czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwum BIP
 Sprawy
drukuj

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Finansowy

drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Referat Finansowy

drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Finansowy

drukuj

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Finansowy

drukuj

Podejmowanie działalności gospodarczej - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Przyznanie mieszkania komunalnego

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Rozgraniczenie nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Stypendium za wyniki w nauce

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Udostępnienie danych ze zbioru meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Udzielenie informacji ustnych i pisemnych o przedsiębiorcach

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Ustalenie uprawnień do dodatku energetycznego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendia i zasiłki szkolne

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Użyczenie nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Wydanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Wydanie zaświadczeń o niekorzystaniu / niepobieraniu: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w tutejszym urzędzie

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Wydanie zaświadczeń o wysokości pobieranych: świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej i cywilnej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych

Referat Spraw Społecznych

drukuj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zezwolenie na wycięcie - usunięcie drzew lub krzewów

Referat Rozwoju Gospodarczego

drukuj

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zgłoszenie urodzenia dziecka (obowiązuje od 01 marca 2015r.- zgodnie z art. 145 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego)

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

drukuj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Finansowy


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.lelkowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij