Ogłoszenie WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2016-04-01 15:09:06 przez Krzysztof Bartnicki

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.         Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

 

1)   nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 110/8 o pow. 0,6997 ha (N- 0,5175 ha, RVI – 0,1822 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00003221/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Iławie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Mieście Lubawskim,

         Cena nieruchomości wynosi  84.000,00 zł.

 

Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LV/341/14 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze predysponowanym do urbanizacji, w strefie potencjalnego rozwoju, tereny wskazane do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 3 lat od momentu zawarcia aktu notarialnego, w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, nieruchomość zostanie zwrócona poprzedniemu właścicielowi – Gminie Kurzętnik.   

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

 

 

 Podmiot udostępniający informację: kurzetnik_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Bartnicki Data wytworzenia informacji: 2016-04-01 15:06:46
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Borkowska Data udostępnienia informacji: 2016-04-01 15:09:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Bartnicki Artykuł był wyświetlony: 3317
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Bartnicki Data aktualizacji informacji: 2016-04-01 15:09:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »