czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-08 12:48:20

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych

 

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mrągowie uchwały Nr XX/2/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych. Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego objętego zmianą oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pokój nr 17 w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2016-06-08 12:48:20
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2016-06-08 12:48:25
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 915
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-25 09:58:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-04 10:51:21

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych

 

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mrągowie uchwały Nr XIX/1/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych. Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego objętego zmianą oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pokój nr 17 w terminie do dnia 27 maja 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2016-05-04 10:51:21
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2016-05-04 10:52:45
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 880
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Rozberg Data aktualizacji informacji: 2016-05-04 10:52:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:41:46

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MRĄGOWO – TERENÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXVIII/5/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.05.2016 r. do 25.05.2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 04.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 13.00 – 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 11:41:46
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2016-04-26 11:41:53
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 897
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-25 09:58:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:34:21

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XIII/8/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02.05.2016 r. do 25.05.2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 04.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 12.00 – 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2016-04-26 11:34:21
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2016-04-26 11:34:30
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 898
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-25 09:58:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-04 14:27:30

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych uchwalonego uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2015-11-04 14:27:30
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2015-11-04 14:29:37
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 1314
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Rozberg Data aktualizacji informacji: 2015-11-04 14:29:37
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:29:50

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MRĄGOWO – TERENÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie nr XXVIII/5/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.08.2015 r. do 24.08.2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 19.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. nr 1, w godz. 11.00 – 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2015-07-20 10:29:50
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2015-07-20 10:29:54
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 974
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-25 09:57:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:01:45

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych

 

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mrągowie uchwały Nr XXVIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych. Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego objętego zmianą oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, pokój nr 17 w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Mrągowo.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2015-06-24 12:01:45
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2015-06-24 12:02:00
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 831
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-25 09:57:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-18 11:51:04

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mrągowa o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej niższej niż 300 euro.

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Mrągowa informuje o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego
o wartości jednostkowej niższej niż 300 euro.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010, Nr 114, poz. 761)

Informuję:
o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego tj. 2 szt. pomp głębinowych pionowych SPO 5-70A, przeznaczonych do pompowania wody czystej w systemie pracy przerywanej.
Parametry pompy :
-rok produkcji 2009
- wydajność tłoczenia Qmax 100 l/min
- moc znamionowa P2 1,5 kW,
- wysokość podnoszenia/ciśnienie Hmax m/bar 70/7
- ciężar całkowity 20,5 kg
- zasilanie 230/50 V/Hz

Cena 1 szt. pompy – 290,50 zł netto + 23% VAT = 357,32 zł brutto

Sprzedaż pomp odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w dniu 04.04.2014r.
o godz. 10.00

Pompy można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu Tel. 89/741 90 19 w godz. 8.00-15.00

Bliższych informacji na temat sprzedaży pomp udzieli Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60a ( pokój 53, II piętro), Tel. 89/741 90 19.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kuśpiet Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 11:51:04
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kuśpiet Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 11:51:49
Wprowadził informację do BIP: Izabela Wojciechowska Artykuł był wyświetlony: 2067
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Wojciechowska Data aktualizacji informacji: 2014-03-18 12:06:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:16:30

Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, z dnia 27 czerwca 2002 r.

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
            Burmistrz Miasta Mrągowo zamierza przystąpić do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/2002, z dnia 27 czerwca 2002 r. Granicami planu są – od strony północnej – ulica Gen. Okulickiego, od strony wschodniej – jez. Czos, od strony zachodniej – ulica Sołtyska, ulica Brzozowa oraz ulica Kolejowa,
a od strony południowej – Obwodnica i Ulica Grunwaldzka. Planowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmować będzie tereny Śródmieścia Miasta Mrągowo. 
         Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków:
­   w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Mrągowo, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A,
­   za pomocą poczty elektronicznej, na adres e – mail: k.rozberg@mragowo.um.gov.pl,
­   w formie ustnej, do protokołu w Urzędzie Miasta Mrągowo, pok. nr 46.
         Wnioski o zmianę miejscowego planu powinny zawierać imię, nazwisko, bądź nazwę wnioskodawcy, adres, oznaczenie nieruchomości oraz krótki opis czego dotyczy sprawa.
         Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przedstawia obszar objęty zmianą.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2011-02-24 15:16:30
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2011-02-24 15:18:20
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 2268
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Rozberg Data aktualizacji informacji: 2011-02-24 15:18:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-02-21 12:51:43

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich (teren Placu Kajki)

 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich (uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie nr XXXVII/7/2009, z dnia 27 sierpnia 2009 r.)
 
Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
i art. 39, ust. 1, pkt 2 – 5 ustawy, z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Mrągowienr XXXVII/7/2009, z dnia 27 sierpnia 2009r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r., w siedzibie Urzędu Miasta
w Mrągowie, 11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami, w projekcie zmiany miejscowego planu, odbędzie się w dniu 28 marca 2011 r., w siedzibie Urzędu Miasta Mrągowo, pok.
nr 1, w godz. 10.00 – 12.00. Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1, pkt 3 ustawy, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Mrągowo, 11 – 700 Mrągowo,
ul. Królewiecka 60 A,
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres e – mail: k.rozberg@mragowo.um.gov.pl,
- w formie ustnej, do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta Mrągowo, pok.
nr 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r.
 
Fragment mapy, przedstawiający obszar objęty zmianą, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                         

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kamil Rozberg Data wytworzenia informacji: 2011-02-21 12:51:43
Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Rozberg Data udostępnienia informacji: 2011-02-21 12:54:38
Wprowadził informację do BIP: Kamil Rozberg Artykuł był wyświetlony: 2208
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Rozberg Data aktualizacji informacji: 2011-02-21 12:57:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij