czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-03 09:06:12

Zaproszenie do składania ofert na usługę serwisowania sprzętu komputerowego użytkowanego przez beneficjentów ostatecznych projektu pn. Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II w ramach utrzymania trwałości projektu.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-03 09:06:12
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Radziszewski Data udostępnienia informacji: 2015-07-03 09:09:12
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6215
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-03 09:09:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:22:34

komunikat o podpisaniu umowy

 

Komunikat Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), została podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Festyn Średniowieczny „Gothicum”. Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie „Galindia” w Mrągowie” od dnia 2 lipca 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 13:22:34
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 13:22:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5709
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-02 13:22:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:02:49

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu pn. "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - II edycja" w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-02 09:02:49
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Radziszewski Data udostępnienia informacji: 2015-07-02 09:08:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5569
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-07-02 09:08:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-06-30 11:12:57

komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 19czerwca2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. "Organizacja XXXIV Maratonu Pływackiego o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w : –Biuletynie Informacji Publicznej –na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie –na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: Uwagi do projektu : Organizacja XXXIV Maratonu Pływackiego o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa. Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 28, tel. 89 741 9013.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 11:12:57
Osoba, która odpowiada za treść: Otolia Siemieniec Data udostępnienia informacji: 2015-06-30 11:13:48
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 5412
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-06-30 11:13:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-06-24 09:16:55

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 19 czerwca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia "Galindia" w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. Festyn Średniowieczny "Gothicum". Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w : Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: Uwagi do projektu : Festyn Średniowieczny "Gothicum". Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 28, tel. 89 741 9013.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2015-06-24 09:16:55
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2015-06-24 09:18:00
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 6028
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2015-06-24 09:18:00
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-06-17 11:59:49

Zarząd oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów

 

Warunki pracy na stanowisku:
1) Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym i umową na czas określony).
2) Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:
a) podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ,
b) współpraca z członkami Stowarzyszenia i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy w zakresie realizacji projektów,
c) prowadzenie bieżących spraw administracyjnych Stowarzyszenia,
Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Wykształcenie wyższe,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-20, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (Wielkie Jeziora Mazurskie 2020), znajomość ustaw w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej.
7) Biegła znajomość posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi
Wymagania dodatkowe:
Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji projektów.
Wymagane dokumenty:
1) Życiorys zawodowy (C.V.),
2) List motywacyjny,
3) Kopia dowodu osobistego,
4) Kwestionariusz osobowy,
5) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika,
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182),
7) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) Kopie dokumentów: dyplom wyższej uczelni, świadectwo pracy, ewentualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata.
10) Fakultatywnie do dokumentacji konkursowej można załączyć wykaz zrealizowanych projektów z funduszy europejskich, budżetu państwa itp. wraz z podaniem ich wartości. (Wyjaśnienie: przez realizację projektu rozumie się: nadzór nad realizacją /zarządzanie projektem lub przygotowanie wniosków aplikacyjnych do projektów, które otrzymały dofinansowanie lub realizację i rozliczanie projektu)
Informacje na temat terminu składania ofert i trybu rozstrzygania konkursu:
1) Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 25 czerwca 2015r. do godz.12.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy – Specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów w Biurze Stowarzyszenia WJM 2020”. UWAGA: liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.
2) Z wybranymi kandydatami – spełniającymi wymogi formalne – zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowę przeprowadzi powołana komisja konkursowa.
3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo.
4) Szczegółowych informacji o naborze udziela Sekretarz gminy Mikołajki - Joanna Wróbel mail: joannawrobel@mikolajki.pl tel. 87 4219050.
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta www.mikolajki.pl i wywieszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy.
6) Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
7) UWAGA: zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 11:59:49
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 11:59:53
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 6392
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-06-17 11:59:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-29 08:04:20

Komunikat - podpisanie umowy o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Mistrzostwa Regatowe Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015”

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Mistrzostwa Regatowe Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2015”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, od 2.06. do 29.08.2015 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 5 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 08:04:20
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 08:04:29
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 7753
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-05-29 08:04:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij