Szkoła Podstawowa w Zagajach

Ogłoszono: 2009-02-23 08:24:52 przez Anita Rejs

 
K O N T A K T:
S Z K O Ł A    P O D S T A W O W A    W    Z A G A J A C H
Zagaje 6
14-521 Lelkowo
tel. 055 244-87-81
e-mail: sp_z@wp.pl
 adres strony www:  spzagaje.w8w.pl
 
DYREKTOR  SZKOŁY :
H A L I N A   S T E C H N A C Z - B U Ś K O
 
Informacje ogólne:
Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim, zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Zagajach jest Gmina w Lelkowie.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jego podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 
 Podmiot udostępniający informację: lelkowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Urząd Gminy Lelkowo Data wytworzenia informacji: 2009-02-12 11:08:18
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Gminy Lelkowo Data udostępnienia informacji: 2009-02-23 08:24:52
Wprowadził informację do BIP: Anita Rejs Artykuł był wyświetlony: 3080
Osoba, która zmieniła informację: Anita Rejs Data aktualizacji informacji: 2010-09-20 12:57:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »