czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zapytania, komunikaty itp.
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszono: 2015-11-09 11:04:21 przez Marta Krasowska

Mrągowo, dnia 3.11.2015 r.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LII/8/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosiła w dniu 19 października 2015 r. konsultacje, dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Termin zakończenia konsultacji ustalono na dzień 28  października 2015 r.
W wyniku konsultacji do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynął jeden wniosek z uwagami, złożony przez Fundację Fructus w dniu 28.10.2015, o godzinie 13:59. We wniosku, Fundacja Fructus zaproponowała w § 5 ust.2. ppkt. b/, dodać nowy zapis:
- działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Po analizie wniosku z uwagami projekt uchwały w przedmiotowej sprawie nie uległ zmianie.

Konsultacje miały charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Mrągowo.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij