czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-01-06 10:35:35

GOPS w Markusach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach

adres: Markusy 81
tel.: 055 239 43 96
tel./fax.: 055 231 00 08
e- mail: markusygops@wp.pl
Kierownik Halina Chabowska- Pędrak
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.
I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in.:
1. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
2. opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7. praca socjalna;
8. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
9. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
10. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
11. dożywianie dzieci;
12. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
14. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
15. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
17. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
II. Do zadań własnych gminy należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłku, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
III. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
3.1 Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
3.2 Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
 Podmiot udostępniający informację: markusy_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2010-01-06 10:35:35
Osoba, która odpowiada za treść: Admin Data udostępnienia informacji: 2010-01-06 10:35:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Artykuł był wyświetlony: 19956
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2010-01-06 10:38:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.markusy.warmia.mazury.pl/
Zamknij