czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Archiwum BIP
 Procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2014-01-13 13:47:51 przez Krystyna Guła

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin załatwienia

Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 30 maja 2013 roku. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Lelkowo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Osoba kontaktowa

Krystyna Guła

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
Referat finansowy
pokój nr 2

Telefon kontaktowy

552448106

Adres e-mail

k.gula@uglelkowo.pl

Sposób załatwienia

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację określającą wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie, której będzie wnosił do gminy opłatę za odbiór odpadów od 1 lipca 2013 roku.
Osoby segregujące odpady będą płaciły mniej od tych, które ich nie segregują.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Rada Gminy Lelkowo ustaliła stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów ( tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz- firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je, jako zmieszane odpady komunalne. Wówczas gmina naliczy wyższe stawki za odbiór odpadów.

TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
:
1. u źródła: papier, szkło, tworzywa sztuczne;
2. tzw. wystawki według ustalonego harmonogramu: meble, duży sprzęt AGD, czyli wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3. punkty „małe” np. w ośrodku zdrowia i sklepach, urzędzie gminy itp.: leki, baterie

Miejsce odbioru

Referat Finansowy
pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji,
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności;
a) domy spokojnej starości,
b) domy dziecka,
c) zakłady karne,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.
2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec objęty jest opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona będzie od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany:

 1. gospodarstwo domowe 1 osobowe - 18 zł miesięcznie,

 2. gospodarstwo domowe 2 osobowe - 31 zł miesięcznie,

 3. gospodarstwo domowe 3 osobowe - 41 zł miesięcznie,

 4. gospodarstwo domowe 4 osobowe - 45 zł miesięcznie,

 5. gospodarstwo domowe 5 osobowe i więcej - 50 zł miesięcznie.

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

 1. gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11 zł miesięcznie,

 2. gospodarstwo domowe 2 osobowe - 20 zł miesięcznie,

 3. gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27 zł miesięcznie,

 4. gospodarstwo domowe 4 osobowe - 32 zł miesięcznie,

 5. gospodarstwa domowe 5 osobowe i więcej – 35 zł miesięcznieTerminy dokonania wpłaty


- 15 marca za I kwartał danego roku,
- 15 czerwca za II kwartał danego roku,
- 15 września za III kwartał danego roku,
- 15 grudnia za IV kwartał danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi możesz uiścić w kasie urzędu, na konto urzędu lub przez inkasenta (sołtys).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, Wójt Gminy Lekowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.Dz.U.2013.1399 ze. zm.)
2. Uchwała Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Uchwała Nr XXIII/120/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelkowo.

4. Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Lelkowo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. War.Maz.2014.4034)

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t.)

 Podmiot udostępniający informację: lelkowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Guła Data wytworzenia informacji: 2014-01-13 13:01:27
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Guła Data udostępnienia informacji: 2014-01-13 13:47:51
Wprowadził informację do BIP: Anita Rejs Artykuł był wyświetlony: 1776
Osoba, która zmieniła informację: Anita Rejs Data aktualizacji informacji: 2016-01-15 12:01:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.lelkowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij