czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-28 12:57:01

Zawiadomienie

 

znak: ŚGO.6232.A.1.2016

Gmina Miasto Mrągowo informuję, że w wyniku zapytania cenowego na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo” wpłynęły trzy oferty spełniające warunki zapytania tj.:
1. RAMID Mirosław Dec, ul.Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa – 599,00 zł cena brutto
2. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn, 87-732 Lubanie – 594,00 zł cena brutto  
3.P.H.U.US-KOM Robert Kołodziejski ul.Żabia 5, 09-500 Gostynin – 630,72 zł cena brutto.
Ofertę którą Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo oraz spełniającą warunki zapytania jest oferta złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn, 87-732 Lubanie.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-28 12:57:01
Osoba, która odpowiada za treść: Otolia Siemieniec Data udostępnienia informacji: 2016-06-28 12:57:07
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 14412
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2016-06-28 12:58:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-27 09:39:01

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 I. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811), jak również ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) zwanej dalej „ustawą”. II. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo (art. 20c ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Mrągowa będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego dopiero, gdy w przedszkolach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Mrągowie. III. W procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie oraz starsze, którym został na mocy ustawy odroczony obowiązek szkolny. IV. Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie harmonogramu, ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 25 stycznia 2016 r., i obejmuje placówki : 1/ Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 2/ Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 3/ Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie 4/ Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. ETAP REKRUTACJI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM* TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM* Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru od 8 lutego do 31 marca od 6 maja do 20 sierpnia Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w załącznikach składanych wraz z wnioskiem od 1 kwietnia do 8 kwietnia od 22 sierpnia do 23 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 kwietnia 24 sierpnia Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki od 15 kwietnia do 20 kwietnia od 25 sierpnia do 29 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 30 sierpnia * w dni i godziny otwarcia powyższych placówek V. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryteriów ustawowych (ustawa o systemie oświaty) i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr VI/3/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo – w załączeniu). VI. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych, uwzględniające obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie oraz dokumenty do pobrania, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych placówek : www.zs1mragowo.edu.pl; www.zs4rowecki.mragowo.pl; www.bajkamragowo.szkolnastrona.pl; www.stokrotka.mragowo.pl .
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 09:39:01
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 09:44:19
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 15399
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-01-27 09:44:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-27 16:48:02

Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do pierwszych klas samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Rekrutacja do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 I. Rekrutacja do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811), jak również ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) zwanej dalej „ustawą”. II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie harmonogramu, ustalonego Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 26 stycznia 2016 r., i obejmuje placówki : 1/ Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 2/ Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie. Lp. ETAP REKRUTACJI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 lutego do 31 marca do godz. 14.00 od 6 maja do 3 sierpnia do godz. 14.00 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. od 1 kwietnia do 8 kwietnia do godz. 14.00 12 sierpnia do godz. 14.00 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15 kwietnia do godz. 14.00 do 17 sierpnia do godz. 14.00 4. Potwierdzenie rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 18 kwietnia do 20 kwietnia do godz. 14.00 do 22 sierpnia do godz. 14.00 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 22 kwietnia do godz. 14.00 23 sierpnia do godz. 14.00 III. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr XVI/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo (Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego) – w załączeniu. IV. Szczegółowa informacja dotycząca rekrutacji oraz dokumenty do pobrania, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych placówek : www.zs1mragowo.edu.pl; www.zs4rowecki.mragowo.pl .
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 16:48:02
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 16:51:01
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 15309
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-01-27 16:51:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:35:19

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – IV Rzut Międzynarodowej Ligi Szkół w Zapasach w Stylu Wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”.
Termin realizacji zadania: od 3.06.2016 r. do 15.07.2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-06-20 08:35:19
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-06-20 08:35:23
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 14826
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-06-20 08:35:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:30:48

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „Mrągowo Street Fusion”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 15.06.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą: Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzini grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Mrągowo Street Fusion”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.07. do 30.09.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi
3 000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy m.in. jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie
z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla Młodzieżowego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-06-20 08:30:48
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-06-20 08:30:53
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 14887
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-06-20 08:31:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-15 09:49:20

komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem procedury konkursowej

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia „GALINDIA” z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. "Festyn Średniowieczny „Gothicum”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w: Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: Uwagi do projektu: Festyn Średniowieczny „Gothicum”. Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. nr 28, tel. 89 741 9013.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Koptas Data wytworzenia informacji: 2016-06-15 09:49:20
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Koptas Data udostępnienia informacji: 2016-06-15 09:51:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 15069
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-06-15 09:51:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-06 09:34:43

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w roku 2016 r., zadania publicznego, zleconego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację zadania publicznego: Promocja miasta, wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Na realizację zadania przyznana została dotacja w wysokości 9 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2016-06-06 09:34:43
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2016-06-06 09:34:49
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Maślanka Artykuł był wyświetlony: 15053
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Maślanka Data aktualizacji informacji: 2016-06-06 09:34:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-03 15:15:47

Dzierżawa stanowisk przy ul. Jaszczurcza Góra - Piknik Country 2016

 

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stanowisk do prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 29-31 lipca 2016 r. podczas trwania „Pikniku Country 2016”. Oznaczenie stanowisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kolejność stanowisk handlowych dla poszczególnych przedsiębiorców oraz stawka czynszu za te stanowiska zostanie wyłoniona w trybie przetargu pisemnego ofertowego. Do wydzierżawienia stanowisk pod gastronomię ustala się następujące stanowiska nr: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 43, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Stawka wywoławcza za dzierżawione stanowisko o powierzchni 12 m² (6m x 2m) wynosi 1300 zł + 23% VAT za stoisko gastronomiczne oraz 1000 zł + 23% VAT za stoisko handlowe/przemysłowe, za czas od 29 lipca do 31 lipca 2016 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 500 zł do dnia 29 czerwca 2016 r. włącznie, do Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2016 roku o godzinie 9°° w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 29 czerwca 2016 r. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu, pokój Nr 17 do godziny 15.30. PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1/imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, 2/oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 3/ oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego za stoisko na okres 3 dni, 4/do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, dokonanego na osobę będącą oferentem W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stoisko. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na rachunek Urzędu Miejskiego, PKO BP S.A. Mrągowo, Nr 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235 (z adnotacją „WADIUM nr stoiska…- PIKNIK COUNTRY 2016, imię i nazwisko bądź nazwa firmy oferenta”). W przypadku zaoferowania równej ceny za poszczególne stanowiska przez oferentów, zostanie zorganizowana część jawna przetargu w dniu 6 lipca 2016 roku o godzinie 900 w pokoju Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A. O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zostanie zaliczone na poczet należności za stanowiska handlowe. Osobom, które nie wylicytowały stoisk do handlu, wadium zostanie zwrócone po przetargu na pisemny wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od dokonania wpłaty czynszu i kwoty za media oraz wywóz nieczystości w terminie do dnia 08.07.2016 r. włącznie. W takim wypadku Gmina Miasto Mrągowo zastrzega sobie prawo do wydzierżawienia stanowiska handlowego dla innego oferenta. Opłatę za dzierżawę stanowisk handlowych i ryczałt za media oraz za wywóz nieczystości można wpłacać na konto PKO BP S.A. Mrągowo, Nr 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 lub bezpośrednio w kasie UM z zaznaczeniem w opisie tytułu wpłaty (1- czynsz dzierżawny, 2- ryczałt za media oraz za wywóz nieczystości, imię i nazwisko lub nazwa firmy). Umowa, którą oferent zobowiązany jest podpisać do dnia 29.07.2016 znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A – pokój nr 01 – wejście od szczytu budynku. Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana w Urzędzie Miejskim z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia. W przypadku nie podpisania umowy wpłata za dane stoisko ulegnie przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Mrągowie. W okresie trwania imprezy w wydzierżawionych stoiskach handlowych zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa). Dodatkowo na stoiskach zabrania się odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu. Obrót innymi napojami będzie prowadzony z wyłączeniem opakowań szklanych (butelek). Dzierżawca poza czynszem dzierżawy powinien opłacić: Ryczałtową opłatę za pobór energii elektrycznej i za korzystanie z wody oraz wywóz nieczystości (łącznie za trzy dni), która wynosi: od 1 stoiska z artykułami przemysłowymi o pow. 12 m² - 84 zł za energię elektryczną, 17 zł za wodę, 90 zł za wywóz nieczystości. Razem 191zł brutto od 1 stoiska z gastronomią i artykułami spożywczymi o pow. 12 m² - 240 zł za energię elektryczną, 88 zł za wodę, 150 zł za wywóz nieczystości. Razem 478 zł brutto Warunki korzystania z energii elektrycznej 1. max moc przyłączenia na stanowisku- 2,5 KW 2. górna granica poboru mocy dla stanowisk z art. przemysłowymi, do 250 WAT. Skrzynki wyposażone są w gniazda jednofazowe z zabezpieczeniem S 191 B 16A i gniazda trójfazowe pięciobolcowe 32A- zabezpieczenie S 193B 20A. Ochrona przeciwporażeniowa - wyłącznik różnicowo-prądowy. Osoby zainteresowane korzystaniem z gniazd trójfazowych powinny posiadać przedłużacze zakończone wtykami 32A-pięciobolcowa kątowa. Podłączenie energetyczne stanowisk wyłącznie w uzgodnieniu z elektrykiem posiadającym umowę na obsługę ciągu handlowego przy ulicy Jaszczurcza Góra z Urzędem Miejskim w Mrągowie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Jurek w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, tel.89 741-90-40. Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. Druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jurek Data wytworzenia informacji: 2016-06-03 15:15:47
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jurek Data udostępnienia informacji: 2016-06-03 15:27:15
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Maślanka Artykuł był wyświetlony: 15155
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Maślanka Data aktualizacji informacji: 2016-06-03 15:27:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:06:05

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”.

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 23.05.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo”
w Marcinkowie, 11-700 Mrągowo, prowadząca w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie zajęcia sportowe i szkolenia w zapasach, z dziećmi i młodzieżą szkolną z mrągowskich szkół, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 3.06. do 15.07.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi
4 000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy m.in. mieszkańców Miasta. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie
z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej: Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Marcinkowo” realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 13:06:05
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 13:06:09
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 15522
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-25 13:06:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:37:18

Komunikat

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego
i zimowego oraz imprez profilaktycznych – II Mrągowski Festiwal Rowerowy”.
Zadanie realizowane będzie przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
w Mrągowie, w okresie od 23.05. do 30.06.2016 r. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-24 12:37:18
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-24 12:37:21
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 15583
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-24 12:37:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij