4/2012, Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. 2012 r., poz. 1196), zawiera istotny element jakim jest polityka czynszowa określająca zasady podwyżki czynszów. Zgodnie z Programem, w latach 2012 – 2016 należy podejmować działania zmierzające do zwiększenia stawki maksymalnej czynszu do poziomu 3% wartości odtworzeniowej w roku 2016. Zasady polityki czynszowej określają, że podwyżka czynszu przekraczająca 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Na podstawie wytycznych zawartych w Programie, stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Burmistrz Miasta Mrągowo.
Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mrągowo nr 106/2015, z dnia 25 marca 2015 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Mrągowo, nowa stawka bazowa czynszu będzie wynosiła 5,10 zł/m2 i będzie to najwyższa stawka czynszu, która stanowi 1,92% wartości odtworzeniowej.
Poziom stawek regulują czynniki obniżające:
- lokal bez łazienki - 5%
- wc poza lokalem - 5%
- lokal usytuowany w budynku typu „Berlin”, adaptowanym na cele mieszkalne - 33,35%
- lokal usytuowany w suterenie - 5%
- lokal bez instalacji centralnego ogrzewania - 5%
- lokal bez instalacji ciepłej wody - 5%
Najniższa stawka czynszu będzie wynosiła 3,40 zł/m2 - budynek przy ul. Plutonowej 5. Stawka czynszu za lokal socjalny będzie wynosiła 1,70 zł/m2. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów..., stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym.
Realizacja przedstawionych działań spowoduje uzyskanie wpływów z czynszów pozwalających w większym stopniu na pokrycie kosztów eksploatacji i sukcesywną poprawę sytuacji mieszkaniowej w mieście, zarówno w zakresie pozyskiwania nowych mieszkań, jak również zwiększenia nakładów na remonty istniejących zasobów. Gmina Miasto Mrągowo na utrzymanie zasobu mieszkaniowego przeznaczyła w 2014 roku kwotę 1 160 249,74 zł oraz na remonty w budynkach komunalnych i budynkach Wspólnot Mieszkaniowych kwotę 698 382,68 zł, która znacznie przewyższa dochody uzyskane z najmu lokali mieszkalnych w 2014 roku w wysokości 1 296 856,22 zł.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że na mocy obowiązujących przepisów, wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, rodzinom najuboższym przysługuje pomoc na sfinansowanie w części, wydatków związanych z utrzymaniem zajmowanego mieszkania, dlatego skutki proponowanych podwyżek obciążą te rodziny w niewielkiej kwocie.
Gmina Miasto Mrągowo z tytułu dodatków mieszkaniowych w 2013 r. wypłaciła kwotę 1 409 930,97 zł, a w 2014 r. kwotę 1 514 171,54 zł.
Burmistrz Miasta Mrągowo, na wniosek najemcy może obniżyć czynsz najmu, naliczony w stosunku do najemców o niskich dochodach, którzy nie zalegają w opłatach czynszowych lub innych opłatach za używanie lokalu. Najemcom tym przysługuje 30% obniżki czynszu, udzielonej na okres 12 miesięcy.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Gawrońska Data wytworzenia informacji: 2015-04-29 13:59:32
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Gawrońska Data udostępnienia informacji: 2015-04-29 14:15:15
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Gawrońska Artykuł był wyświetlony: 8590
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Gawrońska Data aktualizacji informacji: 2015-04-29 14:41:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-28 15:10:45

komunikat o zleceniu zadania publicznego

 

Komunikat Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2015, zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych nie związanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe wpłynęła jedna oferta, złożona przez MSIS Mazurskie Stowarzyszanie Inicjatyw Sportowych. Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 8.000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-28 15:10:45
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-28 15:10:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8152
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-28 15:10:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-22 14:57:34

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Mrągowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-22 14:57:34
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 14:59:13
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8430
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-22 14:59:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:09:28

Komunikat

 

Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo pn.: ,,Promocja miasta”. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłaszając konkurs, powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert. Skład komisji konkursowej : 1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza, 2/dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie. Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Burmistrz Miasta Mrągowo. Zgłoszenia do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie. Wzór zgłoszenia - w załączeniu. Osoby wskazane przez organizacje, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji wskazanych przez organizacje wyboru dokona Burmistrz, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej. W przypadku braku chętnych osób wskazanych przez organizacje bądź w sytuacji, gdzie osoby te podlegają wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. Zasady pracy komisji 1. Komisja konkursowa przy ocenie ofert pod względem merytorycznym: 1/ ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, która złożyła ofertę, 2/ ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3/ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne, 4/uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5/ uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich, realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 2. Ocena może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz. 3. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób. 4. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. 5. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 6. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności : 1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej, 2/ organizowanie prac komisji konkursowej, 3/ występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty. 7. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 8. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący. 9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi. 10. Praca komisji powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. 11. Decyzję o wyborze oferty ostatecznie podejmuje Burmistrz.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-17 15:09:28
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-17 15:09:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8199
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-17 15:09:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:30:07

ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO na podstawie Uchwały Nr XXXI/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań i Uchwały Nr XLIX/11/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Program Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oraz Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2015 rok. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Mrągowo w roku 2015 w zakresie promocji miasta I. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który opracuje i wdroży Gminy Program Regrantingowy w zakresie promocji miasta, zwany dalej Programem, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach mikrograntów na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego: promocja miasta. 1 . Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : a/ opracowanie dokumentacji Programu, w tym: -zasady przyznawania, wyboru, realizacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości mikrograntów, -zasady wsparcia merytorycznego wnioskodawców i realizatorów mikrograntów, -zasad wyboru członków i prac Komisji oceniającej złożone mikrogranty, zastrzega się, by w skład Komisji wchodziło co najmniej dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Mrągowo, -wzorów dokumentów wykorzystywanych w Programie, w tym ofert, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów, b/ wdrożenie Programu w zakresie promocji miasta w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, c/ prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz realizatorów ofert w okresie ich realizacji. 2. Realizatorami mikrograntów, o których mowa w pkt. 1 w ramach Programu mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie. 3. Maksymalna wysokość środków finansowanych z budżetu Gminy Miasto Mrągowo na jeden mikrogrant: 1500-3000 zł. 4. W ramach zadania powinny zostać zrealizowane min. 4 mikrogranty. 5. Obszary zadań wraz z typami preferowanych projektów przewidziane do wsparcia mikrograntami: - projekty mieszkańców Mrągowa w zakresie promocji miasta, budujące relacje w grupach, - akcje, wydarzenia, spotkania promujące ideę i markę Sport Zmienia Mrągowo, - promocja miasta poprzez udział w wydarzeniach, imprezach zewnętrznych. 6. Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2015 r. 7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację w/w zadania w roku 2015: do 6000 zł. 8. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku 2014: 0 zł. Informacji udziela: Referat Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 02, tel. 89 741 9041. II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają. 3. ZADANIA BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE NIE MOGĄ BYĆ JEDNOCZEŚNIE DOFINANSOWANE INNĄ DOTACJĄ UDZIELANĄ Z BUDŻETU GMNINY MIASTO MRĄGOWO NA ZASADACH I W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 221 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 5. WYMAGANY JEST MINIMUM 50 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY PODMIOTU LUB POCHODZĄCY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z INNYCH ZRÓDEŁ (Z WYŁĄCZENIEM WPŁAT i OPŁAT ADRESATÓW ZADANIA), UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA. Za WKŁAD FINANSOWY nie będzie uznawany wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Finansowy wkład własny podmiotu liczony będzie z pominięciem kosztów pracy społecznej członków i świadczenia wolontariuszy !!! 6. Koszty związane z obsługą Programu nie mogą przekroczyć 6 % całości wartości zadania. 7. W otwartym konkursie ofert na dane zadanie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania, może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę . 9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Mrągowo a podmiotem, którego oferta została wybrana. III. Termin i warunki realizacji zadania : 1. Zadanie winno być wykonane w 2015 roku w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2015 r. 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców miasta Mrągowa. 3. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania. 4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, baza lokalowa, sprzęt, itd.). 5. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera. 6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 7. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej. 8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. IV. Termin i warunki składania ofert : 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2015 – Promocja miasta” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. 2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 3. Oferta organizacji, podpisana przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, powinna w szczególności zawierać: 1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania, 2/ kalkulację kosztów realizacji zadania, 3/ termin i miejsce wykonania zadania, 4/ określenie formy i wysokości wnioskowanej dotacji, 5/ informację o posiadanych i zaplanowanych do wykorzystania przy realizacji zadania zasobach rzeczowych i kadrowych, z uwzględnieniem obcych środków finansowych, 6/ informację o doświadczeniu w wykonywaniu zadania, którego oferta dotyczy. 4. Organizacje działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje oraz sposób reprezentacji ww. podmiotów wobec Gminy Miasto Mrągowo. 5. Oferta wspólna musi jasno wskazywać : - jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania publicznego, - sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Gminy Miasto Mrągowo. 6. Organizacje składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy. 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 1/ aktualny odpis z KRS, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, 2/ statut lub wyciąg ze statutu podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega, 3/ umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta, 4/ umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej, 5/ upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione. 8. Informacja dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przy składaniu oferty na realizację zadania publicznego w/w podmioty są obowiązane do załączenia dokumentów analogicznych, jak pozostałe podmioty uprawnione do udziału w konkursie, tj.: 1/ dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (np. dla parafii kościoła rzymsko-katolickiego dokumentem takim jest powołanie na proboszcza danej parafii, stanowiące podstawę do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych, wydawane przez Kurię Metropolitarną. Dla parafii innych wyznań wymagany jest dokument porównywalny). 2/ dokument określający strukturę, zadania, zakres i sposób działania instytucji lub organizacji np. statut lub inny akt wewnętrzny (dokument taki należy załączyć jeżeli został utworzony przez dany podmiot), 3/ sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych w ostatnim roku zadań ze sfery pożytku publicznego, 4/ pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt. 4 i 5. 9. Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 7 i 8, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. 10. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. V. Termin i kryteria wyboru ofert oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej: 1.Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert planowane jest do dnia 7 maja 2015r. przy czym praca komisji konkursowej powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu. 2.Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez Burmistrza Miasta Mrągowo, którymi są członkowie komisji opiniującej, o której mowa w pkt.6. 3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. 4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 5. Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Mrągowa. 6.W skład komisji konkursowej wejdzie: 1/ dwóch przedstawicieli Burmistrza, 2/dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie. 7. W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 8. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika. 9. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób wskazanych przez organizacje, zostanie zamieszczony: 1/ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, 2/ na stronie internetowej Urzędu, 3/ na tablicy ogłoszeniowej Urzędu. 10. Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt. 9. 11. Osoby wskazane przez organizacje, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia). 12. W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji wskazanych przez organizacje wyboru dokona Burmistrz, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy komisji konkursowej. 13. W przypadku braku chętnych osób wskazanych przez organizacje bądź w sytuacji, gdzie osoby te podlegają wyłączeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, komisja konkursowa zostanie powołana zgodnie z zapisami ustawy obowiązującymi na dzień powołania komisji, przy czym nie może ona wówczas składać się z mniej niż trzech osób. 14. Co najmniej dwóch pracowników Burmistrza dokonuje oceny formalnej złożonych ofert. 15. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór określi Burmistrz. 16. Komisja konkursowa przy ocenie ofert pod względem merytorycznym: 1/ ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, która złożyła ofertę, 2/ ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3/ ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne, 4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5/ uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich, realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 17. Ocena może być dokonana, przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne, na Karcie Oceny Merytorycznej Ofert, której wzór określi Burmistrz. 18. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3 osób. 19. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi. 20. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza. 21. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności : 1/ ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej, 2/ organizowanie prac komisji konkursowej, 3/ występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty. 22. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 23. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący. 24. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi. 25. Praca komisji powinna być zakończona w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu. 26. Decyzję o wyborze oferty ostatecznie podejmuje Burmistrz. 27. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert nie stosuje się trybu odwołania. 28. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, na zasadach określonych w ustawie. 29. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz organizacji oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości: 1/ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, 2/ na stronie internetowej Urzędu, 3/ poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 30. Podpisanie umów z organizacjami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony. 31. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych oraz inne przepisy prawa.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-16 12:30:07
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-04-16 12:30:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 8071
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-16 12:30:22
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-15 16:14:23

komunikat o wyborze Wykonawcy usługi serwisowania sprzętu komputerowego w związku z realizacja projektu pn. Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III

 

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na ,,Zapewnienie usługi serwisowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projekcie „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez: P.H.U. Company, Wojciech Watkowski, 09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II Łączna wartość oferty: 11 660,40 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 16:14:23
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 16:14:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 7555
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-04-15 16:14:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij