OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 1 lutego 2016 r.w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszono: 2016-02-02 20:38:50 przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie:  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ – Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

I.                   Z zasobu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w dzierżawę:

- nieruchomość gruntową nr 160/50 o pow. 6,00 ha poł. w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr  EL1N/00034009/2;

- nieruchomość gruntową nr 160/41 o pow. 0,1656 ha poł. w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą nr EL1N/00034228/3.

Działka nr 160/50 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomości przeznaczone są do oddania w dzierżawę łącznie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz.  z 13 listopada 2015 r. poz. 4087) działka nr 160/50 przeznaczona jest pod teren usług sportowych natomiast działka nr 160/41 przeznaczona jest pod parking.

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł netto/m2/rok.

Termin wnoszenia opłat – corocznie do dnia 31 marca.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS.

Nieruchomości przeznaczono do oddania w dzierżawę na okres do 20 lat.

Termin zagospodarowania nieruchomości- w ciągu 1 roku od momentu podpisania umowy dzierżawy.

W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

II. Wykaz z dnia 15 stycznia 2016 roku dot. działki nr 160/50 traci moc.

III. Wywiesić wykaz nieruchomości na okres 21 dni.

 
                                                                                       Wójt Gminy Kurzętnik

                                                                                       Wojciech Dereszewski